Consiliul National pentru Salvarea Cioatelor

Publicat la: 04.08.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
Consiliul National pentru Salvarea Cioatelor

MINISTERUL MEDIULUI PREGĂTEŞTE CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU SALVAREA CIOATELOR

Art. II alin. (8) din Legea 133/2015, lege care modifică Codul Silvic, stabileşte înfiinţarea unui Consiliu Naţional pentru Silvicultură:

„Se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Silvicultură ca organizaţie profesională, fără personalitate juridică. Înfiinţarea şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”

În 21 iulie 2015, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează o întrunire în care să fie dezbatut proiectul Ordinului de ministru care să reglementeze organizarea şi funcţionarea acestui Consiliu.

Invitaţiile la “dezbatere” au fost trimise numai specialiştilor care au salvat pădurile României până în prezent:

 • ROMSILVA (reprezentantă de ing. Balea Codruţ);
 • CONSILVA (sindicatele angajaţilor din cadrul ROMSILVA – reprezentată de ing. Marian Stoicescu);
 • PROGRESUL SILVIC (asociaţia inginerilor silvici);
 • ASFOR (Asociaţia Forestierilor din România – firmele de exploatare şi prelucrare a lemnului);
 • AAP (Asociaţia Administratorilor de Păduri – ocoalele private – reprezentată de ing. Fechete Dorel);
 • CARPATISA (sindicatul angajaţilor din ocoalele private, afiliat la CONSILVA, reprezentat de ing. Vasile Alexa);
 • PROFOREST (investitorii străini care au cumpărat păduri în România).

NOSTRA SILVA a participat la discuţii întrucât cineva a încălcat legea tăcerii cu privire la acest proiect – a mai fost prezentă şi o organizaţie de mediu – WWF.

Discuţiile legate de Consiliul Naţional pentru Silvicultură au fost polarizate între două viziuni asupra modului de funcţionare a Consiliului şi a rolului pe care trebuie să-l aibă acest organism:

 • poziţia ROMSILVA Şi CONSILVA, care au susţinut
  • un Consiliu cu rol strict consultativ asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
  • un Consiliu furnizor de expertiză, din care să facă parte numai ingineri silvici, cu grad profesional de inspectori generali;
  • un Consiliu cu rol pasiv, care să se pronunţe numai la cererea Ministerului, numeric extins la 21 de membri;
  • un Consiliu fără conducere, care să aibă doar un preşedinte de şedinţă, apreciindu-se că nu este necesară reprezentarea în relaţiile cu alte instituţii sau organizaţii;
  • un consiliu a cărui unică competenţă să fie redusă la activitatea de a emite avize consultative pentru Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
 • poziţia proprietarilor de păduri, care au susţinut:
  • un Consiliu al organizaţiilor reprezentative din sector;
  • un Consiliu care să susţină iniţierea de politici publice, cu rol consultativ în elaborarea actelor normative, dar care să facă şi monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor publice;
  • un Consiliu care să producă şi să ceară analize şi studii, cu acces la informaţiile publice necesare legislaţiei pentru pădurile României;
  • un Consiliu cu rol de informare şi comunicare cu alte instituţii (Parlament, Guvern, etc.), inclusiv cu alte ministere, atunci când interesele pădurilor şi silviculturii trebuie reprezentate;
  • un Consiliu a cărei conducere să fie asigurată prin rotaţie de către organizaţiile reprezentantive pentru proprietarii de păduri, administraţia silvică, sectorul de exploatare şi prelucrare a lemnului, organizaţiile de mediu (patru grupuri mari), cu un mandat de 3-6 luni, astfel încât Consiliul sa aiba o continuitate în proiecte, dar şi fiecare grup reprezentativ să poată promova/argumenta în cadrul Consiliului proiectele sectoriale specifice.

În urma acestor “dezbateri”, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a elaborat un proiect final al Ordinului de ministru, care consemnează exclusiv poziţiile ROMSILVA şi CONSILVA (susţinute tacit, prin lipsă de reacţie, de ASFOR şi AAP).

În plus, au apărut două noutăţi:

 • a. consiliul poate fi convocat doar când doreşte Ministrul:
  “Consiliul se întruneşte la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură” [art. 6 alin (2) din proiect];
 • b. ordinea de zi a şedinţelor e stabilită numai de Minister:
  • “secretariatul Consiliului este format din doi membri, desemnați de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură” [art. 3 din proiect]
  • “ordinea de zi a şedinţei Consiliului se comunică în scris fiecărei organizații prevăzute la art.1 alin.(1) din prezentul ordin, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, prin grija secretariatului” [art. 6 alin. (3) din proiect]

Dacă aceasta este linia stabilită de Minister, solicităm, pentru a completa această direcţie necesară “salvării” Pădurilor României:

 • a) organizarea unui Consiliu Naţional pentru Protecţia Crenguţelor Uscate;
 • b) un Consiliu Naţional al Cozilor de Topor din Silvicultură;
 • c) un Consiliu Naţional al Hoţilor de Pădure;
 • d) un Consiliu Naţional al Proprietarilor de Cioate;
 • e) un Consiliu Naţional al Abatoarelor de Lemn Tăiat Ilegal;
 • f) un Consiliu Naţional pentru Finanţarea Partidelor Politice;
 • g) în fine, un Consiliu Naţional al Consiliilor Naţionale ale Marilor Specialişti Silvici.

Dacă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îşi revine din hipnoza ROMSILVA şi CONSILVA, solicităm organizarea unor noi discuţii şi consultări, a unei noi dezbateri care să reunească toţi factorii interesaţi de soarta pădurilor.

Pentru ca acest consiliu să fie unul reprezentativ pentru sectorul silvic, urmatoarele corpuri sociale şi profesionale trebuie să aibă reprezentare:

 • proprietarii de păduri;
 • administraţia silvică privată şi de stat;
 • sectorul de exploatare şi prelucrare a lemnului;
 • ONG-uri de mediu.

Consiliul trebuie să cuprindă de asemenea reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, de cercetare şi reprezentanţi ai corpului silvic şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Conducerea Consiliului Naţional pentru Silvicultură ar trebui exercitată prin rotaţie (cu o periodicitate de 3 sau 6 luni), de către reprezentanţii celor 4 grupuri mari menţionate. Această conducere prin rotaţie, după modelul Consiliului European, asigură continuitatea agendei Consiliului şi ar face posibila reprezentarea în discuţii/consultări cu alte instituţii/organizaţii.

Consiliul trebuie sa aibă, pe lângă rolul consultativ în elaborarea actelor normative, un rol decizional şi strategic în monitorizarea eficacității implementării politicilor publice cu privire la păduri. Consiliul, din această perspectivă de observator, ar trebui să asigure calitatea punerii în practică a politicilor publice, trebuind să aibă şi competenţa de a face recomandări referitoare la modul de îmbunătăţire a acestor politici, precum şi de a monitoriza acțiunile întreprinse ca urmare a observațiilor sale.

O funcţie esenţială a Consiliului trebuie să fie cea de reprezentare/comunicare a sectorului în relaţiile cu alţi factori implicaţi/ interesaţi în elaborarea politicilor publice, iar în cadrul unor dezbateri publice Consiliul trebuie să îşi poată asuma inclusiv comunicarea publică a punctelor sale de vedere. Consiliul ar trebui să aibă sprijinul Ministerului pentru a avea acces la informaţii publice, conform legii speciale – să devină un partener al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Cu alte cuvinte, independenţa Consiliului trebuie să fie piatra din capul unghiului pe care să se construiască această structură.

Solicităm Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să reţină aceste puncte de vedere pentru organizarea viitorului Consiliu Naţional pentru Silvicultură şi să îmbunătăţească în mod semnificiativ actualul proiect de act normativ, proiect care, şi din punct de vedere juridic, este penibil.

THE NATIONAL COUNCIL FOR SAVING THE STUMPS

Published at: 04.08.2015| Comments|Attached files
 
Consiliul National pentru Salvarea Cioatelor

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT IS PREPARING THE NATIONAL COUNCIL FOR SAVING THE STUMPS

 

Art. II align. (8) from Law 133/2015, modifying the Forest Law, states the creation of a National Council for Forestry:

 

“The National Council for Forestry is created as a professional organization, with no legal personality. The creation and organization and functioning regulation is approved by ordinance of the public authority in charge of forestry”.

 

On the 21st of July 2015, the Ministry of Environment and Climate Change organizes a meeting for debating on the bill regulating the functioning of this Council.

 

Invitations to the “debate” have only been sent to the specialists who saved Romania's forests until now:

 • ROMSILVA (represented by eng. Balea Codrut);
 • CONSILVA (syndicates of employees of Romsilva – represented by eng. Marian Stoicescu);
 • PROGRESUL SILVIC (association of forestry engineers)
 • ASFOR (Foresters' Association of Romania – wood exploiting and processing companies);
 • AAP (Forest Administrators' Association – private district offices – represented by eng. Fechete Dorel);
 • CARPATISA (syndicate of employees in private district offices), joint with CONSILVA, represented by eng. Vasile Alexa);
 • PROFOREST (foreign investors that bought forest lands in Romania).

 

NOSTRA SILVA participated at the discussions, thanks to someone who broke the law of silence about this project. There was also another environmental organization present – WWF.

 

The discussions about the National Council for Forestry were polarized between two points of view about the functioning of the Council and its role:

 

 • the position of ROMSILVA and CONSILVA, which sustained:

- a strictly advisory Council, with a consultative role upon the bills initiated by the Ministry of Environment and Climate Change;

- a Council to provide expertise, composed only of forest engineers with a professional degree of general inspector;

- a Council with a passive role, that would pronounce its opinions only at the request of the Ministry, made of 21 members;

- a Council with no director, which should only have a meeting president and no representatives in relations with other institutions and organizations;

- a Council whose only competence should be issuing consultative notes for the Ministry of Environment and Climate Change.

 

 • The position of the forest owners, who sustained:

- a Council of the representative organizations from the whole sector;

- a Council to support initiation of public policies, with a consultative role in elaborating legislative documents, but also in monitoring and evaluation of the public policies implementation;

- a Council to produce and request analyses and studies, with access to public information necessary to the legislation of Romania's forests;

- a Council with a role of information and communication with other institutions (Parliament, Government etc), including other ministries, when interests of the forests and forestry need to be represented;

- a Council to be managed, in turns, by all representative organizations of forest owners, forest administration, wood exploitation and processing sector, environmental organizations (four large groups), with a 3-6 months mandate, so that the Council has continuity in its projects but also every group to be able to promote/support specific projects within the Council.

 

Following this “debate”, the Ministry of Environment and Climate Change elaborated a final minister ordinance bill, exclusively detaining the positions of ROMSILVA and CONSILVA (silently supported by lack of reaction by ASFOR and AAP).

 

Moreover, two pieces of news got in:

 

 • the council can be summoned whenever the minister wants:

“The Council meets at the request of the director of the public authority in charge of forestry” [art. 6, align (2) of the bill];

 • The agenda of the meetings is made by the Ministry only:

- “the secretariate of the Council is composed of two members, chosen by the central public authority in charge of forestry” [art. 3 of the bill]

- “The agenda of the Council meetings is communicated in writing to every organization mentioned at art1, align (1) of the present ordinance, at least 5 days before” [art. 6 align (3) of the bill]

 

If this is the line drawn by the Ministry, we request, for completing the necessary elements for “saving” Romania's Forests:

a) the creation of a National Council for the Protection of Dry Branchess

b) a National Council of the Morons in Forestry;

c) a National Council of Forest Thieves;

d) a National Council of Stump Owners;

e) a National Council of Illegal Wood Slaughterhouses;

f) a National Council for Financing Political Parties;

g) finally, a National Council of the National Councils of Great Forestry Specialists.

 

If the Ministry of Environment and Climate Change ever wakes up from this hypnosis induced by ROMSILVA and CONSILVA, we request new discussions and consultations, a new debate joining all those interested in the faith of forests.

 

For this Council to be representative of the forest sector, the following social and professional elements should be represented:

 

 • forest owners;
 • private and state forest administration;
 • wood exploitation and processing sector;
 • environmental NGOs;

 

The Council also needs to include representatives of higher education and research institutions, representatives of forestry and of the Ministry of Environment and Climate Change.

 

The management of the National Council for Forestry should be based on a  rotation system (changing every 3-6 months), by the representatives of the 4 large groups mentioned. This management based on a rotation system, like the one of the European Commission, ensures the continuity of the Council agenda and allows representation in discussions/consultations with other institutions/organizations.

The Council should have, besides a consultative role in the elaboration of legislative documents, a decisional and strategic role in monitoring the efficiency of public policies regarding forestry. From this observational perspective, the Council should ensure the quality of public policy application, have recommendations for improving these policies and check if any action was taken following its observations.

An essential function of the Council needs to be representation/communication of the sector in relationship with other agents interested/involved in elaborating public policies. In public debates the Council should publicly communicate its own points of view. The Council should have the support of the Ministry for accessing public information, according to the special law – to become a partner of the central public authority in charge of forestry.

In other words, independence should be the basic line of this structure.

We therefore request to the Ministry of Environment and Climate Change to take these aspect into account for the organization of the future National Council of Forestry and to significantly improve the present bill, which, from a legal point of view, is ridiculous.

Documente atasate

 
Top