INEFICIENŢA ŞI ABUZURILE SISTEMULUI DE CONTROL AL LEGALITĂŢII MASEI LEMNOASE

Publicat la: 12.09.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
borsa-taieri-ilegale-2013-2015

comunicat de presa

 

În scrisoarea deschisă adresată domnului Prim Ministru Dacian Cioloş am evidenţiat faptul că intervenţia sa în favoarea “eliminării vulnerabilităților aplicației Inspectorul Pădurilor” şi pentru adoptarea unui “pachet de măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale” a condus la o nouă supralicitare a acțiunilor de control și, prin extinderea mandatului dat Ministerului Mediului, la dezvoltări execesive  ale sistemelor de control SUMAL – Radarul Pădurilor.

Date si informaţii contradictorii

În spaţiul public circulă câteva date paradoxale – cifre diferite – care ridică întrebări privind tăierile ilegale din România.

Dacă avem 8,8 milioane mc tăieri ilegale, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, cum este posibil ca administraţia silvică, cu peste 20.000 angajaţi, cu raspundere gestionara pentru orice taiere ilegală, să identifice în pădure prejudicii de doar 100.000 mc anual, iar toate organele de control la care se adaugă sesizările populaţiei prin serviciul 112 şi Inspectorul pădurii să conducă la confiscări fizice – prin toate controalele – sub 30.000 mc?” a spus Cătălin Tobescu, vicepreşedintele NOSTRA SILVA.

Aceasta nu poate să însemne decât că eficienţa măsurilor de control este în continuare foarte redusă, controlul este greşit orientat: numai spre transportatori şi procesatori şi nu către pădure.

Abuzuri ale activităţii de control în câteva speţe

          
În spaţiul public au fost reflectate acţiuni de control majore finalizate prin confiscări “de răsunet” de “lemn tăiat ilegal”, fără ca fapta sancţionată să fi avut legătură cu realitatea.

Un exemplu elocvent îl constituie confiscarea unei garnituri de tren cu 38 vagoane având 1.100 mc material lemnos, afirmându-se că lemnul circulă fără documente de provenienţă. De fapt, lemnul – provenit din import din Ucraina – a fost confiscat pentru că transportatorul, CFR Marfă, a mişcat trenul – tras pe o linie secundară – pentru a nu bloca linia de cale ferată până când se termina controlul care a durat câteva zile, cu cântărirea fiecărui vagon.

 O categorie foarte larg răspândită de confiscări şi abuzuri ale organelor de control sunt cele determinate de “constatări de diferenţe”, în timpul controlului circulaţiei masei lemnoase, între volumul înscris în documentele de însoţire şi cel “constatat” de organele de control. Alte amenzi sau confiscări se datorează unor erori umane de operare sau întârzieri de raportare în SUMAL – ceea ce nu înseamnă lemn tăiat ilegal.

În aceeaşi situaţie sunt şi diferenţele care se încadreaza în marja de eroare între volumul expediat şi cel recepţionat: “exemplific, din multe situaţii, cu un caz în care organele de control au confiscat un transport de lemn, având acte pentru 9,6 metri cubi, pe motiv că din măsurătorile agenţilor constatatori cantitatea reală era de 9,512 metri cubi, aşadar mai puţin cu 0,088 metri cubi decât cantitatea din acte” a arătat Ciprian Muscă, preşedintele Asociaţiei Forestiere Bucovina, concluzionând că “activitatea de control are loc unde nu trebuie: în drum sau în fabrică, mai puţin acolo unde se produce furtul, respectiv în fondul forestier sau, pe înţelesul publicului larg, «la cioată»”.

 

Piaţa lemnului de foc pentru populaţie – locul unde ajunge cel mai mult lemn tăiat ilegal

Conform datelor din raportul furnizat de Institutul Naţional de Statistică, 3,5 milioane locuinţe se încălzesc în România cu biomasă, consumul total fiind de 19,5 milioane tone. Din acest total de biomasă, biomasa forestieră reprezintă ponderea covârşitoare.

Totalul biomasei forestiere legal exploatate – lemn de foc propriu-zis, la care se adaugă peleţi, lăturoaie şi rumeguş din prelucrarea lemnului – care ajunge la dispoziţia populaţiei este de maxim 11 milioane mc. Diferenţa o reprezintă lemn tăiat ilegal care alimentează această piaţă a lemnului de foc. În mod evident, aceasta este marea piaţă a lemnului tăiat ilegal!

Realităţi de necontestat

Inventarul Forestier Naţional (IFN) este practic singura referinţă şi sursă de informaţii de încredere când vorbim despre starea pădurilor. Autorităţile nu şi-au asumat în nici o declaraţie publică o prezentare a stării pădurilor conform Inventarului Forestier Naţional însă, nici Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu s-a angajat public să apere reputaţia acestui sector de activitate.

În atacurile complexe împotriva sectorului, urmate de solicitări de oprire a exporturilor de produse din lemn şi introducerea unor moratorii privind exploatarea pădurilor, nicio autoritate nu a expus informaţiile oficiale privind starea pădurilor relevate de Inventarul Forestier Naţional. Tema tăierilor ilegale a devenit o temă de razboi economic împotriva industriei lemnului din România, conjunctură de care beneficiază industrii concurente din alte ţări”, a mai declarat Cătălin Tobescu, vicepreşedinte NOSTRA SILVA.

Pe baza argumentelor prezentate reiterăm solicitarea noastră adresata domnului Prim Ministru Dacian Cioloş de a iniţia o dezbatere publică pe subiectul eficienţei orientării măsurilor de combatere a tăierilor ilegale şi a măsurilor prioritare pe domeniul pădurilor şi susţinerii industriei naţionale a lemnului, fiind necesară o repunere în dezbaterea publică a pachetului de măsuri privind tăierile ilegale.

 

Pentru informatii suplimentare anexăm documentul “Industria lemnului din România, în pericol!”

  • fotografia reprezinta taieri ilegale din fosta proprietate a Composesoratului Borsa, judetul Maramures, realizate in perioada 2013-2015.

INEFFICIENCY AND ABUSE OF TIMBER CONTROL SYSTEM

Published at: 12.09.2016| Comments|Attached files
 

borsa-taieri-ilegale-2013-2015Press release

INEFFICIENCY AND ABUSE OF TIMBER CONTROL SYSTEM

In the open letter addressed to Prime Minister Dacian Cioloş we have pointed that his intervention in favor of eliminating liabilities of the Forest Inspector app” and the adoption of “measures for fighting illegal logging” has caused new exaggerations of control actions and, through the extension of the mandate of the Ministry of Environment, to excessive development of the SUMAL – Forest Radar control systems.

Contradictory data and information

There is some paradoxical information around, in public space, different numbers, raising questions about illegal logging in Romania.

If there is 8.8 million cm illegal logging, as it is spread in public space, how is it possible that forestry administration, with over 20,000 employees, responsible for illegal logging, only identify yearly prejudices of 100,000 cm in forests, and yet all control organs, with public complaints at 112 and Forest Inspector lead to total physical confiscations of under 30,000 cm?” said Cătălin Tobescu, vice-president of NOSTRA SILVA.

This can only mean that the efficiency of these control measures is still extremely low, control is being badly orientated: only towards transporters and processors, and not towards the forest.

Abuse of control in several cases

Major control actions have been made public, ending in enormous confiscations of “illegal wood”, while the sanctioned deed had nothing to do with reality.

A notable example is the confiscation of a railroad coach with 38 cars transporting 1,100 cm wood, stating that wood was being transported with no documents of provenance. Actually, the wood – imported from Ukraine – was confiscated because the transporter, CFR Marfa, moved the train on a secondary track in order not to block the railway until control is finished, as this took several days, for the weight evaluation of each car.

An extremely frequent type of abuse in control actions is the one determined by “notice of differences”, during the control of timber transportation, between the volume in the transportation documents and the volume “noticed” by control organs. Other fines or confiscations are caused by human operation errors or late reports in SUMAL – which do not mean illegal logging.

It is the same situation for the differences, within the allowance for error, noticed between the shipped and the received volume: “here is an example, of many, when the control organs confiscated a wood transport which had documents for 9.6 cubic meters, and the controlling agents only identified 9.512 cubic meters, namely 0.088 cm less than the quantity on paper”, showed Ciprian Muscă, president of the Forestry Association Bucovina, concluding that “control actions are done in wrong places: on the road, or in plants, not there where the thefts take place, namely in forest funds, or simply in the woods”.

The people's fire wood market – the place where most illegal wood ends up

According to data made public by the National Statistics Institute (INS), 3.5 million houses are heated with wood in Romania, total consumption reaching 19.5 million tons. Of this total biomass, forest biomass represents the majority.

The total legally exploited forest biomass – proper fire wood and all products resulting of wood processing – made available for the population is at most 11 million cm. The difference is illegal wood fuelling this fire wood market. It is obvious that this is the great market of illegal wood!

Incontestable realities

The National Forest Inventory (IFN) is actually the only reliable source concerning the state of the forests. Authorities have not made any public statements about the state of the forests, based on the National Forest Inventory but none of them, not even the Ministry of Environment, Waters and Forests haven't made any public appreciations of this sector.

During the violent attacks against forestry, followed by requests to stop wood exports and limit forest exploitation, no authority made any official information public regarding the state of the forests, according to the National Forest Inventory. Illegal logging has become a war theme against Romania's wood industry, to the benefit of similar industries in other countries”, stated Cătălin Tobescu, vice-president of NOSTRA SILVA.           

Based on the above-mentioned arguments, we readdress our request to Mr. Prime Minister Dacian Cioloş to launch a public debate on the efficiency of the fight against illegal logging and the priority measures to be taken in forestry, for the support of national wood industry, as well as a new public debate upon measures in the fight against illegal logging.

For further information, we attach the document “Romania's-wood-industry-in-danger

Bucharest

12 September 2016

*photo of illegal logging on the former property of the Borsa Maramures Compossessorate - 2013-2015

 
Top