Dispar padurile Romaniei! Ne trec fiori… RECI!

Publicat la: 07.05.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
Dispar padurile Romaniei! Ne trec fiori… RECI!

Societatea civilă, conştientă fiind de proporțiile și implicațiile catastrofale a recoltării ilegale a lemnului, favorizată de derapajele funcționale ale instituțiilor statului, a ales să raspundă prompt și ferm. Pădurile României sunt un bun de interes public, național şi european. Tratarea şi exploatarea pădurilor fără concordanţă cu interesul naţional este contrară interesului Statului Român, societații și aduce grave prejudicii securității naţionale.

În conformitate cu drepturile constituționale şi drepturile conferite de tratatele internaţionale la care România este parte, solicităm:

1. Stoparea tăierilor ilegale.

Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20 % din emisiile globale de CO2, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificare și la eroziunea solului și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicații sociale, politice și economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanță și amenințând mijloacele de subzistență ale comunităților locale dependente de păduri, și poate fi asociată cu conflicte armate

2. Menţinerea şi îmbunătăţirea implementării programului ”Radarul Pădurilor”.

Se impun îmbunătăţiri ale sistemului informatic şi procedural, dar mai ales controlul efectiv în teren şi monitorizarea riguroasă din partea instituţiilor de control abilitate.
Există încă numeroase “portiţe de scăpare”:
Comercianţii folosesc codul unic generat de sistemul “radarul pădurilor” de mai multe ori în aceeaşi zi, chiar dacă sunt opriţi de poliţie pentru control, deoarece poliţia nu obişnuieşte să completeze rubrica dedicată care ar dovedi că transportul a fost oprit.
Poliţia nu răspunde tuturor solicitărilor de oprire a transporturilor, iar când o face adeseori  cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decat cea scriptică, înscrisă în avizul de însoțire și aferentă codului unic generat. Diferența dintre valoarea înscrisă şi cea reală reprezintă lemn tăiat ilegal, acesta ajungând până la 30% din volumul total transportat. În acest caz, poliția, neavând competențe pentru verificarea cubajului lemnului transportat, bifează transportul ca fiind legal.

3. Protecția Pădurilor Virgine, Cvasivirgine și a Parcurilor Naționale.

Asigurarea unei protecţii eficiente a Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România prin instituirea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include după caz în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervaţii ştiintifice şi/sau integrarea acestora în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale şi parcurilor naturale.

4. Deblocarea dosarelor de corupţie din domeniul forestier

Mii de dosare penale pentru săvârşirea infracțiunilor silvice privind tăierile ilegale, transportul sau comecializarea lemnului fără documente de provenienţă,  se află blocate în sertarele procuraturii sau DNA-ului, alături de dosarele privind fapte de braconaj, corupţie, retrocedări și puneri ilegale in posesie. Peste acestea se suprapun dosarele achizițiilor ilegale, ale licitațiilor trucate și ale investițiilor fictive din partea instituţiilor publice.

5. Întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură

Creşterea capacităţii instituţiilor cu atribuţii de îndrumare şi control prin asigurarea: (i) dotărilor adecvate, (ii) personalului dimensionat şi calificat corespunzator, (iii) salariilor motivante, (iv) procedurilor de control eficiente si transparente.

6. Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere şi finanțarea Programului National de Împăduriri

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Naţionala Forestieră. Fără o strategie asumată, înseamnă că mergem „la întâmplare”, în funcţie de interese şi orgolii de moment.

Suprafaţa împădurită a României este sub media europeană (27 % faţă de 32 %) şi departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deşertificarea (40 %).

În ultimii  10 ani, media suprafeţei anuale împădurite a fost de 4.000  ha/an, în condiţiile în care Codul Silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha pana in 2035.  Elaborarea şi finanţarea Programului Naţional de Împăduriri prevăzut de Codul Silvic este o prioritate naţională.

Orice program de împăduriri sau creare de perdele forestiere este sortit eşecului atâta timp cat subvenţia pentru folosinţa agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosinţa forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin PNDR plăţilor directe pentru suprafeţele forestiere.

7. Instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie dominant şi de monopsol, precum şi reguli de valorificare a lemnului în beneficul dezvoltării durabile a comunităților locale

Enunţarea în Codul Silvic (lege organică) a principiilor ce vor sta la baza legislaţiei subsecvente pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase (din pădurile aflate în proprietate publică), astfel încât să conducă la dezvoltarea sectorului de prelucrare superioară a lemnului în România şi creearea unei pieţe concurenţiale echilibrate în beneficiul dezvoltării durabile a comunităţilor locale:

 • valorificarea superioară a masei lemnoase;
 • sprijinirea dezvoltării rurale prin promovarea prelucrării locale a masei lemnoase;
 • stimularea valorii adăugate şi menţinerea/creearea de noi locuri de muncă;
 • instituirea de măsuri antimonopol;
 • respectarea drepturilor comunităţilor locale;
 • alocarea lemnului de foc cu prioritate pentru comunităţile locale;
 • e) conservarea şi ameliorarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu;
 • transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase.

(Transpunerea practic a principiilor directoare din Strategia Europeană Forestieră)
Solicităm:

 1. demararea unei investigaţii de către Consiliul Concurenţei asupra concentrării economice realizate de către compania Holzindustrie Schweighofer prin investiţia de la Reci – Covasna;
 2. investigarea practicilor comerciale ale acestei companii;
 3. oprirea construcţiei/funcţionării fabricii de la Reci, Covasna şi analizarea legalităţii autorizaţiilor, precum şi a conformităţii acestora cu directiva EIA (Environmental Impact Assessment) 2011/92/EU (EIA) şi cu Directiva SEA (Strategic Environmental Assessment) 2001/42/EC.

8. Plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu rol de protecţie sau incluse în arii protejate ori situri Natura 2000

Instituirea unui sistem funcţional de plăţi compensatorii pentru proprietarii privaţi de pădure care să compenseze veniturile nerealizate de proprietari prin restricţiile impuse prin lege pentru exercitarea rolului de protecţie. Plata contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie pentru proprietarii de păduri trebuie să ia în considerare şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor de mediu.

9. Finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru restabilirea echilibrului între protecție si exploatare.

Pădurea, care este principalul factor creator de mediu sănătos şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, este tratată de legislaţia fiscală ca un poluator, fiind impozitată prin taxe de mediu şi taxe pe resurse naturale. În programele de finanţare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Fondului de Mediu, domeniul pădurilor a fost practic exclus.
Se impune alocarea adecvată a fondurilor bugetare, extrabugetare şi europene pentru sectorul forestier şi gestionarea adecvată a Fondului de Mediu în scopul maximizării rolului protectiv al pădurilor.

10. Oprirea proiectului de modificare a Legii vânătorii şi fondului cinegetic – legea masacrării dreptului de proprietate şi a faunei!

În forma actuală, legea vânătorii încalcă principii constițutionale privind dreptul de proprietate și prevederi naționale care transpun directive europene:

 • încălcarea dreptului de proprietate, prin confiscarea vânatului și activității de vânătoare  în favoarea „gestionarilor  consacrați” și instituirea de „drepturi de servitute”, de liber acces pentru vânători.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru 5 specii de păsări sălbatice, prin prelungirea perioadei permise pentru vânătoare.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru speciile de interes cinegetic din ariile protejate, prin eliminarea măsurilor de management și evaluare corespunzătoare.

Petiția ”Salvează pădurea”

Comunicatul si petiția ”Salvează pădurea” privind stoparea tăierilor ilegale şi adoptarea Codului Silvic, fără amendamentele prezidenţiale, sunt susținute de societate civilă.

[1] conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010

Forests of Romania, destroyed in a snatch: new blockboard factory makes us RETCH

Published at: 07.05.2015| Comments|Attached files
 
Dispar padurile Romaniei! Ne trec fiori… RECI!

Forests of Romania, destroyed in a snatch: new blockboard factory makes us RETCH[1]

Civil society reacts to illegal logging, being aware of its catastrophic effects, favoured by functional sideslip of state institutions. The Forests of Romania are public, national and european wealth. Forest exploitation and treatment not respecting national interest is contrary to the Romanian State and society and seriously affects national security.

Based on constitutional rights and the rights confered by international treaties Romania is part of, we request:

1. Stop illegal logging

Illegal logging is a pervasive problem of major international concern. It poses a significant threat to forests as it contributes to the process of deforestation and forest degradation, which is responsible for about 20 % of global CO2 emissions, threatens biodiversity, and undermines sustainable forest management and development including the commercial viability of operators acting in accordance with applicable legislation. It also contributes to desertification and soil erosion and can exacerbate extreme weather events and flooding. In addition, it has social, political and economic implications, often undermining progress towards good governance and threatening the livelihood of local forest-dependent communities, and it can be linked to armed conflicts[2].”

2. Maintaining and improving “Forest Radar” programme

Informatic and procedure system improvements are required, as well as effective and strict monitoring by specific control institutions.

There still exist many “ways of escape”:
Traders make multiple use of the unique code generated by the “forest radar”, despite being stopped by police for control, as police do not fill the section meant to prove that transport has been verified.

Police do not cover all requests for transportation control, and when they do, the loaded quantity of wood often exceeds the one notified on paper, pertaining to the unique code generated by the program. The difference between scriptural and real value represents illegal logging, reaching up to 30% of the total transported volume. In these cases, as police do not have competences for evaluating wood cubic volume, they check transportation as legal.

3. Protection of Virgin and Quasivirgin Forests and Natural Parks

Ensuring effective protection of Virgin and Quasivirgin Forests of Romania by establishing a “National Catalogue of Virgin and Quasivirgin Forests”, as a managing instrument, by order of the public authority in charge of forestry. For acknowledgement of their exceptional value and long-term protection, virgin and quasivirgin forests will be included in UNESCO World Heritage, scientific reservations and/or integrated in national or natural parks strictly protected areas.

4. Unblock forestry corruption case files

Thousands of criminal case files of forestry or illegal logging, transportation or wood trading are currently blocked in prosecutors' or NAD (National Anticorruption Directorate) drawers, along with poaching, corruption, illegal retrocessions case files. Then, there are illegal acquisition, fake auction, fake public investment case files.

5. Strenghtening forestry control institutions

Emprovement of control and leading institutions by ensuring: (I) appropriate amenities; (ii) appropriate qualified personnel; (iii) attractive salaries; (iv) effective and transparent control procedures.

6. Elaboration of National Forestry Strategy and National Afforestation Programme

Since 2011, Romania no longer has a National Forestry Strategy. Without it, we are acting “blindly”, according to momentary interest and pride.

The afforested area of Romania is below European average (27% as opposed to 32%) and far from climate change/desertification evaluation standards (40%).

During the last 10 years, the average of the annual afforested area was 4.000 ha/year, while Forest Law imposes 2 milion ha until 2035. Elaborating and financing the National Afforestation Programme, imposed by the Forest Law, is a priority.

Any afforestation programme is compromised as long as agriculture subsidies reach hundreds of euros yearly, while forestry use remains zero. Extra funds for forest areas are required.

7. Establishing antimonopoly measures for wood industry, eradicating dominant position and monopoly abuses, as well as establighing regulation for long-term development of local wood industry

Forest Law to list principles forming legislation for wood valorisation (from public propriety forests), in order to lead to development of superiour wood processing sector and create balanced competitional market, in the benefit of long-tern development of local communities:

 1. superiour capitalization of wood;
 2. support for rural development by promoting local wood industry;
 3. establishing antimonopoly measures;
 4. respect for the rights of local communities;
 5. conservation and emprovement of environmental services and biodiversity;
 6. transparency in wood marketing.

We request:

 1. Competition Council to start an investigation on the economic concentration generated by Holzindustrie Schweighofer through their investment in Reci – Covasna;
 2. investigation on this company's commercial practices;
 3. stop the construction/functioning of the factory in Reci, Covasna and a detalied analisys regarding legal status of authorizations, as well as accordance with EIA Directive (Environmental Impact Assessment) 2011/92/EU (EIA) and SEA Directive (Strategic Environmental Assessment) 2001/42/EC.

8. Compensatory payments for protected forest owners

Establishing an effective compensatory payment system for private forest owners to fully compensate.

For unrealised gains due to legal restrictions for protection. Compensating for protection functions of forest owners must consider direct and indirect environment service beneficiaries.

9. Appropriate financing of forest sector for balancing protection and exploitation

Forest, the main creator of a healthy environment and fight against climate change, is treated by the fiscal law as a polluter, having to pay taxes for environment and natural resources. Forests hwere practically excluded from the National Rural Development and Environment Fund Programme.

Appropriate budgetary, extrabudgetary and European funding is required for appropriate management of forest sector and Environment Fund for maximizing forest protection.

10. Stop modification of Hunting Bill – a massacre of the right to property and fauna!

In its actual form, the hunting law breaks several constitutional principles regarding property right and national principles derrived from European directives:

 1. breaking the right to property;
 2. breaking protection principles for 5 wild bird species by extending hunting season;
 3. breaking protection principles for hunted animals in protected areas.

Petition: “Save the forest”

This press release and the petition for stopping illegal logging and adopting the Forest Law without the presidential amendments, are supported by civil society.

 

[1] Word Game: in Romanian language, the pronunciation of RETCH is the same as the name of the village where the newest Schweighofer Holzindustrie factory was built and is functioning, RECI, in the county of Covasna

[2] According to EU Parliament Regulation 995/2010, 20th of October 2010

Les forêts de la roumanie disparaissent ! La fabrique de reci nous donne des frissons!

Published at: 07.05.2015| Comments|Attached files
 
Dispar padurile Romaniei! Ne trec fiori… RECI!

Consciente des effets désastreux de l'abattage illégal des arbres, favorisé par les dérapages fonctionnels des institutions de l'état, la société civile a choisi de réagir d'une manière rapide et ferme. Les forêts de la Roumanie sont un capital d'intérêt publique, national et européen. Traiter et exploiter les forêts sans considérer l'intérêt national contrevient aux intérêts de l’État Roumain, de la société et endommage la sécurité nationale.

En conformité avec les droits constitutionnels et les droit conférés par les traités internationales dont la Roumanie fait partie, on demande :

 1. L'arrêt immédiat de l'abattage illégal des arbres

 

« L’exploitation illégale des forêts est un problème largement répandu qui suscite de vives préoccupations au niveau international. Elle représente une sérieuse menace pour les forêts dans la mesure où elle contribue à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui sont responsables de près de 20 % des émissions mondiales de CO2, menacent la biodiversité et nuisent à la gestion et au développement durables des forêts, y compris à la viabilité commerciale des opérateurs qui exercent leurs activités conformément à la législation applicable. Elle contribue également à la désertification et à l’érosion des sols et peut accentuer l’impact des phénomènes climatiques extrêmes ainsi que des inondations. Elle a en outre des implications sociales, politiques et économiques qui nuisent souvent aux progrès vers une bonne gouvernance et mettent en péril la subsistance des communautés locales tributaires de la forêt, de même qu’elle peut être liée à des conflits armés ».

 

 1. Maintenir et optimiser l'implémentation du programme national « Radar des forêts »

 

Des optimisations du système informatique et procédural s'imposent, et surtout des contrôles efficaces et surveillances rigoureuses de la part des institutions de l’État.

 

Il y a encore de nombreuses possibilités d' « évasion ».

 

Les commerçants utilisent le code unique généré par le système « radar des forêts » plusieurs fois par jour, en dépit d'être arrêtés et contrôlés par la police, car la police n'a pas l'habitude de compléter la rubrique qui prouverait le fait que le transport a été arrêté et contrôlé.

 

La police ne couvre pas toutes les demandes d'arrêt des transports, et lorsqu'elle le fait, la quantité de bois transportée est souvent plus grande que la quantité notée sur le document afférent au code unique généré par le programme. La différence entre la valeur inscrite et la valeur réelle représente des arbres abattus illégalement et cette valeur peut atteindre 30% du volume total transporté. En tels cas, la police n'ayant pas de compétences d'évaluation du cubage du bois transporté, marque le transport tel légal.

 

 1. Protection des Forêts Vierges et Quasi-vierges et des Parcs Nationaux

 

Assurer une protection efficace des Forêts Vierges et Quasi-vierges de Roumanie, en instituant « Le Catalogue National des Forêts Vierges et Quasi-vierges », comme instrument d'évidence et gestion par ordre du directeur de l'autorité publique responsable de la sylviculture. Pour marquer leur valeur exceptionnelle et assurer leur protection de longue durée, les forêts vierges et quasi-vierges seront inclues selon le cas dans le Patrimoine Mondial de L'UNESCO, dans des réservations scientifiques et/ou des zones de protection des parcs nationaux ou naturels.

 

 1. Débloquer les dossiers de corruption du domaine forestier

 

Des milliers de dossier pénaux pour des infractions forestières, abattage illégal, transport ou vente de bois sans documents de provenance, sont à présent bloqués dans des tiroirs du Ministère Publique ou de la DNA (Direction Nationale Anticorruption), aussi que des dossiers de braconnage, corruption, rétrocession illégale et autres illégalités. Aussi, il y a des dossiers d’acquisition illégale, de fausses ventes aux enchères ou investissements publiques fictifs.

 

 1. Renforcement des institutions de contrôle en sylviculture

 

Développement des institutions de contrôle en assurant : des équipements adéquats, du personnel qualifié et adéquat, des salaires attractifs, des procédures de contrôle efficaces et transparentes.

 

 1. Élaboration de la Stratégie Nationale Forestière et financement du Programme National d'Afforestation et Reboisement

 

Depuis 2011, la Roumanie n'a plus de Stratégie Nationale Forestière. Sans une stratégie claire, on agit « aveuglement », en fonction des intérêts et orgueils du moment.

 

La surface forestière de la Roumanie est en dessous de la moyenne européenne (27%, par rapport à 32%) et loin du standard établi par les études visant les changements climatiques/désertification (40%).

 

Pendant les 10 dernières années, le taux de boisement a été de 4000 ha/an, lorsque le Code Forestier prévoit le boisement de 2 millions ha jusqu'en 2035. L'élaboration et financement du Programme National d'Afforestation prévu par le Code Forestier, est une priorité nationale.

 

Tout programme d'afforestation ou création de rideaux forestiers est compromis autant que la subvention pour l'agriculture atteint des cents d'euros par mois, et celle d'utilisation forestière reste zéro. Il est impératif de supplémenter les fonds pour les surfaces forestières.

 

 1. Instituer des mesures anti-monopole dans l'industrie du bois, éliminer les abus de position dominante ou monopole et établir des règles de valorisation du bois en bénéfice du développement durable des communautés locales

 

Énumération, dans le Code Forestier, des principes de base de la législation d'exploitation et valorisation du bois (des forêts propriété publique), pour un développement du secteur de l'industrie supérieure du bois en Roumanie et la création d'un marché concurrentiel équilibré pour un développement durable des communautés locales :

 1. une valorisation supérieure du bois
 2. soutien du développement rural par l'industrie locale
 3. stimulation de la valeur ajoutée et maintien/création de nouveaux emplois
 4. instituer des mesures anti-monopole
 5. respecter les droits des communautés locales
 6. priorité pour les communautés locales à la distribution du bois de chauffage
 7. conservation et amélioration de la biodiversité et services d'environnement
 8. transparence dans la vente du bois

(Transposition des principes directeurs de la Stratégie Forestière Européenne)

 

On demande:

 

 1. que le Conseil de la Concurrence démarre une investigation sur la concentration économique réalisée par la compagnie Holzindustrie Schweighofer par l'investissement de Reci-Covasna, aussi que sur les pratiques commerciales de cette compagnie.

 

 1. l'arrêt de la construction/fonctionnement de la fabrique de Reci, Covasna et analyser le légalité des authorisations, aussi que leur conformité avec la Directive EIA (Environmental Impact Assessment) 2011/92/EU (EIA) et la Directive SEA (Strategic Environmental Assessment) 2001/42/EC.

 

 1. Des paiements compensatoires pour les propriétaires de forêts de protection ou inclues dans des zones protégées ou sites Natura 2000.

 

Instituer un système fonctionnel de paiements compensatoires pour les propriétaires privés de forêts pour compenser les revenus non-réalisés à cause des restrictions imposées par la loi, pour la fonction de protection. La compensation pour les fonctions de protections doit considérer les bénéficiaires directs et indirects des services d'environnement.

 

 1. Financement adéquat du secteur forestier pour rétablir un équilibre protection-exploitation

 

La forêt, en tant que principal créateur d'un environnement sain et principal agent de la lutte contre les changements climatiques, est traitée par la législation fiscale tel un pollueur, avec des taxes pour les ressources naturelles et environnement. Le domaine forestier a été pratiquement exclu du Programme National de Développement Rural et Fond pour l'Environnement.

 

Un allocation adéquate des fonds budgétaires, extrabudgétaires et européens s'impose pour le secteur forestier, en même temps que la gestion correcte du Fond pour l'Environnement, pour maximiser le rôle protecteur des forêts.

 

 1. Arrêter le projet de modification de la loi sur la chasse – une loi-massacre du droit de propriété et de la faune

 

En forme actuelle, la loi sur la chasse viole des principes constitutionnels du droit de propriété et des dispositions nationales transposant des directives européennes:

 

 1. violation du droit de propriété
 2. pas de protection pour 5 espèces d'oiseaux sauvages, par la prolongation de la période de chasse
 3. pas de protection pour des espèces chassées dans des zones protégées, par l'élimination des mesures correctes d'évaluation et gestion

 

 

Pétition “Sauvons la forêt

 

 
Top