Falimentează Romsilva industria lemnului?

Publicat la: 21.12.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
Falimentează Romsilva industria lemnului?

De ce au refuzat să liciteze agenţii economici din Argeş, Bacău, Timiş, Călăraşi, Ilfov, Iaşi, Mureş, Gorj, Covasna, Sibiu, Caraş-Severin, Satu-Mare şi Suceava?

 

 1. La Romsilva, între 2011 şi 2015, preţurile de pornire la licitaţie au crescut cu 300%, atingând nivele care conduc la falimentul întregii industrii de prelucrare a lemnului (anexa 1)
 2. Primăriile au preluat, prin imitaţie, preţurile de pornire la licitaţie stabilite de Romsilva. În multe situaţii chiar au adaugat la aceste preturi! De exemplu Primăria Măgura Ilvei a stabilit preţuri de pornire de 400 lei/mc pentru o partidă de răşinoase! (anexa 2)
 3. Preţurile de adjudecare au crescut cu 40-100 % între 2011-2015. În acelaşi interval de timp, indicii globali ai resursei de masă lemnoasă au suferit o scădere de peste 20%, în trend cu evoluţiile preţurilor tuturor resurselor naturale! (anexa 3).
 4. Preţurile buşteanului pe piaţa lemnului din România sunt între cele mai mari din Europa, conducând la lipsa de competitivitate a industriei lemnului din România pe pieţele internaţionale (anexa 4). Preţul lemnului de foc, raportat la puterea de cumpărare a populaţiei din mediul rural, a devenit o adevarată problemă socială.

Săptămâna aceasta sunt licitaţii pentru masa lemnoasă, producţia anului 2016, în restul judeţelor ţării. Este de aşteptat ca refuzul de a licita al agenţilor economici să continue, conducând la blocajul întregului sector de exploatare a lemnului. Fără resursă, din 15 ianuarie se blochează întreaga industrie a lemnului din România, punând în pericol peste 100.000 locuri de muncă!

Ce este de făcut pentru dezamorsarea crizei pe termen scurt ?

 1. reprogramarea licitaţiilor cu preţuri de pornire mult mai mici;
 2. medierea de către Minister a prevederilor contractului  cadru  impus unilateral de Romsilva;
 3. respectarea procentului de 50% pentru volumul de masă lemnoasă scos la licitaţie de către Romsilva;
 4. iniţierea rapidă a dezbaterilor pentru modificarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase.

Ce este de făcut pentru domeniul pădurilor/industriei lemnului?

I.
Nostra Silva solicită modificarea de urgenţă a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 924/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840/11.11.2015.

Această hotărâre de guvern este rezultatul unei FRAUDE INSTITUŢIONALIZATE – rezultat al complicităţii:

 1. RNP – ROMSILVA (preşedintele Consiliului de Administraţie al RNP este directorul general al departamentului păduri din Minister);
 2. angajaţii Ministerului şi ASFOR (13 funcţionari publici sunt membri într-o comisie de atestare de unde primesc, fiecare, aproximativ 70.000 lei/an);
 3. AAP – Asociaţia Administratorilor de Păduri (a primit cadou publicarea tuturor anunţurilor de vânzare a masei lemnoase de către unităţile administrativ-teritoriale);
 4. SCHWEIGHOFER, prin intermediul susţinătorilor enumeraţi mai sus [au obţinut implementarea inadecvată a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (EUTR), lipsa oricărei măsuri pentru transpunerea principiului: “sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase” (art. 60 alin. 5, lit. b) din Codul Silvic), lipsa măsurilor reale pentru promovarea “valorificării superioare a masei lemnoase” (art. 60 alin. 5 lit. a) Codul Silvic), lipsa sancţiunilor pentru depăşirea cotei de 30% – 60 alin. (5) lit f) din Codul silvic]

II.
Domeniul pădurilor nu există în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, deşi pădurile acoperă 1/3 din suprafaţa ţării, veniturile în PIB bazate pe resursa lemn sunt de 6 miliarde euro, iar lemnul reprezintă principala resursă în întreaga zonă montană a României.

Din acest motiv este nevoie şi de INIŢIEREA UNEI STRATEGII PENTRU DOMENIUL FORESTIER, care să cuprindă accesibilizarea fondului forestier, un program naţional de împăduriri, compensarea funcţiilor de protecţie ale pădurilor, investiţii în tehnologii prietenoase cu mediul.

III.
Nu în ultimul rând se impune analizarea performanţelor manageriale ale conducerii RNP – Romsilva!
Trebuie început cu o explicaţie istorică a motivului pentru care RNP a avut în 2010 un profit net de 1.024.431 lei, iar în 2014 un profit net de 103.085.616 lei! Chiar dacă au avut loc schimbări la nivel de manager, în centrală au rămas aceeaşi directori şi acelaşi personal…

Creşterea preţurilor la RNP – Romsilva nu înseamnă şi o creştere proporţională a profitului Statului Român din activitatea de administrare a pădurilor proprietate publică. Doar 20-25% din această creştere de preţuri se regăseşte în profitul RNP, diferenţa fiind “înghiţită” de cheltuielile curente.

RNP administrează aproximativ 3 milioane hectare de pădure proprietate publică a Statului. Raportat la profitul Romsilva de 25 milioane EURO în anii 2014 şi 2015, rezultă că venitul net al Statului Român adus din administrarea pădurilor de către Romsilva este de 8 EURO/an/ha. Comparat cu anii în care Romsilva avea “pierderi” şi primea bani de la buget, unii ar spune că avem un progres, însă profitul rămâne la un nivel ridicol!

NOSTRA SILVA concluzionează că, după 25 de ani de administrare prin “specialişti silvici”, este momentul pentru un “civil” la conducerea RNP – ROMSILVA, fiind necesară separarea serviciului public silvic de cel de administraţie forestieră!

IS ROMSILVA FORCING WOOD INDUSTRY INTO BANKRUPTCY?

Published at: 21.12.2015| Comments|Attached files
 
Falimentează Romsilva industria lemnului?

Why did economic agents in Argeş, Bacău, Timiş, Călăraşi, Ilfov, Iaşi, Mureş, Gorj, Covasna, Sibiu, Caraş-Severin, Satu-Mare and Suceava refuse to attend the auction?

 

 1. Between 2011 and 2015, Romsilva raised the starting prices to 300%, reaching levels that bankrupt of the entire wood industry (appendix 1)
 2. Mayor's offices have adopted, through imitation, the auction starting prices set by Romsilva. Many of them have even raised them! For instance, the mayor's office in Măgura Ilvei set the auction starting price at 400 lei/cubic meter for resinous wood (appendix 2)
 3. Final prices have been raised by 40-100% during 2011 and 2015. During the same period, global timber prices have dropped by 20%, as have prices of all natural resources! (appendix 3).
 4. Prices for logs on the Romanian wood market are among the highest in Europe, leading to lack of competitiveness for Romanian wood industry in international markets (appendix 4). Fire wood prices have become a real social problem, considering local purchasing power.

 

This week, there are wood auctions, production 2016, in most counties. Most probably, economic agents will continue to refuse to attend, which would mean an entire wood exploitation sector close down. With no more resources, from January 15 the entire wood industry of Romania is closing down, endangering over 100.000 work places.

 

What needs to be done to solve the crisis on a short term?

 

 1. Reschedule auctions with lower starting prices;
 2. Ministry to mediate contract stipulations imposed by Romsilva;
 3. Respect the 50% for the timber volume put up for auction by Romsilva;
 4. Organize debates for urgent modification of timber sales Regulations.

 

What needs to be done for forestry/wood industry?

 

I.

Nostra Silva demands urgent modification of the Regulation of wood capitalization for wood harvested from the public property forest fund, certified by HG 924/2015, published in the Official Journal of Romania, Part I, nr. 840/11.11.2015.

 

This HG (Government Resolution) is the result of INSTITUTIONALIZED FRAUD of the following:

 

 1. RNP – ROMSILVA (the president of the board of directors of RNP is the general director of the forest department of the Ministry);
 2. employees of the Ministry and ASFOR (13 public officers are members of a certification commission, each rewarded with an average of 70.000 lei/year);
 3. AAP – Association of Forest Administrators (was offered publication of all timber sales notifications, by administrative-territorial units);
 4. SCHWEIGHOFER, through the above mentioned supporters, got the right to inadequate implementation of EU Timber Regulation no. 995/2010, no action taken for: supporting rural development through local timber processing (art. 60/5/b) of Forest Law), superiour capitalization of timber (art. 60/5/a) of Forest Law), exceeding the 30% quota – art. 60/5/f) of Forest Law.

 

II.

Forestry is not part of the National Programme for Rural Development, although forests cover over 1/3 of the surface of the country, income to GDP out of wood is around 6 billion euros, and wood is the main resource for the entire mountain area of Romania.

Considering this, it is necessary to elaborate a STRATEGY FOR FORESTRY, which should contain enabling access to forest fund, a national afforestation programme, compensation for forest protection functions, investments in environmentally friendly technology.

 

III.

Last but not least, an analysis of the performance management of RNP - Romsilva is crucial!

It should begin by explaining why RNP had a net profit of 1.024.431 lei in 2010 and 103.085.616 lei in 2014! Despite managerial changes, the plant has the same directors and staff...

Prices increase at RNP – Romsilva does not mean equal profit increase for the Romanian State, from the administration of public property forests. Only 20-25% of this increase is reflected in the profit of RNP, while the difference is “swallowed” by current expenses.

RNP administrates around 3 million hectares of forest, public property of the State. Considering the profit of Romsilva, 25 million euros in 2014 and 2015, it means that the net income of the Romanian State, from forest administration by Romsilva, is 8 euros/ha/year. Compared to the years when Romsilva had “losses” and was supported with public money, some could say there is some progress, yet the profit is still ridiculous!

The conclusion drawn by NOSTRA SILVA is that after 25 years of administration by “forest specialists”, it is time for a “civilian” to take the lead of RNP – ROMSILVA, and separate the forest public service from forest administration!

 
Top