PAŞCA PALMER: DOVADA TRAFICULUI DE INFLUENŢĂ PENTRU CONSERVATION CARPATHIA

Publicat la: 06.12.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
PAŞCA PALMER: DOVADA TRAFICULUI DE INFLUENŢĂ PENTRU CONSERVATION CARPATHIA

SECRETAR EXECUTIV AL CONVENŢIEI ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE (ONU) PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ CU DOSAR LA DNA

 

Un email trimis în 5 octombrie 2016 de Cristoph Promberger, directorul executiv al Fundaţiei Conservation Carpathia şi administrator al societăţilor comerciale care au achiziţionat peste 17.000 hectare în zona Munţilor Făgăraş, demonstrează faptul că proiectul Parcului Naţional “Yellowstone European” a fost promovat în Guvernul României, la 14 septembrie 2016, de către Cristina-Daniela Paşca Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Redăm citatul explicit:

We also have an excellent minister of environment (she also pushed our agenda of a new Fagaras National Park through the government, the official procedure to establish the NP will start in October)

Sau, în română (traducerea noastră):

DE ASEMENEA, AVEM UN MINISTRU AL MEDIULUI EXCELENT (EA NE-A SPRIJINIT INAINTAND INITIATIVA NOASTRA DE INFIINTARE A PARCULUI NATIONAL FAGARAS IN GUVERN, PROCEDURA OFICIALA DE INFIINTARE A PN VA INCEPE IN OCTOMBRIE)

Este o dovadă clară a faptului că ministrul Paşca Palmer, împreună cu secretarii de stat Erika Stanciu şi Viorel Lascu (foşti membri în consiliul director al Fundaţiei Conservation Carpathia), au preluat o iniţiativă privată a unor „vizionari” miliardari, uniţi într-un experiment de acapare a teritoriului României, şi au transformat-o în proiect al Guvernului României, al Statului Roman.

Emailul este trimis în contextul unei alte „victorii” marca Cristoph Promberger: interzicerea, la 4 octombrie 2016, de către Ministerul Mediului, a vânătorii de „lupi, ursi, râși si pisici salbatice”.

Soluţia se pare că a fost propusă tot de Cristoph Promberger, care, prin nota 5913/CPP din 6.09.2016, aprobată de Cristina Paşca-Palmer, a fost numit în grupul de lucru pentru speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică.

we managed to explain her the full situation and consequently, yesterday she decided to ban all trophy hunting. The public support for this is so huge that no future Minister will dare to revoke this path, it would be political suicide. Just thought you might be interested in this, a milestone of carnivore conservation in Europe!

Traducerea:

am reusit sa ii explicam situatia completa si ieri ea a decis sa interzica vanatoarea pentru trofeu. Sustinerea publica este atat de mare incat niciun viitor ministru nu va indrazni sa revoce aceasta decizie, intrucat acest lucru ar insemna sinucidere politica. Ne-am gandit ca poate va intereseaza aceasta piatra de temelie in conservarea carnivorelor din Europa

Nici în această situaţie nu a mai avut importanţă legea privind normele de tehnică legislativă, fiind încălcat principiul ierarhiei actelor normative: componenţa grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din România era reglementată prin Ordinul nr. 1367 din 7 septembrie 2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Un ordin de ministru poate să fie modificat/completat/abrogat numai de un act de acelaşi nivel, respectiv tot de un ordin de ministru şi nu de o notă, astfel cum a procedat ministrul Paşca Palmer la propunerea secretarului de stat Viorel Lascu.

ÎNCĂLCAREA LEGII e demonstrată chiar de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Ministrul Paşca Palmer emite Ordinul nr. 2245 din 24 noiembrie 2016  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 1367/2007, stabilind o componenţă identică cu cea din nota 5913/CPP din 6.09.2016 (Cristoph Promberger este menţinut ca reprezentant al Conservation Carpathia).

Practic, între 6.09.2016 şi 24.11.2016, grupul de lucru pentru conservarea carnivorelor mari a funcţionat ilegal şi a furnizat, fără niciun drept, „suport științific și tehnic necesar în procesul decizional și de implementare a legislației în domeniul specific managemntului carnivorelor mari”.

Iată cum, pentru 2 luni şi jumătate, la ministerul doamnei Paşca Palmer, nota a bătut ordinul!

Revenind la Parcul Naţional Munţii Făgăraş, reamintim că prin Rezoluţiile adoptate de comunităţile locale la Şercăiţa, Braşov (23.11.2016), şi Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea (29.11.2016) peste 20 de unităţi administrativ teritoriale, împreună cu zeci de composesorate, obşti de moşneni şi asociaţii ale proprietarilor de păduri şi comunităţilor istorice de proprietari au hotărât SESIZAREA DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE PROIECTUL PRIVAT AL FUNDAȚIEI CONSERVATION CARPATHIA „YELLOWSTONE AL EUROPEI” A DEVENIT UN PROIECT AL GUVERNULUI ROMÂNIEI.

La 5 decembrie 2016 a devenit oficial faptul că doamna Cristina-Daniela Paşca Palmer va prelua functia de secretar executiv al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind Diversitatea Biologică, începand din luna martie 2017.

Iată, aşadar, o situaţie inedită: vom avea, prin Paşca Palmer, cea mai înaltă poziţie de reprezentare a României la ONU. Şi, în acelaşi timp, o mare tinichea legată de coada secretarului executiv al ONU: un „banal” dosar penal la DNA!

În final lansăm o întrebare: au avut vreun rol, cât de mic, în numirea doamnei Paşca Palmer la ONU, personajele influente, conservaţioniştii şi finanţatorii grupaţi în jurul Conservation Carpathia?

 

PS O curiozitate psihologică: de ce Cristina-Daniela Paşca Palmer a devenit Cristiana Paşca Palmer? Din motive de … fonetică?

PAȘCA-PALMER: THE PROOF OF INFLUENCE PEDDLING FOR CONSERVATION CARPATHIA

Published at: 06.12.2016| Comments|Attached files
 
PAŞCA PALMER: DOVADA TRAFICULUI DE INFLUENŢĂ PENTRU CONSERVATION CARPATHIA

EXECUTIVE SECRETARY OF THE UNITED NATIONS CONVENTION REGARDING BIOLOGICAL DIVERSITY, WITH A FILE AT THE NATIONAL ANTICORRUPTION DIRECTORATE (NAD)

An email sent on the 5th of October 2016 by Christoph Promberger, CEO of the Foundation Conservation Carpathia and manager of the commercial societies that purchased over 17,000 hectares in the area of the Făgăraș Mountains, demonstrates the fact that the project of the National Parc “European Yellowstone” was promoted into the Government of Romania on the 14th of September 2016, by Cristina-Daniela Pașca-Palmer, minister of Environment, Waters and Forests.

We quote:

We also have an excellent minister of environment (she also pushed our agenda of a new Fagaras National Park through the government, the official procedure to establish the NP will start in October)

It is clear proof of the fact that minister Pașca-Palmer, along with state secretaries Erika Stanciu and Viorel Lascu (former members in the Managing Board of the Foundation Conservation Carpathia), took over the private initiative of several billionaire “visionaries” united in an experiment of seizing Romania's territory, and transformed it into a project of the Romanian Government, of the Romanian State.

The email is sent in the context of another “victory” claimed by Christoph Promberger: on the 4th of October 2016, the Ministry of Environment banned the hunting of “wolves, bears, lynx and wild cats”.

It seems the solution was also proposed by Christoph Promberger, who, through note 5913/CPP of 6 September 2016, approved by Cristina Pașca-Palmer, was named a member of the work group for bears, wolves, lynx and wild cats.

we managed to explain her the full situation and consequently, yesterday she decided to ban all trophy hunting. The public support for this is so huge that no future Minister will dare to revoke this path, it would be political suicide. Just thought you might be interested in this, a milestone of carnivore conservation in Europe!

Norms of legal technique had no importance in this situation, breaking the principle of the hierarchy of legal documents: the composition of the work group for the conservation of large carnivores of Romania was regulated by Ordinance no. 1367 of 7 September 2007 of the Ministry of Environment and Durable Development.

A minister ordinance may be modified/completed/abrogated only by a legal document of the same level, namely by a minister ordinance and not a note, like minister Pașca-Palmer proceeded at the proposal of state secretary Viorel Lascu.

A demonstration of BREAKING THE LAW is made by the ministry of Environment, Waters and Forests herself. Minister Pașca-Palmer issues Ordinance no. 2245 of 24 November 2016 regarding the modification of the appendix of Environment minister ordinance no. 1367/2007, establishing an identical composition to the one in the note 5913/CPP of 6 September 2016 (Christoph Promberger is maintained as a representative of Conservation Carpathia).

Practically, between 6 September 2016 and 24 November 2016, the work group for the conservation of large carnivores operated illegally and provided, with no right, “scientific and technical support necessary in the decisional process and implementation of legislation in the specific field of the conservation of large carnivores”.

Here is how, for two and a half months, at the ministry of Mrs. Pașca-Palmer, a note beat an ordinance.

Back to the Făgăraș Mountains National Park, we remind that through the Resolutions adopted by the local communities at Şercăiţa, Braşov (23.11.2016) and Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea (29.11.2016) over 20 administrative-territorial units, along with tens of compossessorates, Obști – traditional ownership communities and owners associations have decided to NOTICE THE NATIONAL ANTICORRUPTION DIRECTORATE (NAD) ABOUT THE WAY IN WHICH A PRIVATE PROJECT OF THE FOUNDATION CONSERVATION CARPATHIA, “EUROPEAN YELLOWSTONE” BECAME A PROJECT OF THE ROMANIAN GOVERNMENT.

On the 5th of December 2016, it became official that Mrs. Cristina-Daniela Pașca-Palmer will take over the position of executive secretary of the United Nations Convention regarding Biological Diversity, starting March 2017.

Therefore, here we are facing an unusual situation: we will have, through Pașca-Palmer, the highest position of representation for Romania at the UN. And, in the same time, a huge burden on the back of the executive secretary of the UN: a “simple” criminal file at the NAD.

Here is a final question: have the influential characters, conservationists and financiers around Conservation Carpathia had any part in naming Mrs. Pașca-Palmer at the UN?

PS A psychological curiosity: why has Cristina-Daniela Pașca-Palmer become Cristiana Pașca-Palmer? Is it for reasons of... phonetics?

 
 • Lex Lapusneanu

  PARCUL
  NATIONAL MUNTII FAGARAS

  Ce mai e de vanzare ?

  1)Lemnul, una dintre ultimele bogatii ce-si mai are inca radacinile adanc
  infipte in glia Romaniei;
  2)Oamenii care au mai ramas, si a caror radacini in pamantul acestei tari
  devin din ce in ce mai fragile;
  3)Si apoi ???

  Sunt 2 tabere, una pentru infiintarea Parcului National Muntii Fagaras
  si alta impotriva.

  Scopul principal al infiintarii unui Parc National este acela de a conserva nealterat peisajul, flora, fauna, monumentele naturale, spre a fi oferite vizitatorilor in asa maniera si prin mijloace adecvate, incat acestea sa le lase nealterate, astfel ca si generatiile viitoare sa se poata bucura de ele.

  Ce protejam: clima, aerul curat, padurile, lacurile, izvoarele montane de apa proaspata, flora si fauna, cu statut de unicat nu numai in Romania, dar si in Europa, rezervatiile naturale si geologice, pesterile, padurile virgine si multe altele.

  Economic, cu cooperarea tutror partilor interesate si privind la doua parcuri
  nationale remarcabile la nivel mondial, rezultatele obtinute sunt elocvente si pot oferi un exemplu bun de urmat:

  a)Parcul National Yellowstone (SUA) a primit 4,1 mil.vizitatori in anul 2015,
  vizitatori care au cheltuit in comunitatile de langa parc, cca. 493,6 milioane USD, suma care a asigurat 7.737 locuri de munca in zona locala, aducand economiei locale un beneficiu cumulat de 638,6 milioane USD;

  b)Parcul National Great Smoky Mountains (SUA), cu o suprafata de 211.415 ha (Muntii Fagaras – 200.000 ha) a fost vizitat de peste 10 milioane de persoane in anul 2014.

  Scopul principal al celor care se opun infiintarii unui Parc National este acela de a continua:

  a)Taierea la ras fara replantari si vanzarea rapida a padurilor ramase(cam
  50%, dupa cum se observa cu ochiul liber din orice parte te-ai gasi in apropierea Muntilor Fagaras). Urmarile vor fi distrugerea faunei si florei, eroziunea solului, schimbari climatice majore si transformarea muntilor intr-o uriasa pasune montana(ca in Marea Britanie);

  b)Constructia de mini hidrocentrale pe raurile mici de munte. Urmarile sunt deja simtite prin distrugerea regularizarii naturale a captarii acestor
  surse de apa potabila si a populatiei piscicole;

  c)Vanarea fara restrictii a trofeelor faunistice aducatoare de Euro( Ursul
  Carpatin, Capra Neagra, Porcul Mistret s.a);

  d)Transformarea Transfagarasanului in cel mai inalt Talcioc din Romania.

  Economic, cu cooperarea tutror partilor interesate, cam in 10 ani, cand nu va mai fi nimic de vanzare, ne vom transforma in ciobani si vom duce
  oile pe cele 200,000 ha de noi pasiuni formate in locul padurilor din
  fostii Munti Fagaras.

  “Baietii destepti” pe de alta parte, isi vor strange agoniseala si se vor
  muta in alta parte, unde mai este ceva de vandut, purtand cu ei deviza dobandita in lupta : “Dupa noi potopul !”. Iar dupa ani, cand mioarele vor fi “multe, mandre si cornute”, ei se vor intoarce, SIGUR.

Top