Mârşăvia şi josnicia se plătesc: Conservation Carpathia şi Christoph Promberger obligaţi definitiv la 50.000 lei daune morale

Publicat la: 15.04.2020| Comentarii
 
Mârşăvia şi josnicia se plătesc: Conservation Carpathia şi Christoph Promberger obligaţi definitiv la 50.000 lei daune morale

Curtea de Apel Piteşti, prin decizia civilă nr. 30 din 9 martie 2020 pronunţată în dosarul 1632/198/2016, a sancţionat Fundaţia Conservation Carpathia şi pe coordonatorul organizaţiei, cetăţeanul german Christoph Promberger, pentru comportamente ilicite ce au adus prejudicii morale Nostra Silva – Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România şi preşedintelui acesteia, avocatul Bogdan Ioan Tudor Todoran.

 

Decizia definitivă a Curţii de Apel Piteşti a menţinut ca temeinică şi legală sentinţa civilă nr. 33 din 1 februarie 2019 a Judecătoriei Brezoi, hotărâre care a dispus:

 

  1. obligarea pârâţilor Fundaţia Conservationa Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger să plătească, în solidar, Nostra Silva suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale şi avocatului Bogdan Ioan Tudor Todoran suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale;

 

  1. obligarea pârâţilor să publice hotărârea judecătorească pe site-ul Fundaţiei Conservation Carpathia (carpathia.org) timp de 90 de zile;

 

 

  1. obligarea pârâţilor să publice sentinţa, pe cheltuiala proprie, într-un cotidian naţional ales de reclamanţi, în cotidianul Puterea, precum şi în două numere consecutive a trei cotidiane cu acoperire regională (judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa) sau în două numere consecutive a trei ziare publicate în fiecare din judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa.

 

Christoph Franz Johannes Promberger, autorul insultelor şi defăimărilor aduse Nostra Silva

 

Judecătoria Brezoi a sancţionat Fundaţia Conservation Carpathia şi pe Cristoph Promberger pentru mai multe acţiuni prin care au urmărit discreditarea Federaţiei Nostra Silva şi a persoanelor ce reprezintă proprietarii de păduri şi păşuni din România – o campanie de defăimare care să abată atenţia publicului de la Memorandumul Guvernului Cioloş de înfiinţare a Parcului Naţional Munţii Făgăraş şi de la implicarea miliardarilor ce vor să cumpere Munţii Făgăraş în influenţarea acestei decizii guvernamentale.

 

Astfel, o primă afirmaţie mincinoasă a fost consemnată în articolul intitulat „Cioloș la proţap” publicat la data de 05.12.2016 de cotidianul Puterea, semnat de Veress Robert Zsolt, în contextul deciziei guvernului de a înfiinţa Parcul Naţional Făgăraş. În acel articol se menţionează şi replica ONG-ului Conservation Carpathia, prin director executiv Promberger Christoph Franz Johannes, care, cu această ocazie a declarat “Căutaţi pe internet (…) câte dosare penale are dl Tudor (preşedintele Nostra Silva este trimis în judecată în mai multe dosare penale, dar nu are la activ nicio condamnare)“. În instanţă s-a mai demonstrat că pârâtul Christoph Promberger a mai trimis un email în limba engleză, cu conţinut defăimător, jurnalistului Robert Veress.

 

 

Un alt set de acţiuni defăimătoare l-a reprezentat trimiterea unui email în limba română şi a unui email în limba engleză, la sfârşitul lunii noiembrie 2016, către primării, proprietari de păduri, ocoale silvice, obşti de moşneni din zona Munţilor Făgăraş cu scopul de a determina aceste persoane să nu participe la o dezbatere organizată de Nostra Silva la Rm. Vâlcea, la 29 noiembrie 2016, pentru a dezbate iniţiativa de înfiinţare a unui parc naţional în Munţii Făgăraş.

 

 

Judecătoria Brezoi a constatat că fapta pârâtului Christoph Promberger “de a transmite către martorul Veress Robert Zsolt, de profesie jurnalist, informații cu conotații negative cu privire la activitatea reclamantului Bogdan Ioan Tudor Todoran și a asociației Nostra Silva reprezintă o faptă ilicită“. În aceeaşi măsură “fapta pârâtului Promberger, în calitate de director executiv al FCC, de a transmite în mod voluntar către obști, proprietari de păduri și primării două mail-uri la data de 28.11.2016 cuprinzând informații cu conotații negative la adresa reclamanților, fără să se asigure de veridicitatea informațiilor transmise, se circumscrie noțiunii de faptă ilicită“.

 

 

Curtea de Apel Piteşti a reţinut, în concordanţă cu Judecătoria Brezoi, că “circumstanţele particulare speţei conturează concluzia, evidentă, că judecăţile de valoare a intimaţilor-pârâţi (Conservation Carpathia şi Christoph Promberger) emise la adresa reclamanţilor (Nostra Silva şi Bogdan Ioan Tudor Todoran) au avut drept consecinţă lezarea demnităţii, onoarei şi prestigiului acestora, producându-le un prejudiciu de ordin moral“.

 

 

Ambele instanţe au făcut trimitere, în cele două hotărărâri, la drepturile recunoscute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Constituţia României – ignorate şi încălcate de miliardarii “vizionari” de la Fundaţia Conservation Carpathia, învăţaţi să acţioneze mai presus de lege cu credinţa că banii şi statutul social le asigură impunitatea în faţa oricăror norme de convieţuire socială.

 

 

S-a concluzionat de instanţe că “prin imputarea celor afirmate în mod public, prin presă şi prin poşta electronică, pârâţii au reuşit practic să afecteze imaginea publică a reclamanţilor, care desfăşoară o activitate susţinută în elaborarea unor acte normative din domeniul silvic şi al proprietăţii private, fiind implicaţi în proiecte naţionale şi internaţionale privind protecţia terenurilor forestiere.

 

 

Prin aceste hotărâri instanţele româneşti au sancţionat atacurile mârşave, pe palierul josnic al insultei, coordonate de Cristoph Promberger în numele Fundaţiei Conservation Carpathia.

 

 

Acţiunile Conservation Carpathia, în coordonarea lui Christoph Promberger, arată că nu se poate clădi nimic pornind azi din minciună şi cu gândul la succes în viitor. Încălcarea legilor din ţara în care s-au pripăşit aceşti cetăţeni străini, de la cumpărarea ilegală de drepturi în obştile de moşneni la acapararea a zeci de mii de hectare în Munţii Făgăraş, inclusiv mii de hectare care înainte de 1948 au fost proprietatea Statului Român, trecând prin calomnierea, insultarea şi denigrarea celor care au un alt punct de vedere şi nu se subordonează proiectului de cumpărare a Munţilor Făgăraş demonstrează că românii sunt supuşi acţiunilor periculoase ale unor neproprietari uniţi de scopul desfiinţării hotarelor proprietăţii şi a instaurării haosului nedreptăţii” a declarat avocatul Bogdan Ioan Tudor Todoran, preşedintele Nostra Silva.

 

 

Spiritul de haită, cu sau fără statut de fundaţie, este străin de neamul nostru. Aceste hotărâri judecătoreşti arată că, dacă unii au fost deprinşi a face rele spre a destabiliza bunul mers al lucrurilor în ţară, trebuie să cerem să dea socoteală. Deşi aparent pierdut în mulţime, individul trebuie să realizeze, mai mult ca niciodată, influenţa pe care o poate exercita curajul de a se opune unor iniţiative extrem de bine finanţate prin care se urmăresc interese contrare acestui neam. Pe de altă parte, dintotdeauna iertarea şi uitarea celui care ţi-a făcut rău îţi aduc linişte sufletească – însă acţiunea de a dezvălui pentru ceilalţi adevărata faţă a “vizionarilor şi de bine făcătorilor” de la Conservation Carpathia este o datorie care trebuie îndeplinită pentru a reflecta ca într-o oglindă, în văzul tuturor, mârşăvia şi josnicia miliardarilor străini reuniţi în această fundaţie constituită cu scopul declarat de a cumpăra inima ţării, Munţii Făgăraş” a concluzionat preşedintele Nostra Silva.

 

Sentinţa Judecătoriei Brezoi poate să fie citită aici.

 

 

Decizia Curţii de Apel Piteşti poate să fie citită aici.

 

 

“Noi nu dorim un război cu cei care pană acum şi-au bătut joc de proprietate, ba din contră spunem: „Binecuvântează-ne Doamne căci toţi suntem zidirea ta şi Tu eşti cel care cu milă şi dreptate domneşti peste ea. Pe cei care din viaţă şi-au făcut un scop în a face rău neamului omenesc îi legăm până la judecata Ta. Întăreşte Doamne pe cei care i-ai chemat la această sfântã lucrare a Ta de a reaşeza dreptatea în România!”

 

Dumitru Misailescu Panu (19 mai 1957 – 3 iulie 2011)

Indignity and vileness are punished: Conservation Carpathia and Cristoph Pomberger sentenced to pay 50.000 lei non-material damage

Published at: 15.04.2020| Comments
 
Mârşăvia şi josnicia se plătesc: Conservation Carpathia şi Christoph Promberger obligaţi definitiv la 50.000 lei daune morale

Piteşti Court of Appeal, by the civil decision 30/ 9 March 2020 for the case 1632/198/2016, sentenced Foundation Conservation Carpathia and its coordinator, the German citizen Christoph Promberger, for illicit behavior producing moral damage to Nostra Silva – The Federation of Forests and Grassland in Romania and to its president, the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran.

 

The final decision of Piteşti Court of Appeal maintained as legal and sound the civil decision 33/ 1 February 2019 pronounced by Brezoi Court, disposing:

 

  • Order the defendants, Conservation Carpathia Foundation and Christoph Franz Johannes Promberger, to pay solidary the sum of 20,000 lei as moral damage to Nostra Silva and 30,000 lei as moral damage to the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran;

 

  • Order the defendants to publish the court decision on the Conservation Carpathia Foundation website (carpathia.org) for a period of 90 days;

 

  • Order the defendants to publish the court decision, on their expense, in a national magazine chosen by the applicants, in the magazine Puterea, as well in two consecutive issues of regional magazines (Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, and Dâmboviţa county) or in two consecutive issues of three county magazines from Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, and Dâmboviţa.

 

Christoph Franz Johannes Promberger, the author of the insults and defamation of Nostra Silva

Brezoi Court sanctioned Conservation Carpathia Foundation and Cristoph Promberger for several actions intending to discredit Nostra Silva Federation and the representatives of the forest and grassland owners from Romania – a slandering campaign thought to distract the public attention from the Memorandum of Cioloş Government for the establishment of Făgăraş National Park, and from the involvement of the billionaires trying to buy Făgăraş Mountains and influence the governmental decision.

 

Therefore, a first false allegation appears in the article titled “Cioloș on a spit” (Cioloș la proţap”), published on the 5th of December 05.12.2016 by the magazine “Puterea” and signed by Veress Robert Zsolt, and occasioned by the governmental decision to found Făgăraş National Park. The article includes the words of the executive manager of the NGO  Conservation Carpathia, Promberger Christoph Franz Johannes, who declares: “Search on the internet (…) how many criminal records mention Mr. Tudor (the president of Nostra Silva is a defendant in many criminal cases, even if not yet condemned). It was also proved during the process that the defendant Christoph Promberger also sent a slanderous email in English to the journalist Robert Veress.

 

 

Another set of slanderous actions is represented by sending an e-mail in Romanian and another in English, toward the end of November 2016,  to the mayor halls, forests owners, forestry authorities and freeholders communal in the area of Făgăraş Mountains, with the aim of determining these people to not participate to the debate organized by Nostra Silva la Rm. Vâlcea, on the 29th of November 2016, for the debate on the initiative of founding a national park in Făgăraş Mountains.

 

 

Brezoi Court establish that the act of the defendant Christoph Promberger of “transmitting to the witness Veress Robert Zsolt, who is a journalist, information with negative connotations on the applicants Bogdan Ioan Tudor Todoran and the Association Nostra Silva represents an illicit act”. In the same time, “the act of the defendant Promberger, as executive manager of CCF, of voluntary transmitting to the communal,  forests owners, and mayor halls, two emails, on the 28th of November 2016,  with information with negative connotations referring to the applicants, without verifying the veracity of the information, is an illicit act.

 

 

Piteşti Court of Appeal, similar to Brezoi Court, showed that “the specific circumstances of the case lead to the obvious conclusion that the defendants’’ (Conservation Carpathia and Christoph Promberger) value judgements to the address of the applicants (Nostra Silva and Bogdan Ioan Tudor Todoran) lead to the violation of the applicants’ dignity, honor and prestige, and produced moral damage“.

 

 

Both courts referred in their decisions to the rights protected by the European Convention on Human Rights and the Romanian Constitution – ignored and disrespected by the “visionary” billionaires from the Foundation Conservation Carpathia, who are accustomed with acting without respecting the law, based on their financial power and social status, which ensure impunity in relation with any social norm.

 

 

The courts concluded that “the defendant, through public affirmations, in media and by electronic correspondence, affected the public image of the applicants, who have an intense activity in the field of forestry and private property legislation and who are involved in national and international projects of protection of the forest areas.”

 

 

In their decisions, the Romanian courts sanctioned the scummy attacks and the lowest insults coordinated by Christoph Promberger in the name of Conservation Carpathia Foundation.

 

 

The actions of Conservation Carpathia, coordinated by Christoph Promberger, show that nothing can be created starting from a lie and desiring future success. The law broken by the foreigners arrived in this country – from  illegally buying the right to inherit  right   to seizing tens of thousands acres in Făgăraş Mountains, including thousands acres that were in the property of the Romanian state before 1948, to slandering, insulting and denigrating any different point of view and any person not subordinating to the project of buying Făgăraş Mountains – prove that the Romanians are subject to the dangerous actions of some non-owners united by the goal of dissolution of the property limits and installing the chaos of injustice”, declared the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran, the president of Nostra Silva.

 

 

The pack spirit, with or without the statute of a foundation, is foreign to our nation. These legal decisions show that we must keep accountable those with the habit of bad deeds with the aim of destabilizing the wellbeing of the country. Although apparently lost in the crowd, any individual must acknowledge more than ever, the influence of the courage to oppose to some extremely well financed initiatives that serve interests totally opposed to our nation. On the other hand, forgetting and forgiving the one that hurt you brought inner peace – still, the action of making public the real face of the “visionaries and good-doers” Conservation Carpathia is a duty that must be fulfilled for showing to everyone the indignity and the vileness of the foreign billionaires united in this foundation under the common declared goal of buying the heart of the country, Făgăraş Mountains” concluded the president of Nostra Silva.

 

The decision of Brezoi Court can be read here.

 

 

The decision of Piteşti Court of Appeal can be read here.

 

 

We don’t want a war with those mocking the property; on the contrary, we say: ‘Bless us, God, because we are all your creation and Your kingdom is ruled with mercy and justice. We let You judge those who changed their life in an aim of hurting the people. God, please give strength to all those called to Your holy work of bringing justice in Romania!’

 

Dumitru Misailescu Panu (19.05.1957 – 3.07.2011)

 
Top