LEMN ILEGAL LA KRONOSPAN

Publicat la: 23.01.2017| Comentarii|Fisiere atasate
 
LEMN ILEGAL LA KRONOSPAN

CLANUL OAIE, PARTENERUL KRONOSPAN

 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi a trimis în judecată 17 inculpaţi, 15 persoane fizice şi 3 persoane juridice, pentru tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual.

Dosarul penal trimis în instanţă reprezintă o mică parte dintr-o activitate infracţională mai complexă, care a avut ca rezultat tăierea rasă a peste 81.133 mc arbori, cu o valoare estimată de parchet la peste 1.600.000 Euro. Raportat la valoarea prejudiciului, la 29 mai 2015 dosarul a fost declinat către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Activitatea infracţională dezvăluită aici are loc începând cu luna iunie 2015, în condiţiile în care activitatea de exploatare din proprietatea forestieră a Obştii Moşnenilor Câinenii Mari, pentru anii 2012-2014, era anchetată deja în mai multe dosare penale.

Începând cu 6 iunie 2015, Obştea Moşnenilor Câinenii Mari încheie mai multe contracte de vânzare a masei lemnoase (un volum total de peste 11.000 mc) cu SC Generaly Crys Trans SRL, care angrenează în activitatea de exploatare şi alţi agenţi economici: SC Generaly Expl Forest G&G SRL, SC Generaly Arg Forest Partener SRL şi SC Wood Cutter SRL.

Pe scurt, infracţiunile au fost săvârşite prin metodele “clasice” ale hoţilor de lemn:

 1. în majoritatea locaţiilor partizilor autorizate spre exploatare au fost executate tăieri fără drept şi sustrageri de arbori care nu purtau marca silvică, sub pretextul “prejudiciilor” de exploatare;
 2. extinderea abuzivă a traseului unui drum de tractor;
 3. construirea neautorizată a unui drum de tractor;
 4. exploatarea cu prioritate a arborilor de dimensiuni mari în partizile autorizate pentru “rărituri”;
 5. depăşirea posibilităţii pe 10 ani reglementată de amenajamentul silvic pentru anumite parcele;
 6. tăierea fără drept de arbori din partizi care nu erau autorizate spre exploatare;
 7. neexecutarea de către organele silvice a controalelor în partizile autorizate spre exploatare sau efectuarea acestor controale “din birou”;
 8. acordarea de foloase necuvenite reprezentanţilor proprietarului, preşedintelui obştii Teodosescu Marian Dan şi vicepreşedintelui Grejdan Viorel, pentru ca aceşia “să tacă din gură şi să meargă treaba”;
 9. consemnarea de date false în avizele de însoţire a materialului lemnos;
 10. ascunderea utilajelor şi a registrelor de evidenţă a masei lemnoase.

Materialul exploatat ilegal a fost transportat în rampa primară a SC Generaly Crys Trans de unde ulterior a fost livrat mai multor beneficiari, unul dintre aceştia fiind SC KRONOSPAN SA SEBEŞ.

Cu titlu de exemplu, indicăm o parte din avizele de însoţire care consemnează SC KRONOSPAN SA SEBEŞ ca destinatar final al masei lemnoase exploatate ilegal:

 1. avizul seria AP nr. 2135236 din 7.10.2015 – 30,73 mc;
 2. avizul seria AP nr. 2135241 din 8.10.2015 – 9,76 mc;
 3. avizul seria AP nr. 2135242 din 8.10.2015 – 20,35 mc;
 4. avizul seria AP nr. 2135313 din 15.10.2015 – 16,45 mc
 5. avizul seria AP nr. 2135318 din 16.10.2015 – 30,17 mc.

Este momentul ca şi SC KRONOSPAN SA să răspundă pentru prejudiciul creat pădurilor României şi să își asume public responsabilitatea pentru neregulile din lanțurile sale de aprovizionare cu masă lemnoasă!

ILLEGAL WOOD AT KRONOSPAN

Published at: 23.01.2017| Comments|Attached files
 
LEMN ILEGAL LA KRONOSPAN

THE “SHEEP” CLAN, PARTNER OF KRONOSPAN

The Public Prosecutors' Office attached to the Court of Brezoi recently arraigned 17 defendants, 15 natural persons and 3 legal persons, for illegal logging, theft of trees, abuse of office, forgery under private signature, intellectual forgery.

The criminal file represents a small part of a more complex criminal activity which resulted in the clear cut of over 81,133 cm trees, with a value estimated by prosecutors at over 1,600.000 euros. Given the value of the prejudice, on the 29th May 2015 the file was declined by the National Anticorruption Directorate – Territorial Service of Pitești.

The criminal activity described within takes place starting from June 2015, as the exploitation of forest property belonging to Obștea Moșnenilor Câinenii Mari, for the years 2012-2014, was already being investigated in more criminal files.

Starting from the 6th of June 2015, Obștea Moșnenilor Câinenii Mari signs more contracts for sales of timber (a total volume of 11,000 cm) with SC Generaly Crys Trans SRL, which draws other economic agents into the exploitation activity, namely: SC Generaly Expl Forest G&G SRL, SC Generaly Arg Forest Partener SRL and SC Wood Cutter SRL.

Long story short, the crimes were committed by the “classical” methods practised by wood thieves:

 1. In most authorized locations, illegal loggings took place, as well as theft of trees lacking forestry marks, under the pretext of exploitation “prejudices”;
 2. abusive extension of tractor routes;
 3. unauthorized construction of tractor route;
 4. priority exploitation of large trees for “rarefications“
 5. Exceeding 10 year possibility regulated by forest planning for certain parcels;
 6. illegal tree cuts from lots which were not authorized for exploitation;
 7. lack of controls made by forestry authorities in lots which were authorized for exploitation, or controls made “from the office”;
 8. granting unjustified goods to representatives of the owner, president of the Obște, Teodosescu Marian Dan and vicepresident Grejdan Viorel, so that they “shut up and let things go smoothly”;
 9. forgery of transportation documents (“aviz”);
 10. concealing machinery and timber registries.

 

The illegally exploited timber was transported in the primary ramp of SC Generaly Crys Trans, and further delivered to more beneficiaries, among which one is SC Kronospan SA Sebeș.

As an example, we present a part of the transportation documents (“aviz”) stating SC KRONOSPAN SA SEBEȘ as final beneficiary of the illegal timber.

It is time that SC KRONOSPAN SA respond for the prejudice created to Romania's forests and publicly take responsibility for the problems in its timber purchase chains!

 
Top