Ședință Consiliul Reprezentanților NOSTRA SILVA – Sfânta Mânăstire Cozia, 25 – mai 2013

Publicat la: 25.05.2013| Comentarii|Fisiere atasate
 
Ședință Consiliul Reprezentanților NOSTRA SILVA – Sfânta Mânăstire Cozia, 25 – mai 2013

Consiliul Reprezentanţilor Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – NOSTRA SILVA, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 mai 2013, la Sfânta Mănăstire Cozia, judeţul Vâlcea

In urma desfăsurării lucrărilor, prin votul unanim al membrilor prezenţi:

Istvan Tőke – preşedinte executiv; Doina-Sofia Bârneţiu, vicepreşedinte – reprezentantă a Asociaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni Private din Judeţul Arad; Toader Popescu, vicepreşedinte – reprezentant al Asociaţilor Obştilor Vrâncene – Obştea Năruja; Traian Cocaină, vicepreşedinte – reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni Munţii Apuseni şi Depresiunea Huedin; Gheorghe Fîrlan, vicepreşedinte – reprezentant al Obştii Banca Gilortul Novaci şi al Obştii Rădeiu; Liviu-Victor Sabău, vicepreşedinte – reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din România; Arhimandrit Constantin Vântu, reprezentant al Arhiepiscopiei Timişoarei, Sfintei Mănăstiri Izvorul Miron şi Sfintei Mănăstiri Săraca; Pr. Ioan Platon, reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri Grănicereşti Bistriţa Bârgăului; Alexandru Dunoiu, reprezentant al Asociaţei Renaşterea Pădurii – a proprietarilor privaţi pentru împădurirea terenurilor neproductive Mîrşani; Dumitru Cocotă, reprezentant al Composesoratului Coroieşti Vulcan; Dumitru Bochiş, reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri, Păşuni şi Terenuri Agricole din judeţul Bihor – persoane fizice şi persoane juridice; Daniel Lazea, reprezentant al Composesoratului Cărpiniş Vârtop; Adrian Albescu, reprezentant al Composesoratului Iscroni 2000; Mihai Pleşanu, reprezentant al Obştii Moşnenilor Repezi Fratoşteanu; Cârstoiu Dragoş Gigel, reprezentant al Obştii Moşnenilor Robeşti; Tomescu Ion, reprezentant al Obştii Ciocadia – Poiana Muierii; Arhimandrit Dr. Androni Valeriu Vartolomeu, reprezentant al Sfintei Mănăstiri Cozia; Bogdan Ioan Tudor Todoran, preşedinte – reprezentant al Comuniunii Stăpânilor de Munţi şi Codri şi cu votul unanim al obştilor de moşneni prezente, care reunesc 86.000 hectare pădure şi păşune numai pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 34 din Statut, adoptă următoarea REZOLUŢIE CU PRIVIRE LA OBIECTIVELE NOSTRA SILVA

Art. 1. Orice restricţie asupra proprietăţii, instituită prin legi ori regulamente locale, trebuie compensată, principiu care ar fi de dorit să fie impus la nivel constituţional.

Art. 2 Proiectul Codului Silvic să nu fie asumat de Guvernul României până nu se găsesc soluţii viabile pentru:
– separarea serviciului public silvic de cel de administraţie forestieră;
– separarea administraţiei pădurilor proprietatea Statului Român de cele proprietate privată;
– responsabilizarea proprietarilor de păduri, simultan cu stimularea aceastora în gestionarea durabilă a pădurilor;
– introducerea conceptului de Due Diligence, cu elemente concrete de aplicare, în Codul Silvic;
– transformarea profesiunii de silvicultor într-o profesie liberală (scoterea personalului silvic din structuri semimilitarizate);
– crearea de centre de excelenţă care să pregătească şi să certifice pe bază de bune practici experienţa silvică locală şi regional;
– clarificarea funcţionării comunităţilor istorice de proprietary;
– respectarea regimului silvic în pădurile neadministrate în prezent (aproximativ 500.000 ha);
– realizarea amenajamentelor silvice în regim unita;
– redefinirea serviciilor silvice, astfel încat costurile de pază să scadă la nivele acceptabile (maxim 4-10 euro/ha, faţă de 30-40 euro/ha, preţuri practicate de Romsilva în zonele fără concurenţă privată);
– eficientizarea administraţiilor silvice, prin promovarea, în mod special, a serviciilor silvice, care trebuie să prevaleze în faţa administrării proprietăţii de către silvicultori;
– model simplificat de valorificare a masei lemnoase în etapele evaluare – exploatare – recepţie;
– dezvoltarea conceptului plăţii de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai funcţiilor de protecţie ale pădurii, astfel încât să se poată susţine administrarea pădurii conform principiului exercitării de funcţii multiple de către pădure;
– jurisdicţia asupra drumurilor forestiere, programe pentru creşterea gradului de accesibilitate a fondului forestier;
– simplificarea procedurilor de aprobare a amenajamentelor silvice şi a derogărilor, a integrării acestora în planurile de management ale ariilor protejate (debirocratizare);
– prevederi privind dezvoltarea unui sistem informaţtional naţional care să permită monitorizarea aplicării regimului silvic (sistem GIS naţional, amenajamente, aplicarea amenajamentelor, dezvoltare componenta SUMAL), conform Reg. European 995/2010.

Art. 3 O cotă parte aferentă sumelor din certificatele de carbon trebuie să se întoarcă în finanţarea sectorului silvic şi a proprietăţii private forestiere.

Art. 4 Pentru combaterea tăierilor ilegale Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice trebuie să pună în aplicare Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi susţinerea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL), în conformitate cu poziţia comună exprimată de NOSTRA SILVA şi WWF încă din luna martie 2013.

Art. 5 Statul Român trebuie determinat să ia măsuri urgente pentru relaxarea sistemului de impozitare din domeniul forestier, în special al proprietăţii forestiere private, întrucât creşterea impozitelor a pus şi va pune o presiune tot mai mare asupra pădurii.

Art. 6 Proprietarii de păduri şi păşuni din România, în mare parte reprezentând comunităţi rurale, trebuie să se regăsească, prin intermediul Federaţiei NOSTRA SILVA, în grupul de lucru pentru Planul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Art. 7 (1) Statul Român trebuie determinat să emită legea specială de organizare şi funcţionare a formelor asociative, promisă prin art. 95 din Codul Silvic. Comunităţile istorice de proprietari consideră iniţiativa ministerului de a modifica alin. (2) şi (3) ale art. 95 din Codul Silvic şi eliminarea garantării şi inalienabilităţii proprietăţii formelor asociative, drept un atentat intolerabil la adresa proprietăţii private şi a tradiţiilor specifice acestor forme de organizare considerate tezaur istoric al României.
(2) Până la emiterea unei legi speciale, comunităţile istorice de proprietari decid să se autoreglementeze, prin asumarea unui statut cadru elaborate de Federaţia NOSTRA SILVA în conformitate cu vechile statute şi potrivit obiceiului pământului specific fiecărei regiuni.
(3) Se aprobă modelul cadru de statut pentru formele asociative, astfel cum a fost elaborate de Federaţia NOSTRA SILVA.
(4) În transpunerea individuală a statutului cadru se va ţine cont de argumentele din anexa nr. 1.

Art. 8 Statul Român trebuie implicat în demararea unui studiu cu privire la veniturile din silvicultură, urmănd a fi asigurate subvenţii şi compensaţii pentru a se ajunge la nivelul veniturilor din agricultură.

Art. 9 Introducerea reprezentanţilor Federaţiei NOSTRA SILVA în comisiile de atestare a agenţilor economici.

Art. 10 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice trebuie determinat să nu mai impună restricţii în funcţionarea şi înfiinţarea ocoalelor private, care trebuie să rămână înfiinţate numai de proprietarii de păduri.

Art. 11 Determinarea legislativului să regândească legea care reglementează activitatea de pescuit şi vânătoare – dreptul de proprietate trebuie respectat conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Art. 12 Implicarea Federaţiei NOSTRA SILVA în planurile de management ale Siturilor NATURA 2000.

Art. 13 Reglementarea posibilităţii exploatării în regie proprie a masei lemnoase pentru nevoile de consum de foc şi de construcţie ale proprietarilor.

Art. 14 Stabilirea unui protocol cu Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii pentru identificarea instanţelor care nu au creat Registrele Speciale ale Obştilor de Moşneni/Composesoratelor, urmată apoi, acolo unde este cazul, de măsuri pentru determinarea instanţelor să creeze Registrele Speciale şi să înregistreze aceste forme asociative, astfel cum stabileşte art. 28 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi radierea corelativă din Registrele Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 15 Continuarea demersurilor de sprijinire a retrocedărilor proprietăţilor comunelor politice, inclusiv prin sesizarea Curţii de Conturi a României cu privire la situaţiile în care retrocedarea nu s-a făcut în favoarea foştilor proprietari, constituindu-se un drept de proprietate prin nerespectarea unor realităţi istorice şi juridice, evidenţiate de Federaţia NOSTRA SILVA în memoriul întocmit asupra proiectului de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

Art. 16 Valorificarea optimă, prin consultarea Federaţiei NOSTRA SILVA, a surselor de energie neconvenţională din proprietatea privată a membrilor.

Art. 17 Se aprobă întocmirea documentaţiilor în vederea acordării subvenţiilor, pentru toate tipurile de restricţii, de către Federaţia NOSTRA SILVA sau societatea preluată de Federaţie, precum şi notificarea Comisiei Europene cu privire la aceste probleme.

Art. 18 Se aprobă înfiinţarea filialei Vâlcea a proprietarilor de păduri şi păşuni – membri ai Federaţiei NOSTRA SILVA, fără personalitate juridică, cu următoarea structură de conducere: Pleşanu Mihai – preşedinte, Dumitru Pârjol – vicepreşedinte, Nicolae-Ştefan Băbeanu – secretar, Gheorghe Ridiche, Popescu Emil, Dragoş Damu şi Bogdan Ioan Tudor Todoran – membri.

Art. 19 Determinarea Statului Român să demareze procedurile de renegociere a tratatului de aderare la Uniunea Europeană în sensul de a se solicita Comisiei Europene menţinerea interdictiei pentru străini de a achiziţiona teren agricol şi forestier în România cel puţin până în 2020. De evidenţiat că UNGARIA, SLOVACIA, LETONIA şi LITUANIA au obţinut un răspuns favorabil în demersuri similare. Polonia a obţinut o perioada tranzitorie de 12 ani chiar de la momentul aderării la Uniunea Europeană.

Nr. 2 din 25 mai 2013 Sfânta Mănăstire Cozia

FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

 
Top