FORESTIERUL ROMÂN: 2016 ÎN CAPITALISM CA ÎN 1945 SUB COMUNISM

Publicat la: 18.01.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
FORESTIERUL ROMÂN: 2016 ÎN CAPITALISM CA ÎN 1945 SUB COMUNISM

 

MEMORIUL LUI FLOREA DRĂGUŢ, EXPLOATATOR DE PĂDURE, BAIA DE ARIEŞ – IULIE 1945

 

Luând cunoştinţă de preţurile de strigare ale lemnului de foc la parchetele scoase spre vânzare în acest an, am constatat că sunt prea mari faţă de preţul de vânzare şi deci nu se poate exploata.

         Pentru o orientare mai bună vă înaintăm anexatul tablou de impozitele ce sunt astăzi în vigoare pe metru ster la cumpărare, fasonare şi transport.

         După taxele ce se plătesc astăzi, cumpărare, fasonare şi transport, un metru ster se ridică la 5490 lei fără beneficiul exploatatorului şi sumele ce se cheltuiesc zilnic, neprevăzute: paznic, deplasări, imprimate, poştă şi pierderile ce survin prin furturi. Aşa că un vagon cu lemn de foc calculat cu 22 metri steri se ridică peste 120.780 lei, iar nouă ni se plăteşte cu 92.000 lei vagonul.

         Faţă de cele arătate mai sus în cursul acestui an nu se poate exploata lemnul de foc, fiindcă din cauza impozitelor, transportului şi mâna de lucru pierde atât proprietarul pădurei cât şi exploatatorul.

         Deci cu onoare că rugăm a interveni la organele în drept şi a face cunoscut ce taxe trebuiesc calculate la exploatarea lemnului de foc, întrucât nu corespund cu cele calculate la evaluarea parchetelor ce se scot spre vânzare.

Florea Drăguţ

Exploatator de pădure

Baia de Ariş – Turda

24 VII 1945

 

 

TABLOU

De taxele ce se percep pe metru ster la lemnul de foc evaluat la 970 lei m.st.

1. taxa de înregistrare 10% plus impozitul excepţional 12% se achită la vizarea contractului 217
2. impozitul agricol 28% care se calculează impozit la impozit adică 970 + 274 = 1242 cu 28% 349
3. fasonatul unui metru ster 800 800
4. impozitul pe lucrători şi Casa Asigurărilor Sociale la 800 lei metro ster calculate 2000 pe zi de lucrător 113
5. strânsul din pădure şi dat la loc de care din care scos din pădure fără julip 400
6. impozitul pe lucrători şi Casa Asigurărilor Sociale la 400 lei m. st. corhănitul 56
7. transportul unui metru ster din pădure la gară pe distanţă de 5-8 km 1800
8. impozitul profesional, impozitul proporţional, timbru, chitanţă, cota comunală şi Asigurări Sociale la transport 245
9. stivuitul şi încărcatul pe vagon de metru ster 170
10. cifra de afaceri la vânzare revine pe metru ster 225
11. întreţinerea drumului şi reparatul podurilor, tăiatul gheţei 10
12. impozitul comercial minim pe metru ster 135

 

Totalul taxelor – lei 4520

Cumpărătura la preţ de strigare – lei 970

Totalul unui metru ster – lei 5490

         Lei 5490 este valoarea unui metru ster, la care care trebuie adăugat beneficiul exploatatorului, paznic, deplasări, imprimate, cheltuielile mărunte ce survin zilnic, plus pierderea care astăzi e foarte mare prin furturile ce se fac”.

 

RĂSPUNSUL OCOLULUI SILVIC:

 1. cererea nu este timbrată şi se restituie în original;
 2. legea Casei Pădurilor prevede că singura cale de urmat este licitaţia şi dacă după trei şedinţe rămâne fără rezultat, să se refacă estimaţia.

 

ISTORIA DE REPETĂ – a se vedea aici.

studiu-de-impact-pretul-lemnului

Raportat la răspunsurile inadecvate la criza sectorului forestier din partea RNP – Romsilva, dar şi la lipsa de reacţie a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, NOSTRA SILVA SUSŢINE MIŞCAREA DE PROTEST INIŢIATĂ DE ASOCIAȚIA FORESTIERĂ BUCOVINA.

La 25 ianuarie 2016, orele 12-18, în Piaţa Victoriei, susţinuţi şi de Asociația Producătorilor de Mobilă din România, Comunitatea Forestierilor – Fordaq, Asociația Forestierilor Valea Someșului, Asociația Forestierilor și Producătorilor de Mobila ”Mureșul”, Asociația Forestieră Valea Bistriței, aproximativ 5000 de forestieri vor demonstra în faţa Guvernului pentru:

 1. adoptarea în regim de urgenţă a unor soluții pentru deblocarea accesului la resursa de masă lemnoasă, care afectează întregul sector de exploatare și prelucrare primară a lemnului și industria mobilei, blocaj apărut prin preţurile excesive practicate de Romsilva ca prețuri de pornire la licitațiile de masa lemnoasa;
 2. modificarea contractului de vânzare cumpărare impus unilateral de RNP, și eliminarea clauzelor abuzive ce contravin legislației în vigoare;
 3. reprogramarea licitațiilor principale la direcțiile silvice unde s-a adjudecat mai puțin de 50 % din volumul oferit la licitație, cu preţuri de pornire /de referință la nivelul preţurilor de pornire la licitație practicate în 2015;
 4. adoptarea de măsuri prin care să fie transparentizată valorificarea și vânzarea masei lemnoase de către RNP-Romsilva;
 5. interzicerea reținerii și exploatării fără licitație de către RNP-Romsilva a masei lemnoase proprietate publică a statului;
 6. organizarea licitațiilor publice cu strigare pentru valorificarea masei lemnoase, eliminarea licitării în plic, pădurea nu se poate vinde la „loz în plic”;
 7. acordarea de atribuții Gărzilor Forestiere și cu privire la activitatea RNP – Romsilva;
 8. depolitizarea RNP-Romsilva;
 9. investiții în drumuri forestiere;
 10. un sistem de urmărire a exploatării legale/trasabilității masei lemnoase eficient, bazat pe un sistem de monitorizare integrat de urmărire a aplicării amenajamentelor silvice/exploatarea masei lemnoase pe baza de APV-uri legal autorizate/bune practici privind interzicerea punerii pe piață a masei lemnoase fără proveniență legală (due-dilligence, autoreglementare);
 11. susținerea unei strategii pentru domeniul forestier, care sa cuprindă:
  1. finanțarea sectorului/alocare echitabila din PNDR;
  2. măsuri de accesibilizare a fondului forestier;
  3. eliminarea suprareglementării/supraimpozitării sectorului;
  4. norme de valorificare a masei lemnoase/susținerea dezvoltării ramurii industriale a prelucrării lemnului conform principiilor de valorificare stabilite de Codul Silvic.

Sursa memoriului: Comuniunea Stăpânilor de Munţi şi Codri

THE ROMANIAN FORESTER: 2016 IN CAPITALISM, LIKE 1945 IN COMMUNISM

Published at: 18.01.2016| Comments|Attached files
 
FORESTIERUL ROMÂN: 2016 ÎN CAPITALISM CA ÎN 1945 SUB COMUNISM

REPORT FILED BY FLOREA DRĂGUȚ, FOREST EXPLOITER, BAIA DE ARIEȘ – JULY 1945

 

“Taking note of the auction prices of fire wood for the stock presented for sale this year, we have noticed prices are too high compared to sales price, therefore it cannot be exploited.

For better orientation, we hereby attach a table of taxes in force today for one cubic meter of piled timber, for purchase, cutting and transportation.

Considering the taxes paid today, along with purchase, cutting and transportation, the price of one cubic meter of piled timber rises to 5490 lei, without the benefit of the exploiter and the daily unpredictable amounts: guard, transportation, prints, post, losses, thefts. Therefore, a waggon of fire wood, meaning 22 cubic meters of piled timber, reaches 120,780 lei, while we are only paid 92,000 lei per waggon.

Considering the above mentioned, this year fire wood cannot be exploited because of the high taxes, transportation and other expenses, which bring losses to both forest owner and exploiter.

Therefore we kindly ask you to approach the authorities and let us know what taxes need to be considered in fire wood exploitation, as they do not correspond with the ones for sales”.

Florea Drăguț

Forest exploiter

Baia de Arieș – Turda

July 24th 1945

 

TABLE

 

Taxes imposed for one cubic meter piled wood fire, evaluated to 970 lei/cubic meter

1. 10% registration tax plus 12% exceptional tax to pe paid when signing the contract

217
2. 28% agricultural tax, calculated as a tax for tax, meaning 970 + 274 = 1242 x 28% 349
3. cutting of one cubic meter piled wood 800 800
4. Taxes for staff and social security 113
5. Wood processing from the forest 400
6. Taxes for workers 56
7. Transport for one cubic meter piled wood from the forest to the train station, 5-8 km 1800
8. Professional tax, proportional tax, stamp, receit, community quota, and social security for transportation 245
9. Piling up and loading in the waggon per cubic meter 170
10. Turnover per cubic meter 225
11. Road works and bridges 10
12. Minimum commercial tax per cubic meter 135

 

Total of taxes: 4520 lei

Purchase at auction price: 970 lei

Total for cubic meter of piled wood: 5490 lei

5490 lei is the price of one cubic meter of piled wood, plus the benefit of the exploiter, guard, transportation, prints, small daily expenses, plus losses by theft, which today are considerable”.

 

THE OFFICIAL ANSWER FROM THE FOREST DISTRICT OFFICE:

 

 1. Your report is unstamped and is being sent back original in hard copy;
 2. According to the Forest Law, auction is the only possible way and if after three sessions there is still no result, taxes should be reestimated.

 

HISTORY REPEATS ITSELFclick for more info

studiu-de-impact-pretul-lemnului

Following the inadequate reactions of RNP – Romsilva to the crisis of the forestry sector and the lack of reaction of the Ministry of Environment, Waters and Forests, NOSTRA SILVA SUPPORTS PROTEST MOVEMENT INITIATIED BY THE FORESTRY ASSOCIATION BUCOVINA.

 

On the 25th of January, from 12.00 to 18.00, in Victoriei Square, with the support of The Association of Furniture Manufacturers in Romania, Forester Community – Fordaq, Foresters' Association Valea Someșului, Association of Foresters and Furniture Manufacturers „Mureșul”, Foresters' Association Valea Bistriței, around 5000 foresters will protest in front of the Government for:

 

 1. Urgent adoption of solutions for free access to wood resources, situation affecting the entire wood processing and exploitation sector, furniture industry, blocked by excessive prices practiced by Romsilva as start prices in auctions for wood;
 2. Modification of unilateral deed of conveyance imposed by RNP and elimination of abusive statements breaking current legislation;
 3. Rescheduling main auctions in which less than 50% of wood volume was sold, with normal start prices practiced in 2015;
 4. Transparent procedures of wood capitalization and sales by RNP-Romsilva;
 5. No more public property wood exploitation by RNP-Romsilva without auction;
 6. Organizing public auctions for wood capitalization, no more secret silent auctions, forest is not the lottery;
 7. Instate Forest Guard Offices to watch overe the activity of RNP-Romsilva;
 8. Depoliticization of RNP-Romsilva;
 9. Investments in forest roads;
 10. Installing an efficient tracking system for wood exploitation, based on monitorization and prohibiting illegal wood sales.
 11. Supporting a strategy for the forestry sector, containing:
 • Funding of forestry sector;
 • Elimination of excessive regulation and overtax of forestry sector;
 • Free access to forest fund;
 • Norms for wood capitalization, support for wood processing industry development according to Forest Law.
 
Top