Măgarul si Puricele, Pădurarul, Antreprenorul si Gărzile Forestiere !

Publicat la: 11.08.2016| Comentarii
 
Măgarul si Puricele, Pădurarul, Antreprenorul si Gărzile Forestiere !

Stiți fabula cu măgarul și puricele?

Un purice flămând se cocoață în spinarea unui măgar al cărui cioban tocmai se pregătea să urce la munte. Ciobanul îl încarcă pe măgar cu desagi și toate cele trebuincioase pentru stână, de abia le mai putea duce. Sub pătura din spatele măgarului, așezat comod într-o cută, puricele începe a se minuna cât de puternic este și cum ține el în spate tot acel munte de acareturi. Ciobanul îl mai și îndeamnă pe măgar la drum cu câte o boată, iar puricele îl pișcă și el pe măgar, mirându-se de ce este leneș, căci doar el, puricele, duce în spate toată greutatea! În fabulă, povestea se termină fericit, măgarul reușește să ajungă la stână și scapă de purice.

Săptămana trecută au avut loc la Minister consultări pe marginea proiectului de ordin de Ministru privind înființarea Consiliului Național al Silviculturii prevăzut de Codul Silvic, un act normativ aflat în dezbatere de la apariția Codului Silvic! Surpriza a fost că proiectul de ordin (poate fi consultat aici) prevede constituirea Consiliului din 3 Camere: o Cameră Ecomomică, o Cameră de Mediu și una Social-Culturală! Membrii acestor Camere ar urma să fie aleși din specialiști cu pregătire silvică, biologi, de mediu, economiști, de industria lemnului, pregătire specifică cerințelor fiecărei Camere! Acest Consiliu format din experți (nu reprezentanți ai organizațiilor), absolut independent, dar convocat de Ministrul Mediului, ar urma să vegheze ca silvicultura să păstreze drumul drept! Un fel de Consiliu Științific al unei arii protejate, care să orienteze silvicultura către echilibru între funcția economică, de mediu și social-culturală a pădurii!

Într-o instrucțiune către Gărzile Forestiere, Ministerul detaliază procedurile pe baza cărora ar trebui efectuat controlul. Documentul intern între Minister și Gărzi ar fi trecut neobservat dacă ziariștii de investigație de la Rise Project nu ar fi facut un subiect de presă (materialul aici) din aceste instrucțiuni, descoperind o instrucțiune fabuloasă: “Stabilirea valorii prejudiciilor rezultate prin acțiuni ilegale în fond forestier și din afara acestuia (în care se includ și tăierile ilegale de arbori) nu constituie acțiuni de control specific/prioritare ale Gărzii Forestiere”. Acest text este subliniat în roșu în menționata procedură, la pag. 33, nu cumva să nu fie remarcat.

Mi-am amintit de istorisirea auzită de la un pădurar cu doar câteva zile în urmă: a pândit multe zile niște hoți de lemne, până când i-a găsit cu o căruță de lemne. A dat telefon la Poliție să vină cineva să îl ajute, căci era singur. Nu a venit nimeni. Disperat, a dat telefon la 112. A venit echipajul de la Postul de Poliție local. Au confiscat lemnele și au dat amendă hoților. Pădurarul însă insistă să meargă la pădure, să constate de unde sunt tăiate lemnele, să recupereze și el prejudiciul, să scape de cioate! Replica polițiștilor: doar nu o să îți păzesc eu pădurea!

Nu este specific Gărzilor Forestiere să evalueze prejudicii! Dar cum stabilești altfel valoarea prejudiciilor, ca să constați infracțiunea de tăiere ilegală de arbori? Asta să facă pădurarul! El să se lupte cu hoții! Gărzile, Poliția, ei fac doar confiscări contravalorice, controlează firmele, dau amenzi pentru nimic, confiscă zeci de mii de cubi „fără proveniență legală”! Aceste zeci de mii de cubi sunt echivalentul a mii de infracțiuni! Nu este specific Garzii Forestiere să evalueze prejudicii „în pădure” și implicit infracțiuni, importante sunt amenzile și confiscările „contravalorice”! De remarcat, Ministerul și-a susținut într-o campanie de presă punctul de vedere din instrucțiuni! Dincolo de incredibilul situației, acele instrucțiuni de control merită pomenite și din alt considerent. În preambulul instrucțiunilor, este detaliată legislatia aplicabilă, de urmărit în timpul controlului:

-6 acte normative cu caracter internațional.

-25 acte la nivel de lege – legislația națională în domeniul silvic și cinegetic.

-95 de acte normative – legislație subsecventă.

-9 acte interne ale Gărzilor Forestiere.

Înșiruirea este copleșitoare: cei de la Gărzile Forestiere trebuie să cunoască aceasta legislație, administrația silvică și operatorii economici trebuie să o aplice! Un rol decisiv în realizarea instrucțiunilor l-a avut dl Viorel Marinescu, Profesor de legislație și consilier al d-nei Erika Stanciu. Tot domnului Marinescu îi aparține și abordarea care domină proiectul de lege a contravențiilor: dacă există o prevedere în legislație, pentru a fi implementată trebuie să existe o sancțiune, căci altfel nu va fi implementată!

Și astfel ajungem la ceea ce puteam să spun simplu dar am dorit să subliniez prin această introducere: Ministerul Mediului a pregatit un proiect de Ordonanță de urgență (poate fi consultat aici), pe care, așa cum spunea d-na Ministru, dorește să îl promoveze până la sfârșitul lunii august, proiect bazat pe această viziune: dacă există o prevedere în legislație, aceasta trebuie respectată și trebuie să existe o sancțiune pentru nerespectarea ei!

Cu această abordare, vom avea Gărzi Forestiere și Poliție care vor da amenzi și vor face confiscări extrem de eficient, căci nu va mai fi nevoie să evalueze prejudicii! Nu este specific activității lor!

În sfârșit, avem o formă nouă, actualizată, a Regulamentului de vânzare a masei lemnoase (disponibilă aici), o formă cu care dl Președinte ASFOR dl Nicolae Tucunel este de acord, o formă aflată în avizare interministerială și care își urmează cursul ei. Am comentat de multe ori acest proiect de act normativ, nu sunt modificări esențiale:

– maxim 15 % exploatat în regie de către Romsilva, din care asigură nevoile proprii, lemnul de foc pentru populație, necesarul industriei mobilei, din partizi “Trase la sorți”.

– Volumul de 15 % se suplimentează cu volumul partizilor reziliate sau neadjudecate la licitații/negociere.

– Prețurile de pornire la licitație sunt unice național la Romsilva, bazate pe prețuri de referință din care rezultă prețuri de APV.

Nu este greu de intuit rezultatul: prețuri de pornire la licitații mari, astfel încât să existe masă lemnoasă neadjudecată/ reziliată pe care Romsilva să o poată exploata în regie.

– nu are rost să mai spun cât de complicată este preselecția, clauze contractuale ca plată în avans, garanții, excludere din licitații pe 6 luni pentru contract reziliat, menținerea tipurilor de licitație în plic și mixtă, etc.

– pentru industria mobilei, proceduri complicate și nefuncționale.

Din punctul meu de vedere, un act normativ extrem de complicat de dorința de a combate tăierile ilegale (partizi trase la sorți) și a îngrădi artificial Romsilva (maxim 15 % în exploatări în regie), fiind compromise interesele de ansamblu ale sectorului de exploatare blocat de suprareglementarea vânzării și prețurile prea mari. Odată cu sectorul de exploatare, toată industria lemnului din aval este pusă în pericol. Un act normativ care nu poate să dureze și fără viziune.

Nu cred că este greu de ghicit cine este măgarul din fabulă care duce greutatea: activitatea economică, antreprenorii, pădurarul acela – “trebuie să stau în post ca la cazarmă de acum până la primăvară căci încep furturile de lemne “- și sigur, sectorul de exploatare a lemnului.

Bine, dar de ce mai și înțeapă puricele?

The Donkey, the Flea, the Forester, the Entrepreneur and the Forest Guards

Published at: 11.08.2016| Comments
 
Măgarul si Puricele, Pădurarul, Antreprenorul si Gărzile Forestiere !

Do you know the fable of the donkey and the flea?

A hungry flea climbs on the back of a donkey whose shepard was just preparing to go up a mountain. The shepard loaded the donkey with bags and all the necessary for the sheepfold, that he could hardly carry. Under the blanket on the back of the donkey, lying comfortably in a fold, the flea began to feel extremely powerful, astonished by the way he carried all that pile of things. The shepard whipped the donkey every now and then and the flea stung him, complaining that he was too slow, as only he, the flea, carried all the weight! The fable has a happy end, as the donkey gets reaches the sheepfold and gets rid of the flea.

Last week, at the Ministry, consultations were held about the Minister's order regarding the creation of the National Council for Forestry stipulated in the Forest Law, a regulatory act in debate ever since the Forest Law was issued! The surprise was that the order bill (which can be consulted here) stipulates the formation of the Council of 3 Chambers: an Economic Chamber, an Environment Chamber and a Social-Cultural one! The members of these chambers are to be elected from specialists in forestry, biologists, environmentalists, specialists in wood industry, all according to the requirements of each Chamber! This Council made of experts (not representatives of organizations), absolutely independent, but summoned by the Environment Minister, is meant to survey forestry and its right functioning. A kind of Scientific Council for a protected area, meant to orientate forestry toward a balance between the economic, environmental and social-cultural functions of the forest!

While training the Forest Guards, the Ministry details the basic procedures to apply in control actions. The internal document between the Ministry and the Forest Guards would have gone unnoticed if the investigative journalists from Rise Project hadn't made a press subject out of these instructions, revealing a fabulous discovery: “Establishing the value of the prejudices resulted from illegal actions inside and outside the forest fund (including illegal logging) does not constitute specific/prioritary control actions of the Forest Guard”. This quote is underlined with red in the mentioned procedure, at page 33, not to pass unnoticed.

I remembered a story told by a ranger, only several days ago: he watched some wood thieves for more days in a row, until he found them with a cart full of wood. He called the Police and asked for help, as he was alone. Nobody came. Desperate, he called 112. A crew came from the local police station. They confiscated the wood and gave a fine to the thieves. Still, the ranger insists on them going in the forest, to see where the wood was cut from, to recover his loss, to get rid of the stumps. The answer of the policemen: wouldn't you want us to guard your forest!

It is not the duty of the Forest Guards to evaluate prejudices! But what other way is there to establish the value of the prejudices and notice the crime of illegal logging? This is the duty of the ranger! He should fight the thieves! The Guards, the Police only do countervalue confiscations, control the companies, give fines for nothing, confiscate tens of thousands of cubic meters of “no legal source”! These tens of thousands of cubic meters are the equivalent of thousands of crimes! It is not the speciality of the Forest Guards to evaluate prejudices “in the forest” and, therefore, crime. Fines and confiscations are important to them. To be noted that the Ministry sustained its point of view during a press campaign from instructions! Beyond this incredible situation, those instructions are worth mentioning for another reason. In the preamble of the instructions, the legislation applied in control is detailed:

-6 regulatory acts with international character.

-25 legal acts – the national legislation in forest and hunting.

-95 regulatory acts of subsequent legislation.

-9 internal acts of the Forest Guards.

The list is overwhelming: the Forest Guards need to know this legislation, the forest administration and the economic agents need to apply it! A decisive role in the elaboration of these instructions belonged to Mr. Viorel Marinescu, Legislation Teacher and counsellor of Mrs. Erika Stanciu. Mr. Viorel Marinescu is also the one whose approach dominated the contravention bill: if the law stipulates something, in order to apply it sanctions need to exist, otherwise it will never be applied!

And here we are, back at what I could have explained in a simple way, but I wanted to emphasize through this introduction: The Environment Ministry prepared a Government Emergency Ordinance bill (which can be consulted here), that, as the Minister said, they want to promote until the end of august, a bill based on this idea: is there is a law stipulation, it needs to be respected and there need to be sanctions for not respecting it!

With this approach, we will have Forest Guards and Police who will give fines and will confiscate efficiently, as they will not need to evaluate prejudices! This is not their speciality!

Finally, we have a new, updated version of the Regulation for selling timber (available here), a version Mr. President of ASFOR, Mr. Nicolae Tucunel, agrees with, a version waiting to get an interministerial approval, a version with an evolution of its own. We have commented upon this bill many times, there are no essential changes:

  • a maximum of 15% exploited by The Administration, of which personal needs are satisfied, firewood for the people, the necessary to wood industry, of cast lots.

  • The 15% are completed by the volume of the parts annulled or unadjudecated in auctions/negotiations.

  • The starting prices are unique at a national level at Romsilva, based on reference prices, of which result APV prices.

    The result is not hard to imagine: high auction starting prices, so that there be annulled or unadjudecated timber that Romsilva can exploit in administration.

    There is no need to tell how complicated the preselection is, the contract clauses for advance payments, guaranteed, exclusion from auctions for an annulled contract, maintaining closed envelope auctions etc. For furniture manufacturers, procedures are complicated and unfunctional.

    From my point of view, it is an extremely complicated regulatory act, wanting to fight illegal logging and to artificially limit Romsilva (a maximum of 15% of exploitations in administration), while compromising greater interests of the exploitation sector, blocked by overregulation of sales and extremely high prices. Together with the exploitation sector, the whole subsequent wood industry is in danger. It is a regulatory act that cannot last and has no vision.

I do not think it is hard to imagine who the donkey in the fable is, carrying the heavy weight: it is the economic activity, the entrepreneurs, that ranger - “I need to guard like a soldier from now until spring, as wood thefts are beginning” - and, of course, the wood exploitation sector.

Alright then, but why does the flea still sting?

 
Top