Lecţia Conservation Carpathia şi Viola von Cramon: cum să duci de nas 82 de europarlamentari

Publicat la: 11.11.2020| Comentarii|Fisiere atasate
 
Lecţia Conservation Carpathia şi Viola von Cramon: cum să duci de nas 82 de europarlamentari

UPDATE: Europarlamentarul Victor Negrescu s-a retras de pe lista de semnatari ai scrisorii iniţiate de Viola von Cramon.

 

Motivul: “apariţia unor elemente suplimentare în forma finală a scrisorii faţă de forma agreată“.

 

Se pare că Viola von Cramon, în turul de vară prin România, şi-a însuşit metodele mizerabile de acţiune ale miliardarilor de la Conservation Carpathia.…

 

ŞTIREA INIŢIALĂ: Europarlamentarul german Viola von Cramon-Taubadel a iniţiat un apel adresat Comisiei Europene pentru “acţiuni imediate” de salvare a pădurilor României.

 

Viola von Cramon, în acest comunicat, acuză România că dezastrul din păduri a atins “proporţii inimaginabile“, conservaţioniştii estimând un volum tăiat ilegal de 80 milioane metri cubi în ultimii ani, ceea ce a produs “daune masive biodiversităţii“.

 

Scrisoarea, publicată pe 11 noiembrie 2020, a fost asumată de alţi 82 europarlamentari, patru dintre ei din România (Vlad Botoş, Nicolae Ştefănuţă, Ramona Strugariu – USR – PLUS şi Victor Negrescu – PSD).

 

Europarlamentarii au invocat “încălcări masive” ale regimului Siturilor Natura 2000 şi a Siturilor UNESCO, generate de “lăcomie nemiloasă şi corupţie generalizată“. Se arată că şi ulterior deschiderii procedurii de infrigement împotriva României, la 12 februarie 2020, “mii de hectare au fost distruse“.

 

Miza adevărată o descoperim în pagina 2 a scrisorii, în paragraful în care Viola von Cramon îi păcăleşte pe ceilalţi 82 de europarlamentari în încercarea de spăla imaginea prietenilor miliardari din Conservation Carpathia.

 

Astfel, cu toţii îşi exprimă “profunda îngrijorare cu privire la campaniile de calomniere şi defăimare lansate de Nostra Silva împotriva organizaţiilor civice, campanii distribuite de televiziunile din România“, dând exemplul Fundaţiei Conservation Carpathia al cărei proiect în Munţii Făgăraş “a fost atacat puternic“.

 

În final se solicită Comisiei Europene “să stea alături de cei care luptă” pentru salvarea pădurilor din România. Evident, printre rânduri, înţelegem că vârful de lance al celor care luptă este Fundaţia Conservation Carpathia…

 

Dar cum s-a ajuns la aceast apel al celor 83 de europarlamentari?

 

Să înţelegem că toţi privesc emisiunile televiziunilor din România? Sau că au văzut şi înţeles această emisiune de la Antena 3? Să pricepem că au citit articolele Nostra Silva şi le-au interpretat drept o campanie de calomniere şi defăimare a miliardarilor care cumpără Munţii Făgăraş? S-au informat, la primă mână, despre “proporţiile inimaginabile” ale dezastrului din România?

 

Ar fi fost bun un astfel de interes şi o informare directă despre acest subiect, însă răspunsul este mult mai simplu şi îl găsim în următoarea fotografie:

 

 

 

În mijloc, europarlamentarul german Viola von Cramon-Taubadel, flancată de Barbara Promberger Furpass şi Christoph Franz Johannes Promberger, directorii Fundaţiei Conservation Carpathia.

 

Niciunul din ceilalţi 82 de europarlamentari nu cunoaşte în mod direct cazul Conservation Carpathia şi au crezut-o, pe cuvânt, pe colega lor, Viola von Cramon, care le-a relatat exclusiv ceea ce au informat-o partenerii ei, familia Promberger, alături de care a petrecut un “tur de vară” în România, în urma căruia a rezultat acest podcast.

 

Ne întrebăm, în mod legitim, dacă şi europarlamentarul Viola von Cramon a beneficiat de aceleaşi plimbări cu elicopterul, pe banii Conservation Carpathia, după modelul fostului ministru al mediului, Cristina Paşca Palmer?

 

Iată cum, prin lobbyul familiei Promberger şi al miliardarilor de la Conservation Carpathia, România este, încă o dată, ţinta unei campanii de dezinformare la nivelul Comisiei Europene.

 

Dezinformare care a ţintit, în mod special, şi Nostra Silva – Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România.

 

Adresăm, în mod deschis, o serie de întrebări celor 83 de parlamentari semnatari ai apelului către Comisia Europeană:

 

  • În ce sistem de drept european aducerea la cunoştinţa publicului a unor hotărâri judecătoreşti prin care Fundaţia Conservation Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger au fost obligaţi să plătească 50.000 lei daune morale Nostra Silva şi av. Bogdan Ioan Tudor Todoran reprezintă o “campanie de calomniere şi defăimare” îndreptată împotriva miliardarilor ce şi-au propus să cumpere Munţii Făgăraş?

 

 

 

  • Cele două hotărâri definitive ale Judecătoriei Câmpulung (aici şi aici), prin care s-a stabilit că miliardarii Conservation Carpathia au cumpărat ilegal drepturi în Obştea Moşnenilor Rucăreni reprezintă tot o “campanie de calomniere şi defăimare“?

 

  • Are loc în România o conspiraţie a autorităţii judecătoreşti, a justiţiei, împotriva Fundaţiei Conservation Carpathia şi a miliardarilor care finanţează acapararea terenurilor în România?

 

Tot legitim, concluzionăm că apelul europarlamentarilor este un atac la adresa proprietăţii private şi publice din România, drept de proprietate ce este exercitat cu o “lăcomie nemiloasă” şi prin “corupţie generalizată“.

 

Un atac ce-l are ca model pe Lenin, după care proprietarii de imobile sunt “persoane a căror profesie este trȃndăvia” (Lenin, Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului, Editura Partidului Comunist Romȃn, Bucureşti, 1945, pagina 122). Mai nou, apud Viola von Cramon şi consorţii, profesia proprietarilor de păduri din România (inclusiv a proprietarului Statul Român) este lăcomia şi corupţia.

 

Un atac ce va înceta numai atunci când românii nu vor mai fi proprietari pe teritoriul României, ci miliardarii “miloşi” de la Conservation Carpathia…

A LESSON FROM Conservation Carpathia and Viola von Cramen: HOW TO MISLEAD 82 MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Published at: 11.11.2020| Comments|Attached files
 
Lecţia Conservation Carpathia şi Viola von Cramon: cum să duci de nas 82 de europarlamentari

UPDATE: The Romanian member of the European parliament Victor Negrescu withdrew his signature from the letter initiated by Viola von Cramon.

 

The reason for this act is: "the appearance of supplementary elements in the final form compared to the initial agreed form of the letter".

 

It seems that Viola von Cramon, during her Romanian summer tour, learned the pitiful acting methods of the billionaires from Conservation Carpathia.

 

 

THE INITIAL NEWS: The German member of the European Parliament Viola von Cramon-Taubadel called on the European Commission for “urgent actions” to save the Romanian forests.

 

In this letter,  Viola von Cramon accuses Romania for the “unimaginable” disaster in the forests; the conservationists estimate a volume of 80 million cubic meters illegally exploited wood during the last years, resulting massive damage for the biodiversity.

 

The letter published on the 11th of November 2020 was signed by 82 members of the European Parliament; four Romanian members of the European Parliament (MEP) also supported the letter (Vlad Botoş, Nicolae Ştefănuţă, and Ramona Strugariu – USR – PLUS and Victor Negrescu – PSD).

 

The signing MEP invoke a “massive violation” of the legal provisions for the conservation of Natura 2000 and UNESCO heritage areas, generated by “ruthless greed and large-scale corruption”. The letter also shows that “thousands of hectares were destroyed” after the opening of the infringement procedure for Romania, on the 12th of February 2020.

 

The real aim of the letter appears on its second page, in a paragraph where Viola von Cramon tricks the other 82 members of the European Parliament, in an attempt to clean the image of her billionaire friends from Conservation Carpathia.

 

Thus, all of them express “deep concern over defamation and slander campaigns against civic actors and organisations launched by institutions like Nostra Silva (a controversial federation of landowners) and distributed via Romanian television”. Foundation Conservation Carpathia appears as an example of victim, because their project in Făgăraş Mountains “came under heavy attack”.

 

The letter solicits the European Commission to “to stand by the side of those who are fighting” for the salvation of the Romanian forests. Between the lines, we can read that the Foundation Conservation Carpathia is the spearhead of this fight…

 

Still, we ask how was this appeal supported by 83 MEP?  

 

Should we understand that all of them watch the TV shows of the Romanian televisions? Or have they seen and understood this TV show on Antena 3? Should we assume that they read the articles signed by Nostra Silva and interpreted them as slander and defamation for the billionaires buying Făgăraş Mountains? Do they have first-hand information on the “massive violations” and the disaster in Romania?

 

Such interest accompanied by direct information on the subject would have been welcomed, but the answer to our questions is in fact much simpler and is observable in the following photo:

 

In the middle, the German member of the European Parliament Viola von Cramon-Taubadel, flanked by Barbara Promberger Furpass and Christoph Franz Johannes Promberger, the managers of Foundation Conservation Carpathia.

 

Any of the 82 MEP does not directly know the case Conservation Carpathia and they gave credit to their colleague, Viola von Cramon, who exclusively presented to them the information from her partners, the Prombergers, who were her companions for a “summer tour” in Romania, generating this podcast.

 

We legitimately ask if the MEP Viola von Cramon benefited by the same helicopter flights paid by Conservation Carpathia as the former Environment Minister, Cristina Paşca Palmer?

 

This is how, once again, due to the lobby of the Promberger family and of the billionaires from Conservation Carpathia, Romania is targeted in a disinformation campaign to the European Commission.

 

The disinformation targeted especially Nostra Silva – The Federation of Forests and Grassland Owners in Romania.

 

We openly address a series of questions to the 83 MEP signing the appeal to the European Commission:

 

  • Which legal system considers the publicising of a legal decision, similar to the one obliging the Foundation Conservation Carpathia and Christoph Franz Johannes Promberger to pay 50,000 lei for non-material damage to Nostra Silva and the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran, a “defamation and slander campaign” against the billionaires aiming to buy Făgăraş Mountains?

 

  • In which European state represented in the European parliament is a legally won process a “defamation and slander campaign”, as the letter considers the process legally won by  Nostra Silva and the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran, who brought legally evidence in front of the judges for the corruption, influence peddling and other illegalities practiced by the billionaires from Conservation Carpathia in their plan of owning Făgăraş Mountains?

 

 

  • Are the two existing definitive decisions of Câmpulung Court (here and here), establishing that the billionaires from Conservation Carpathia illegally bought property rights in Obştea Moşnenilor Rucăreni, part of a “defamation and slander campaign”?

 

  • Is the legal authority (the justice) in Romania part of a conspiration against the Foundation Conservation Carpathia and the billionaires financing the land buying in Romania?

 

Legitimately, we conclude that the appeal of the members of the European Parliament is an attack to the private and public property in Romania, since it mentions that the legal right is exercised with “ruthless greed” and using “large-scale corruption”.

 

This attack has Lenin’s methods as model, considering that the landowners are “people who love idleness” (Lenin, Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului (The imperialism, the higher form of Capitalism), Editura Partidului Comunist Romȃn, Bucureşti, 1945, page 122). Lately, apud Viola von Cramon and her companions, the profession of landowner in Romania (including the owner called the Romanian state) is greediness and corruption.

 

This attack will stop only when the Romanians will no longer be owners in Romania, letting the “compassionate” billionaires from Conservation Carpathia own everything…

 
Top