Ştiri false şi discriminare la Ministerul Mediului

Publicat la: 12.08.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
Ştiri false şi discriminare la Ministerul Mediului

ÎNTRE TIMP MILIOANE DE EURO AJUNG ÎN BUZUNARELE AVOCAŢILOR.

O ştire falsă a fost preluată de toată presa: Statul ar urma să compenseze proprietarii de păduri cu 500 Euro/an/ha pentru terenurile situate în ariile protejate.

Intoxicarea de vară a lovit canicular în România Curată, HotNews, Ziarul Financiar, România Liberă, Mediafax, Gândul, TVR, precum şi în multe alte ziare naţionale şi locale.

Nu am făcut o anchetă să vedem de unde a plecat dezinformarea: cine prezintă ca certitudini idei care nici nu se regăsesc în proiectele Guvernului?

Şi cum o ştire falsă este preluată de toată presa, iar subiecte consistente nu ajung nici în ultima pagină a ziarelor? A sărutat presa broasca cu intenţia de a transforma Guvernul în prinţ?

„Realizările” Ministerului Mediului sunt departe de imaginea din mass-media.

Pentru o informare corectă a publicului atragem atenţia că proiectul de act normativ nu rezolvă problema proprietăţilor private forestiere aflate în arii naturale protejate sau în alte zone care impun interdicţia de exploatare a masei lemnoase.

În realitate, iniţiativa legislativă:

 1. se referă numai la proprietarii persoane fizice şi la asociaţiile de proprietari;
 2. priveşte numai pădurile din grupa funcţională T1 şi T2 incluse în reţeaua NATURA 2000;
 3. cuantumul compensaţiei (a se vedea metodologia din anexa proiectului de HG) este echivalentul a 4,29 mc de masă lemnoasă (T1) sau 1,97 mc de masă lemnoasă (T2), raportându-se la preţul mediu al masei lemnoase, astfel cum a fost stabilit de minister ca medie a ultimilor 3 ani (respectiv în jur de 100-108 lei/mc). S-ar ajunge astfel la aproximativ 100 Euro pentru pădurile incluse în T1 şi aproximativ 50 Euro pentru pădurile incluse în T2.

Problemele majore ale acestui proiect sunt următoarele:

 1. soluţia Ministerului este discriminatorie pentru proprietarii cu păduri incluse în T1-T2, dar ale căror proprietăţi nu sunt incluse în situri NATURA 2000 (însă fac parte din parcuri naturale sau arii protejate, ori sunt supuse unor restricţii de exploatare prin amenajamentul silvic – avem un total de 680.327 ha padure cuprinse în parcurile naţionale şi naturale, din care peste 220.000 ha sunt strict protejat);
 2. este discriminatorie pentru pădurile proprietate publică locală (pădurile unităţilor administrative-teritoriale) care sunt excluse de la plata compensaţiilor;
 3. plăţile de 50 sau 100 Euro/an/ha sunt mult mai mici decât plăţile din agricultură (pentru păşuni, în situaţia plăţilor de agromediu, când se adaugă celor pe suprafaţă, suma depăşeşte 400 Euro/an/ha). La păduri zonele de rezervaţii ştinţifice de protecţie integrală pot avea maxim 100 Euro/ha, în timp ce pentru pădurile din jurul lacurilor, sau pentru cele cu rol de protecţie antierozională, cu pante de peste 30%, dacă nu sunt incluse în NATURA 2000, plata este de 0 (ZERO) Euro/an/ha.

Schema de sprijin “gândită” de Ministerul Mediului este discriminatorie şi încalcă prevederile Codului Silvic – art. 97 alin. (11) stabileşte:

“Impunerea de restricţii proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor naţionale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi a siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcţionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste şi prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică”

Pentru a încuraja gestionarea durabilă a pădurilor, ar trebui incluse forme de sprijin pentru funcţiile de protecţie ale pădurii, plătite de beneficiarii direcţi şi indirecţi, respectiv sume minime pentru toţi proprietarii de păduri.

Este timpul pentru o tranziţie de la o silvicultură supranormativă, extrem de restrictivă, bazată pe sancţiuni şi coerciţie (care s-a dovedit ineficientă, cu costuri mari pentru stat: recenta Gardă Forestieră costă aproape 60 milioane Euro/an) către o silvicultură bazată pe respectarea voluntară de către proprietarii de păduri a celor mai bune practici în administrarea terenurilor forestiere.

Se poate remarca disproporţia totală între cuantumul compensaţiilor pentru funcţiile de protecţie a pădurilor, evaluat pentru perioada 2015-2020 la 297 milioane lei (65 milioane Euro pentru 7 ani) şi cuantumul costului controlului, estimat la 60 milioane Euro/an (a se vedea Ordonanţa privind constituirea Gărzii Forestiere).

Atât poate produce Guvernul României în anul 2015: o discrepanţă majoră între sprijinul/dezvoltarea proprietarilor de păduri şi control.

În plus, calificarea acestor plăţi ca “ajutor de stat” este în opoziţie cu poziţia Consiliului Concurenţei, care, prin adresa nr. 9394 din 28 iunie 2011 consemnează:

„compensaţiile (…) NU îndeplinesc condiţiile pentru a fi calificate ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul pentru Funcţionarea Uniunii Europene, acestea reprezentând exclusiv drepturi financiare cuvenite proprietarilor de fond forestier drept compensaţii în schimbul contravalorii produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie şi restricţiilor de exploatare corespunzătoare stabilite în cadrul parcurilor naţionale”

În realitate, în spatele acestei “nepriceperi” a Guvernului (Guvernelor din perioada 2008-2015) se află alte scheme financiare de îmbogăţire şi deturnare a banilor destinaţi proprietarilor de păduri.

Trebuie spus un adevăr crud: în perioada 2008-2015, deşi Codul silvic prevedea acest drept, niciun proprietar de pădure nu a fost compensat pentru funcţiile de protecţie prin proceduri administrative.

Acest EŞEC al Statului Român de a aplica legea a dus la crearea unor reţele prin care, în urma unor proceduri judiciare, proprietarii de păduri câştigă în instanţă sumele prevăzute de Codul silvic, însă un procent între 30-60% din aceste sume revin unor firme de avocatură (a se vedea, cu titlu de exemplu, contractul ataşat).

Fără un minim sprijin din partea Statului multe proprietăţi forestiere private, afectate de restricţii (Natura 2000, parcuri naţionale, restricţii T1 şi T2, etc.), nu se vor mai putea susţine financiar, consecinţa fiind înstrăinarea proprietăţilor sau o nouă naţionalizare – din acest motiv proprietarii au acceptat contracte “avocăţeşti” împovărătoare: pentru a salva proprietatea sau pentru a nu fi nevoiţi să o înstrăineze fondurilor de investiţii.

În concluzie: avem nevoie de măsuri energice de intervenţie din partea legislativului şi de responsabilizarea Statului în temeiul prevederilor art. 35 şi 44 din Constituţia României, pentru a proteja pădurile României.

CU O CLASĂ POLITICĂ PLECATĂ ÎN CROAZIERĂ, MĂCAR PRESA SĂ-ŞI FACĂ DATORIA ŞI SĂ SPUNĂ, SIMPLU, ADEVĂRUL!

FALSE NEWS AND DISCRIMINATION AT THE MINISTRY OF ENVIRONMENT

Published at: 12.08.2015| Comments|Attached files
 
Ştiri false şi discriminare la Ministerul Mediului

MEANWHILE, MILLIONS OF EUROS FILL THE POCKETS OF LAWYERS

 

A false piece of news has been published by the entire press: The State to award 500 euros/year/ha compensation to forest owners for forestland situated in protected areas.

 

This toxic information stroke hard in România Curată, HotNews, Ziarul Financiar, România Liberă, Mediafax, Gândul, TVR, and many other local and national newspapers.

 

We haven't done an investigation to see where this false information came from: who states ideas that are not even projects of the Government?

 

And how come false news is published by the entire press and consistent information doesn't make it on the last pages of newspapers? Did the press kiss the prince hoping to turn it into a prince?

 

The “achievements” of the Ministry of Environment are far from the image in the press.

 

For a correct information of the public, we draw the attention that a bill cannot solve the problem of private property forests situated in natural protected areas or other areas in which timber exploitation is prohibited.

 

In reality, this legislative initiative:

 

 1. Only refers to individual owners and owner associations;
 2. Only refers to forests from functional group T1 and T2, part of Natura 2000 sites;
 3. The compensation amount (see methodology from appendix to bill) equals 4,29 cubic meters timber (T1) or 1,97 cubic meters (T2), taking into account the average price of timber, set by the Ministry as an average of the last 3 years (around 100-108 lei/cubic meter). The amount would reach 100 euros for forests included in T1 and around 50 euros for forests included in T2.

 

The major problems of this bill are:

 

 1. The solution presented by the Ministry is discriminatory for owners of forests included in T1-T2, but whose properties are not included in Natura 200 sites (but are part of natural parks or protected areas, or have exploitation restrictions by forest administration – there is a total of 680.327 ha of forests in natural and national parks, of which over 220.000 ha are strictly protected);
 2. It is discriminatory for local public property forests (forests of administrative-territorial units) with no right to compensations;
 3. the amounts of 50 or 100 euros/year/ha are much too small compared to payments in agriculture (for pastures, in agroenvironment, when added to payments for surface, the amount is over 400 euros/year/ha). Forests in scientific reservations of integrated protection can have 100 euros/year/ha at most, while for forests near lakes or for forests that have roles of protection against erosion, on 30% grades, if not part of Natura 2000, payment is 0 (zero) euros/year/ha.

 

The support plan “thought through” by the Ministry of Environment is discriminatory and breaks the Forest Law – art. 97 align (11), which states:

 

Imposing restrictions for forest owners, through forest management, national and natural park regulations, regulations of the biosphere and Natura 2000 sites or other norms, including the ones established for different functional groups, may be done either by agreement with the owners or by paying yearly reimbursement, to fully compensate for the unrealized gains of the forest owner, individual or legal person”

 

For encouraging durable forest administration, support for the protection functions of forests should be included and paid by the direct or indirect beneficiaries, meaning mininal amounts for all forest owners.

 

It is time for transition from an over-normative, extremely restrictive forestry (that has proved itself inefficient and highly expensive for the state: the new Forest Guard costs almost 60 million euros/ year) to a forestry based on respecting the best practices in forestland administration, by forest owners.

 

A total disproportion can be noticed between compensation amounts for the protection functions of the forests, evaluated at 297 million lei for 2015-2020 (65 million euros for 7 years) and control costs, estimated to 60 million euros/year (see Ordinance on Forest Guard).

 

This is what the Government of Romania can produce in 2015: major discrepancy between support/development of forest owners and control.

 

Moreover, qualifying these payments as “state aid” is against the position of the Competition Council, who, in the address no. 9394 of June 28 2011 states:

 

“compensations (…) are NOT state aids, in the sense stated by art. 107 (1) of the Treaty of the Functioning of the EU, exclusively representing financial rights of forest owners as compensations for the products not harvested due to protection functions and exploitation restrictions established for national parks”.

 

Actually, behind this “incompetence” of the Government (Governments between 2008 and 2015) lay other financial schemes to siphon off money destined to forest owners.

 

A cruel truth must be told: during 2008 and 2015, although the Forest Law stated it, not one forest owner was awarded conpensation for the protection functions of the forests, through administrative procedures.

 

This FAILURE of the Romanian State in applying the law led to the creation of networks through which forest owners win their rightly amounts in court, but around 30-60% of these amounts go to lawyers (for example, see attached contract).

 

Without a mininal support from the State, many private property forests, affected by restrictions (Natura 2000, restrictions T1 and T2 etc), will no longer be able to sustain themselves financially, which will lead to alienation of properties of a new nationalization – for this reason owners have accepted heavy legal contracts: to save the property, to not alienate it to an investment fund.

 

In conclusion: we need strong action from the part of the legislative to pressure the State to respect its responsabilities, according to articles 35 and 44 from the Constitution of Romania, to protect the forests of Romania.

 

WHILE POLITICIANS SEEM TO BE AWAY ON A CRUISE, AT LEAST THE PRESS SHOULD DO ITS JOB AND SIMPLY SPEAK THE TRUTH!

 
Top