MANDAT DEZASTRUOS AL ECHIPEI DE LA MINISTERUL MEDIULUI

Publicat la: 15.12.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 

DEMITEREA MINISTRULUI PAŞCA-PALMER ŞI A SECRETARULUI DE STAT ERIKA STANCIU

 

 

NOSTRA SILVA – Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România, împreună cu reprezentanţii comunităţilor locale din zona Munţilor Făgăraş – unităţi administrative teritoriale, obşti de moşneni, composesorate, ONG-uri – solicită Primului Ministru, la finalul mandatului Guvernului Cioloş, UN GEST DE ONOARE ŞI DE REPARAŢIE MORALĂ cu privire la mandatul dezastruos al echipei de la Ministerul Mediului:   demiterea ministrului Cristina-Daniela Paşca Palmer şi a secretarului de stat Erika Stanciu.

 

 15 MOTIVE PENTRU DEMITEREA CONDUCERII MINISTERULUI MEDIULUI

Comunităţile istorice de proprietari sintetizează “realizările” echipei de la Ministerul Mediului în madatul ministrului Cristina-Daniela Paşca Palmer, susţinută de secretarii de stat Erika Stanciu şi Viorel Lasco (în prezent consilier personal al ministrului):

 

 1. criza licitaţiilor de masă lemnoasă de la RNP-Romsilva, din primăvara anului 2016;

 

 1. criza lemnului de foc şi criza de resursă pentru industria mobilei şi industria de prelucrare a lemnului, amplificată de un regulament catastrofal de vânzare a masei lemnoase;

 

 1. stabilirea unui mandat fără viziune pentru noua conducere a RNP – Romsilva. Ministerul a acordat un mandat diluat în 32 de pagini de criterii ş indicatori, fără nicio direcţie clară pentru pădurile Statului Român!

 

 1. criza legii contravenţiilor silvice, adoptată de Guvernul României prin OUG nr. 51/2016, fără nicio dezbatere publică. Actul normativ este o calamitate, astfel că  Guvernul şi-a  asumat o iniţiativă de modificare a acestei ordonanţe printr-o nouă ordonanta de urgenţă, cu peste 50 de amendamente  pentru a face aplicabil actul normative iniţial!  Chiar si cu zecile de amendamente, ordonanţa este tot distructivă pentru sector!  Un exemplu:  micii proprietari de păduri, pentru a putea încheia un contract de pază, trebuie să pună la dispoziţia admnistratiei silvice limitele proprietăţii în coordonate Stereo 70!  Evident, această prevedere va avea ca efect păduri fără regim silvic asigurat[1], blochează acordarea subvenţiei pentru paza pădurilor sub 30 ha şi condamnă populaţia rurală să îngheţe de frig: în lipsa contractelor de pază proprietarul nu poate să recolteze nici măcar cei 3 mc/an/ha, pentru subzistenţă, volum prevăzut de Codul Silvic!

 

 1. refuzul instituirii Consiliului Naţional al Silviculturii, care ar fi trebuit să fie un for consultative în elaborarea politicilor şi strategiilor pentru sectorul forestier. Proiectul de act normativ este o năpastă – actuala conducere a Ministerului Mediului nu a avut curajul să şi-l asume, deşi era un simplu ordin de Ministru!

 

 1. exacerbarea mediatică a fenomenului taierilor ilegale şi falsificarea datelor cu privire la volumul tăierilor ilegale, urmărindu-se mobilizarea artificială a unei mişcări civile pe această tema ! Ministerul Mediului a introdus în nota de fundamentare a OUG nr. 51/2016, pentru a justifica urgenţa,  un volum de 8,8 milioane mc/an tăieri ilegale. Toate rapoartele cu privire la starea pădurilor, întocmite tot de Ministerul Mediului,  demonstrează că NUMAI UN PROCENT DE 3,89% CORESPUNDE REALITĂŢII. Toate controalele IGPR din acest an au identificat 83.000 mc fără provenienţă legală!

 

 1. nealocarea cotelor de intervenţie pentru carnivorele mari, o măsură luată în urma influenţării deciziei de către o echipă instituită printr-o notă a ministrului, în condiţiile în care exista o comisie stabilită prin ordin de ministru, fiind încălcat principiul ierarhiei actelor normative. Efectul va fi depăşirea pragurilor de toleranţă a populaţiei rurale faţă de pagubele provocate de carnivore şi contramăsuri de distrugere a acestor populaţii de carnivore! De reţinut că despăgubirea plătită Ministerului pentru uciderea unui urs este de 40.000 Euro, în timp ce despăgubirile pentru uciderea unui om de către urs sunt 0 (zero) Euro!

 

 1. încercare de manipulare electorală prin prezentarea unui proiect nefuncţional de supraveghere prin satelit a tăierilor ilegale, în ajunul alegerilor, într-o amplă conferinţă de presă, vineri, 9 decembrie!

 

 1. destructurarea totală a serviciului de control silvic din Ministerul Mediului, care a rămas fără niciun angajat în anul 2016!

 

 1. lipsa dezvoltărilor simple şi cu efect imediat în sistemul SUMAL-Radarul Pădurilor. Pentru combatetea tăierilor ilegale Ministerul a avut ZERO proiecte implementate cu privire la sistemul SUMAL!

 

 1. lipsa compensaţiilor pentru proprietarii de păduri şi refuzul interest de a iniţia un act normativ pentru reglementarea înstrăinării terenurilor forestiere. Ministerul a creat un dezechilibru  între funcţiile economice, sociale si de mediu ale pădurii, prin includerea a 45%  din suprafaţa  pădurilor la nivel naţional în situri  Natura 2000, cu diferite niveluri de restrictii, fără niciun fel de compensatii pentru proprietarii de păduri.

 

 1. promovarea unui act normativ inaplicabil cu privire la măsura de sprijin pentru paza pădurilor sub 30 ha. Un demers bun pentru pădure, prevăzut de codul silvic, a fost sabotat  de  propria ordonanţă de modificare a OUG nr. 51/2016. Rezultatul concret: zero deconturi, în termenul stabilit de hotărârea de Guvern şi zero efect în reducerea suprafeţei pădurilor neadministrate în regim silvic!

 

 1. promovarea şi susţinerea în Guvern a Memorandumului pentru înfiinţarea Parcului Naţional Făgăraş, pe o suprafaţă  uriaşă de 200.000 ha, fără nicio dezbatere  sau consultare  cu autorităţile şi comunităţile locale, prin preluarea proiectului unei fundaţii private, în condiţiile unor legături dovediteîntre Fundaţia Conservation Carpathia şi demnitari din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (ministrul Cristina Paşca Palmer, secretarii de stat Erika Stanciu şi Viorel-Traian Lascu), dar şi funcţionari ai Ministerului Mediului (Zotta Cherescu Ramona – director în Minister, soţul Zotta Mihai – angajat al Conservation Carpathia şi al Ocolului Silvic Carpathia).

 

 1.  menţinerea unui personal insuficient la Gărzile Forestiere, înfiinţate de precedentul Guvern, prin neorganizarea concursurilor pentru ocuparea noilor posturi.

 

 1. refuzul iniţierii unui act normativ de organizare şi funcţionare a comunităţilor istorice de proprietari, tezaur istoric al României, conform art. 95 din Codul Silvic. În acest timp, partenerii de la Conservation Carpathia “dau lovitura”, nestingheriţi, la obştile de moşneni din nordul judeţului Argeş.

 

 

CE AŞTEAPTĂ DOMENIUL PĂDURILOR DE LA VIITORUL GUVERN ?

 

 

Un punct de plecare este observarea voinţei comunităţilor locale (proprietari de păduri, administraţie public, comunităţi istorice de proprietari, asociaţii ale crescătorilor de animale, gestionari ai fondurilor de vânătoare, organizaţii neguvernamentale) consemnată în “Rezoluţia de la Şercăiţa” şi în “Rezoluţia de la Rm. Vâlcea”.

 

Însă primul pas pentru pădurile României este necesitatea ca domeniul pădurilor să aibă o reprezentare adecvată la nivelul executivului, astfel încât politicile şi strategiile să poată să fie initiate şi susţinute în mod optim.

 

Cea mai bună soluţie s-a dovedit coordonarea acestui domeniu printr-un Departament pentru Ape şi Păduri, condus de un ministru delegat.

 

Raportându-ne la o teoretică perioadă de stabilitate şi continuitate pe care ar trebui să o aibă viitorul Guvern, trebuie implementată o strategie şi o construcţie instituţională care să susţină pădurile, strategie susţinută de întreaga societate.

 

Reiterăm apelul nostru: aştepăm un guvern şi un minister al pădurilor care să depăşească divergenţele şi contrele politice gratuite, sau orgoliul de a te socoti predestinat să faci schimbări tocmai la păduri, unde saltul se realizează după legile lente ale naturii şi după cele fulgerătoare ale drujbei!

 

[1] 25% din volumul total al tăierilor ilegale evidenţiate de Rapoartele privind starea pădurilor României au loc în pădurile neadministrate în regim silvic, care reprezintă 7% din totalul suprafeţelor forestiere.

DISASTROUS MANDATE AT THE MINISTRY OF ENVIRONMENT

Published at: 15.12.2016| Comments|Attached files
 

 

MINISTER PAȘCA-PALMER AND STATE SECRETARY ERIKA STANCIU TO BE REMOVED FROM THE OFFICE

NOSTRA SILVA – The Federation of Forest and Pasture Owners of Romania, together with the representatives of the local communities from the Făgăraș area – administrative-territorial units, traditional owner communities (obști and composesorate), NGOs – ask the Prime Minister, at the end of the Cioloș Government mandate, for a GESTURE OF HONOR AND MORAL REPAIR regarding the disastrous mandate of the whole team at the Ministry of Environment: to remove minister Cristina-Daniela Pașca-Palmer and state secretary Erika Stanciu from the office.

15 REASONS FOR REMOVING THE HEAD OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT

The local owners' communities sum up the “achievements” of the team at the Minister of Environment during the mandate of minister Cristina-Daniela Pașca-Palmer, with the support of state secretaries Erika Stanciu and Viorel Lasco (presently personal advisor of the minister):

 1. The timber auction crisis at RNP-Romsilva, in the spring of 2016;

 2. The fire wood crises and crisis of the wood processing industry and furniture manufacturing sector, magnified by catastrophic regulations of timber sale;

 3. A visionless mandate established for the new leadership of RNP-Romsilva. The Ministry granted a dilute mandate in 32 pages of criteria and indicators, with no direction for the forests of the Romanian State.

 4. The crisis of the Forestry Contraventions Law, adopted by the Government of Romania through GEO no. 51/2016, with no public debate. The legal document is a disaster, therefore the Government had an initiative to modify this ordinance through a new emergency ordinance, with over 50 amendments in order to render the initial document applicable. Even with the tens of amendments, the ordinance is still destructive for the sector! An example: small forest owners, in order to have the right to sign a contract with a forest guard, have to show the forestry administration the property limits in Stereo70 coordinates! Obviously, this stipulation results in forests without any ensured forest regime1, blocks the subvention for forest guards for forests under 30 ha and condemns rural population to freeze: lacking forest guard contracts, the owner can not even harvest the 3cm/year/ha, for subsistence, volume stipulated in the Forest Law!

 5. The refusal to create the National Forestry Council, which should have been a consultative forum in the elaboration of policies and strategies for the forestry sector. The bill is a havoc – the present head of the Ministry of Environment lacked the courage to assume it, although it was a simple minister ordinance.

 6. The mediatic exaggeration of the illegal logging phenomenon and data forgery regarding the volume of illegal logging, in the aim of artificially mobilizing a civil movement on this topic! For justifying the emergency, the minister of Environment mentioned in the argument of the GEO no. 51/2016 a volume of 8.8 million cm/year/ha illegal logging. All reports regarding forest state, made by the Ministry of Environment itself, show that ONLY A PERCENT OF 3,89% CORRESPONDS TO REALITY. All the IGPR controls of this year identified 83.000 cm with no legal provenance.

 7. Not granting intervention quotas for large carnivores, a measure taken with the influence of a team put together through a note of the minister, while there is a commission established through minister ordinance, breaking the principle of Hierarchy of Documents. The effect would be crossing the level of tolerance of rural population to damage created by carnivores and countermeasures of destroying these populations of carnivores. It is worth mentioning that the amount paid to the Ministry for killing a bear is 40.000 euros while the amount paid for killing a man by a bear is 0 (zero) Euros!

 8. The attempt of electoral manipulation through the presentation of an non-functional project for satellite surveillance of illegal logging, before elections, in an ample press conference, Friday, 9 December.

 9. The total destruction of the forestry control service of the Environment Ministry, which is left with zero employees in 2016!

 10. The lack of simple, immediate development in the SUMAL-Forest Radar system. For fighting illegal logging, the Ministry had ZERO projects implemented regarding the SUMAL system.

 11. The lack of compensations for forest owners and the interested refusal to initiate a legal document for regulating alienation of forest lands. The Ministry created unbalance between the economic, social and environmental functions of the forests, by including 45% of the national forest surface in Natura 2000 sites, with different levels of restriction, with absolutely no compensation for forest owners.

 12. The promotion of an inapplicable legal document regarding the measure of support for guarding forests under 30 ha. A good approach for the forest, stipulated by the Forest Law, was sabotaged by its own ordinance for the modification of GEO no. 51.2016. A practical result: zero reimbursement in the term established by the Government decision and zero effect in the reduction of non-administered forest surfaces in forestry regime.

 13. The promotion and support in the Government of the Memorandum for the creation of the Făgăraș Mountains National Park, on a giant surface of 200.000 ha, with absolutely no debate or consultation with authorities and local communities, by taking over the project of a private foundation, in the conditions of proved connections between the Foundation Conservation Carpathia and the officials in the Ministry of Environment, Waters and Forests (minister Cristina-Pașca-Palmer, state secretaries Erika Stanciu and Viorel-Traian Lascu), but also employees of the Ministry of Environment (Zotta Cherescu Ramona – director in the Ministry, husband Zotta Mihai – enployee of Conservation Carpathia and Carpathia Forestry Department).

 14. Maintaining insufficient staff at the Forest Guards, created by the former Government, by not organizing exams for occupying new positions.

 15. The refusal to initiate a legal document for the organization and functioning of the historical owners' communities, historical heritage of Romania, according to art. 95 of Forest Law. Meanwhile, the partners from Conservation Carpathia “strike” unhindered upon the traditional owners' communities – Obști de Moșneni – from the north of the Argeș county.

WHAT FORESTRY EXPECTS FROM THE NEW GOVERNMENT

A starting point is observing the will of local communities (forest owners, public administration, historical owners communities, associations of animals breeders, administrators of hunting funds, NGOs) consigned in the Resolution of Șercăița and the Resolution of Rm. Vălcea.

But the first stept for Romania's forests is forestry to have proper representation in the Government, so that policies and strategies be initiated and sustained properly.

The best solution proved to be the coordination of this sector through a Department of Waters and Forests, led by a delegate minister.

Considering a theoretical period of stability and continuity that the future Government should have, a strategy and institutional construction should be implemented for the support of forests, a strategy supported by the entire society.

We reiterate our call: we are expecting a government and minister of forests to be above any political conflicts, or any arrogance of considering themselves destined to change the fate of forests, which evolves by the slow laws of nature and the blazing laws of the chainsaw!

125% of the total illegal logging showed in the Reports about the state of Romania's forests take place in the forests with no administration in the forestry regime, representing 7% of the total forest surface.

 
Top