CAZUL SCHWEIGHOFER: MOTIVELE FSC DE A SUPUNE HS UNEI PERIOADE DE PROBĂ

Publicat la: 22.12.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
CAZUL SCHWEIGHOFER: MOTIVELE FSC DE A SUPUNE HS UNEI PERIOADE DE PROBĂ

SCHWEIGHOFER TREBUIE SĂ ACOPERE PAGUBELE PRODUSE ATÂT ROMÂNIEI, CÂT ȘI POPORULUI ROMÂN CA ÎNTREG

 

Redăm, în extras, explicaţiile oficiale ale FSC:

 

Principalul motiv din spatele deciziei FSC de a nu se dezasocia de Grupul Schweighofer este încercarea de a putea face o schimbare în bine în domeniul pădurilor din România.

 

De ce decizia comitetului director al FSC nu este contradictorie cu recomandările făcute de juriu?

 

Indicatorii schimbării în bine propuși de juriu sunt mai probabil realizabili în urma unei perioade de probă și un angajament condiționat luat de către organizația încă asociată, luând în considerare cât de răspândită este infracționalitatea în domeniul forestier din România și cât de solicitant ar fi pentru o companie să funcționeze legal, dat fiind mediul dificil.

 

Cei trei membri ai juriului și-au exprimat recent susținerea pentru decizia luată de comitetul director al FSC de a supune Grupul Schweighofer unei perioade de probă:

 

„Juriul înțelege și susține decizia comitetului director de a supune grupul Schweighofer unei perioade de probă. Aceștia consideră că decizia este în asentiment cu principiile și valorile FSC și cu recomandările juriului. Este o măsură despre care credem că ar putea aduce îmbunătățiri domeniului forestier din România.

Prin această decizie, FSC se plasează într-o poziție mai bună din care ar putea influența situația complexă a domeniului forestier din România și susține managementul responsabil al pădurilor țării, care au o importanță globală. Prezența FSC în România va fi crucială în îndeplinirea acestui obiectiv.

Recunoașterea publică de către Schweighofer a faptului că nu a respectat standardele FSC prin implicarea în tăieri ilegale este un prim pas important în acest proces.”

 

Situația generală a pădurilor României – neregulile și ilegalitățile identificate merg mai departe de Schweighofer

 

Concluzia luată de juriu în urma evaluării situației este că există multe probleme de ilegalitate în domeniul pădurilor din România

 

Aceste informații arată că problemele sistemului, în ceea ce privește legalitatea și sustenabilitatea în domeniul pădurilor României, merg mai departe de Grupul Schweighofer.

 

Grupul Schweighofer este un (foarte reprezentativ) exemplu de companie implicată în ilegalități în domeniul pădurilor din România, din multe altele.

 

Ce acțiuni sunt așteptate din partea Grupului Schweighofer până în Februarie 2017? Ce se așteaptă de la companie din februarie înainte?

 

Până în februarie 2017, Grupul Schweighofer trebuie să prezinte FSC dovezi care să ateste faptul că pre-condițiile de mai jos, stabilite de comitetul director al FSC, sunt îndeplinite în mod satisfăcător. (Aceste „pre-condiții” trebuie îndeplinite astfel încât compania să își poată continua perioada de probă).

 

Până la următoarea ședință a comitetului director din februarie 2017, grupul Schweighofer trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să își asume public responsabilitatea pentru anumite nereguli în lanțurile sale de aprovizionare și angajamentul de a-și rezolva problemele în colaborare cu organizațiile societății civile.
 2. să demonstreze că este implicat într-un dialog constructiv și transparent cu membri ai societății și oameni interesați de mediul înconjurător despre un plan de îndreptare a acțiunilor sale, bazat pe recomandările formulate de juriu. Acest plan va include atât defectele majore încă existente în activitățile lor cât și impactul major asupra pădurilor și oamenilor pe care l-au cauzat neregulile din activitățile lor.
 3. să prezinte un plan preliminar de îndreptare a acțiunilor sale comitetului director al FSC spre aprobare.

 

Care sunt exact problemele pe care Schweighofer va trebui să le rezolve pentru a rămâne în sistemul FSC?

 

Problemele exacte pe care Schweighofer va trebui să le rezolve pentru a rămâne în sistemul FSC sunt explicate în detaliu în condițiile stabilite de către juriu:

I. Grupul Schweighofer va dezvolta și implementa sisteme due diligence și CoC în legătură cu riscurile existente în România și va evita cu orice preț implicarea directă sau indirectă a Grupului Schweighofer în orice formă de ilegalitate în tranzacții cu lemn.

 

Cel puțin următoarele elemente (și altele care ar putea fi considerate necesare) vor fi asigurate prin implementarea unor astfel de sisteme:

 

 1. Tot lemnul transportat de la locul de recoltare din pădure până la poarta fabricii va putea fi urmărit, inclusiv lemnul achiziționat de la terți.
 2. Toate documentele legate de recoltarea și transportul lemnului sunt verificate ca fiind corecte și legal emise de autoritățile responsabile, inclusiv lemnul achiziționat de la terți. Această verificare va include verificarea legalității proprietății asupra terenului de unde este recoltat lemnul și faptul că nu există litigii de proprietate, și că proprietarul legal al terenului și-a dat acordul liber pentru recoltarea lemnului. Trebuie dovedit că toate planurile de management forestier au fost întocmite în concordanță cu aspectele legale. Permisele de recoltare igienico-sanitară trebuie verificate ca fiind emise legal de către autoritățile responsabile.
 3. Orice neregulă în completarea formularelor de hârtie sau a informațiilor introduse în sistemul SUMAL sunt detectate îainte ca lemnul să poată intra în orice fabrică deținută de Grupul Schweighofer.
 4. Orice transport de materiale între entitățile Grupului Schweighofer va fi verificat și clasificat în mod corect.
 5. Primește și răspunde fără întârziere oricărei adrese din partea publicului, a mediului corporate sau a acționarilor din societatea civilă.
 6. Grupul Schweighofer evită să facă afaceri cu:
  1. orice persoană care a fost inculpată sau condamnată pentru probleme legate de corupție
  2. orice entitate care a avut probleme de legalitate în tranzacțiile cu lemn pentru cel puțin 10 ani după executarea pedepsei
  3. Pentru totdeauna cu persoane condamnate pentru astfel de fapte în mod repetat, sau/și care au primit o condamnare la închisoare pentru mai mult de 5 ani sau/și o amendă de despăgubire de mai mult de 1 milion de euro.

II. GRUPUL SCHWEIGHOFER ÎI VA DESPĂGUBI PE PROPRIETARII DE DREPT AI ORICĂROR TERENURI PE CARE LE-A ACHIZIȚIONAT PRIN RETROCEDĂRI ILEGALE ÎNAPOINDU-LE TERENUL ȘI DESPĂGUBINDU-I PENTRU VALOAREA LEMNULUI RECOLTAT DE PE ACELE TERENURI, astfel încât aceștia să fie puși în aceeași poziție în care ar fi fost dacă ar fi fost ei proprietari ai terenului. Dacă proprietarii terenurilor nu pot fi identificați, sau dacă astfel de terenuri aparțin statului, atunci despăgubirile vor fi înainatate statului, iar statul va fi recompensat pentru tot lemnul tăiat de pe aceste terenuri.

 

Grupul Schweighofer va face o verificare completă și independentă a tuturor terenurilor pe care le deține, verificând dacă aceste terenuri au fost într-adevăr proprietatea celor care le-au vândut la momentele respective în care au fost achiziționate de GS. Dacă din această verificare independentă rezultă că Schweighofer a achiziționat terenuri rezultate din retrocedări ilegale, de exemplu din cauza implicării în acțiuni frauduloase, Grupul Schweighofer îi va despăgubi fie pe proprietarii de drept, fie statul în modul explicat mai sus, la punctul 2.

 

III. Devreme ce nu pot fi identificate terenurile de pe care cel mai mult lemn tăiat ilegal a ajuns la Schweighofer, se solicită ca SCHWEIGHOFER SĂ ACOPERE PAGUBELE PRODUSE ATÂT ROMÂNIEI CÂT ȘI POPORULUI ROMÂN CA ÎNTREG, atât din punct de vedere social cât și de mediu.

 

 1. GS va colabora cu ONG-uri din domeniul social care susțin populația rurală din România, pentru a determina UN SISTEM SOCIAL DE SUSȚINERE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN ZONELE FORESTIERE ALE ROMÂNIEI. Natura și amploarea acestei susțineri va fi stabilită în urma unei discuții la o masă rotundă cu astfel de ONG-uri și Grupul Schweighofer, iar realizarea acestui obiectiv va fi verificată de către o organizație terță. Această susținere va fi pentru o perioadă de cel puțin zece ani, iar valoarea sa va fi proporțională cu pagubele produse de Grupul Schweighofer.
 2. Grupul Schweighofer va colabora cu ONG-uri de mediu pentru elaborarea unui plan de susținere a mediului și biodiversității și/sau a restaurării acitvităților din pădurile României. Natura și amploarea acestei susțineri va fi stabilită în urma unei discuții la o masă rotundă cu astfel de ONG-uri și Grupul Schweighofer, iar realizarea acestui obiectiv va fi verificată de către o organizație terță. Această susținere va fi pentru o perioadă de cel puțin zece ani, iar valoarea sa va fi proporțională cu pagubele produse de Grupul Schweighofer.

IV. Grupul Schweighofer va plăti FSC integral costurile produse de investigația PfA.

The Schweighofer case - Rationale for the FSC BoD decision of ‘probation’

Published at: 22.12.2016| Comments|Attached files
 
CAZUL SCHWEIGHOFER: MOTIVELE FSC DE A SUPUNE HS UNEI PERIOADE DE PROBĂ

THE SCHWEIGHOFER GROUP SHALL MAKE COMPENSATION FOR THE DAMAGES IT CAUSED TO THE ROMANIAN FOREST AND ITS PEOPLE AS A WHOLE.

Here is an extract of the FSC document:

The main reason behind FSC’s rationale not to disassociate from the Schweighofer Group is to achieve positive change in the Romanian forest sector.

Why is the decision by the FSC BoD not contradictory with the recommendation by the complaints panel?

The indicators for positive change proposed by the complaints panel are more likely to be reached through a disassociation process and a hoped for re-engagement by the disassociated organization – or through a probation period and a conditioned engagement by the then still associated organization. The board had considered the latter to be case in consideration of the following circumstances:

 Overall country situation: how widespread the illegalities in the Romanian forest sector are, and how complex it might be for a company to operate within legality given the difficult environment.

The three complaint panel members have recently expressed their support of the decision taken by the FSC BoD to place the Schweighofer Group under ‘probation’: ‘The complaint’s panel understands and supports the BoD decision of putting the Schweighofer group under ‘probation’. It feels that it is in line with FSC’s principles and values and in the spirit of the recommendation of the complaints panel. It is a measure that we agree could lead to positive improvements in the forestry sector in Romania.

With this decision FSC is in a better position to influence the complex situation of the Romanian forestry sector and to support responsible management of the country’s globally important native forest. FSC’s presence in Romania will be key to achieve this. The public admission by the Schweighofer Group that it has failed to maintain the standards required by the FSC through its involvement in illegal logging is an important first step in this process.’

Overall situation in the Romanian forestry sector - the identified irregularities and Illegalities go beyond Schweighofer’s operations As a result of the complaints panel evaluation it was concluded that there are widespread illegality issues in the forestry sector in Romania.

These findings show that the systemic issues related to legality and sustainability in the Romanian forest sector, are much beyond the Schweighofer Group. The Schweighofer Group is one (very prominent) example of a company involved in wrongdoings in the forestry sector in Romania, out of many other.

What actions are expected by the Schweighofer Group by February 2017?

What can be expected from the company from February onwards? By February 2017 the Schweighofer Group must present FSC with evidence demonstrating that the below pre-conditions set by the FSC BoD have been satisfactorily met. (These ‘pre-conditions’ will have to be met in order for the company to qualify for continued probation.)  By the next February 2017 board meeting the Schweighofer Group must meet the following conditions:

1. Publicly declare their responsibility for certain irregularities in their supply chains and their commitment to address relevant shortcomings in collaboration with civil society organizations.

2. Demonstrate that it is engaged in a transparent and constructive dialogue with environmental and social stakeholders about a clear plan of corrective action built on the recommendations of the complaints panel. This plan shall address both the significant shortcomings still existing in their operations as well as the major impacts on forests and people that irregularities in their operations have caused.

3. Present a preliminary plan of corrective action to the FSC board for approval.

What are exactly the wrongdoings that the Schweighofer Group will have to address in order to remain within the FSC system?

The exact wrongdoings that the Schweighofer Group must address in order to remain within the FSC system are explained in detail in the conditions established by the complaints panel:

1. The Schweighofer Group shall develop and implement a due diligence and CoC system that addresses the existing risk in Romania and strictly avoids direct and/or indirect involvement of the Schweighofer Group in any form of illegality in the timber trade. At least the following elements (and others that may be considered necessary) will be ensured through the implementation of such systems:

a. All timber can be traced from the stand in the forest to mill gate including any timber that is purchased from third parties.

b. All documents that are related to harvest and transport of timber are verified as having been correctly and legally issued by the duly authorized authority. This includes any timber that is bought from third parties. This verification shall include verification that ownership of the land from which the trees are harvested is legally clarified and not disputed, and that the legal owner of the land has subject to FPIC, agreed to the harvesting of the forest. All forest management plans must be confirmed to have been developed in accordance with all legal requirements. Permits for sanitary and salvage harvests must be confirmed as being issued by the correct legal authority and under the correct legal authorization.

c. All non-compliances or errors in the completion of paper forms or of information entered into the SUMAL system are detected and eliminated before any timber is allowed to enter any sawmill or the Schweighofer Group owned depot.

d. The movement of all materials between entities inside the Schweighofer Group mills and between mills and associated entities will be correctly accounted for and correctly classified.

e. Welcomes, receives, integrates and addresses without delay inputs by public, corporate and civil society stakeholders.

f. The Schweighofer Group avoids doing business with:

i. any person or company who has been indicted or convicted of any offence related to corruption

ii. and for any offence related to illegal timber trading for a period of at least ten years after such a conviction is spent

iii. and permanently for any person convicted of such an offence repeatedly, and/or receiving a prison sentence of more than five years and/or a fine or compensation demand of more than 1 million Lei.

2. The Schweighofer Group shall compensate the lawful owners of any land that it has acquired from illegal land restitution by returning such land to them and by compensating them for the value of any trees harvested from the land so as to put them in the same position as if they had always had possession of the land. If the lawful owners cannot be identified or if such land is found to be state land then it shall be returned to the state and the state shall be compensated for the value of any trees removed.

The Schweighofer Group shall in addition do a complete independent review of all land in its possession to verify that such land was indeed lawfully in possession of the vendors at the time of SG purchasing it. If this independent review concludes that the Schweighofer Group acquired land from illegal land restitution, e.g. because of involvement of any fraudulent actions, the Schweighofer Group shall compensate either the lawful owners or the state in the way explained under point 2 above.

3. Since the land from which most illegal timber supplied to the Schweighofer Group cannot be identified it is required that the Schweighofer Group shall make appropriate environmental and social compensation for the damages it caused to the Romanian forest and its people as a whole.

a. SG shall engage with appropriate social NGOs supporting rural people in Romania to determine a system of social support for deprived communities in forested areas in Romania. The nature and extent of this support shall be determined in consultation between a round table of such NGOs and the Schweighofer Group and shall be verified by an appropriate third party organization. Such support shall be for a period of at least ten years and its value should be proportionate to the damages affected by the Schweighofer Group.

b. The Schweighofer Group shall engage with appropriate environmental NGOs to carry out environmental and biodiversity maintenance and/or restoration activities in forests in Romania. The nature and extent of these activities shall be determined in consultation between a round table for such NGSO and the Schweighofer Group and shall be verified by an appropriate third party organization. Such support shall be for a period of at least ten years and its value should be proportionate to the damages affected by the Schweighofer Group.

4. The Schweighofer Group shall compensate FSC with the full costs associated with the PfA investigation.

 
Top