Nostra Silva solicita urgentarea adoptarii legislatiei subsecvente Codului Silvic

Publicat la: 12.06.2015| Comentarii
 

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – NOSTRA SILVA a identificat cel puţin 19 acte subsecvente Codului Silvic [prevăzute de art. II alin. (6) şi (7), art. 60 alin. (4), art. 75 alin. (1), art. 11 alin. (7) lit. e), art. 26 alin. (3), art. 30 alin. (6), art. 43, art. 45 alin. (41), art. 46 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 30 alin. (6), art. 58 alin. (5), art. 59 alin. (10), art. 62 alin. (4), art. 87 alin. (2), art. II alin. (8), (22) şi (23), anexa Codului Silvic, definiţia 2, ultimul alineat].

Observând şi urgenţa adoptării legii prevăzute încă din anul 2008 de art. 95 alin. (3) din Codul silvic, precum si necesitatea implementarii EUTR 995/2010, NOSTRA SILVA a solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor urgentarea elaborării şi adoptării actelor  normative prevăzute în următoarea listă:

LEGISLAŢIE SUBSECVENTĂ CODULUI SILVIC

I.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 

 1. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Forestiere Naţionale

art. II alin. (7)Strategia Forestieră Naţională se elaborează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

 1. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică – termen de finalizare proiect 01.08.2015

art. 60 alin. (4)Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

 1. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea administrării, valorificării, utilizării şi gestionării surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare- termen de finalizare proiect 31.12.2015

art. II alin. (6)Stabilirea cadrului instituţional privind administrarea, valorificarea, utilizarea şi gestionarea surplusului de unităţi de reţinere prin sechestrare se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi autorităţii publice centrale pentru mediu şi schimbări climatice.

 

 1. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei de dobândire prin cumpărare, schimb sau prin donaţie, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi prin ceilalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică

art. 45 alin. (3) – “Metodologia de dobândire prin cumpărare, schimb sau prin donaţie, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi prin ceilalţi administratori ai fondului forestier proprietate publică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”.

 

 1. Hotărâre a Guvernului pentru reorganizarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice în Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea – ICAS

art. 75 alin. (1) „Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică din domeniul silviculturii se realizează prin Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice care se reorganizează, prin hotărâre a Guvernului, în Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea – ICAS», în coordonarea autorităţii publice centrale pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare ca institut naţional cu personalitate juridică, precum şi, prin alte persoane juridice de drept public şi privat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică din domeniu.”

 

 II.

 

ORDINE DE MINISTRU

 

 1. Ordin pentru aprobarea   normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor – termen de finalizare proiect 01.10.2015

art. 20 alin. (2) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) se elaborează şi se aprobă de către de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în colaborare cu Academia de Ştiinţa Agricole şi Silvice, cu alte instituţii de specialitate şi organizaţii neguvernamentale, cu respectarea următoarelor principii: (…)”

 

 1. Ordin pentru aprobarea Regulamentului şi criteriile de atestare a persoanelor juridice pentru lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor tinere – termen de finalizare proiect 01.09.2015

art. 30 alin. (6) Regulamentul şi criteriile de atestare a persoanelor juridice prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu consultarea asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale.

 

 1. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti al acestora – termen de finalizare proiect 01.10.2015

art. II alin (22)Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, prevăzută la art. 43 şi 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

 

 1. Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recoltarea şi/sau achiziţionarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier naţional – termen de finalizare proiect 01.09.2015

art. 58 alin. (5)Recoltarea şi/sau achiziţionarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier naţional se fac pe baza autorizaţiilor emise de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, conform instrucţiunilor aprobate prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi pe baza autorizaţiei de recoltare/achiziţionare emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

 

 1. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii anuale – termen de finalizare proiect 01.08.2015

art. 59 alin. (10) În situaţia în care volumul masei lemnoase afectate, de factori biotici şi/sau abiotici este mai mare decât posibilitatea anuală, aceasta poate fi depăşită în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

 1. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiei de atestare, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră – termen de finalizare proiect 01.07.2015

art. 62 alin. (4) Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiei prevăzute la alin. (2), precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea instituţiilor, organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniu, a reprezentaţiilor naţionali ai proprietarilor de pădure şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale.

 

 1. Ordin pentru aprobarea Consiliului Naţional pentru Silvicultură – termen de finalizare proiect 15.06.2015

art. II alin. (8) Se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Silvicultură ca organizaţie profesională, fără personalitate juridică; înfiinţarea şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

 1. Ordin pentru aprobarea Normelor specifice de apărare împotriva incendiilor – termen de finalizare proiect 01.09.2015

art. II alin. (23)Normele specifice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 48, din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi; până la aprobarea normelor rămân în vigoare normele legale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

 1. Ordin pentru aprobarea metodologia de cuantificare a funcţiilor de protecţie a pădurilor şi procedura de decontare a acestora

art. 11 alin. (7) lit. e) „(…) metodologia de cuantificare a funcţiilor de protecţie a pădurilor şi procedura de decontare a acestora se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”.

 

 1. Ordin pentru constituirea «Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine»

art. 26 alin. (3) – „Pădurile virgine şi cvasivirgine vor fi strict protejate şi se vor include în «Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine», constituit ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

 

 1. Ordin pentru aprobarea criteriilor de atestare a persoanelor juridice prevăzute la art. 30 alin. (5) din Codul silvic

art. 30 alin. (6) – „Regulamentul şi criteriile de atestare a persoanelor juridice prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu consultarea asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale.”

 

 1. Ordin pentru aprobarea metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti [art. 43, art. 45 alin. (41), art. 46 alin. (2)]

art. 43 – „Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”.

 

 1. Ordin pentru aprobarea metodologiei de utilizare şi transport pe drumurile auto forestiere

art. 87 alin. (2) – „Modul de utilizare şi transportul pe drumurile auto forestiere se reglementează prin metodologie aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

 1. Ordin pentru aprobarea metodologiei de verificare a modului de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice cel puţin o dată la jumătatea perioadei de valabilitate a acestora

anexa Codului Silvic, Definiţia 2, ultimul alineat: „Este obligatorie verificarea modului de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice cel puţin o dată la jumătatea perioadei de valabilitate a acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

 
Top