Comisie Prezidenţială pentru analiza pădurilor României!

Publicat la: 18.05.2015| Comentarii
 
Comisie Prezidenţială pentru analiza pădurilor României!

DOMNULUI KLAUS IOHANNIS,
PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI,

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – NOSTRA SILVA, cu sediul în str. Calea lui Traian, nr. 816, Călimăneşti, judeţul Vâlcea, cod fiscal 29759689, înregistrată sub nr. 1/2012 în Registrul Federaţiilor de pe lângă Tribunalul Vâlcea, reprezentată de vicepreşedinte Cătălin-Constantin Tobescu, de preşedinte executiv Istvan Tőke şi de preşedinte Bogdan-Ioan Tudor Todoran, email contact@nostrasilva.ro

în temeiul art. 80 alin (2) din Constituţia României în contextul dezbaterilor din România privind Codul Silvic, fenomenul tăierilor ilegale şi necesitatea impunerii unor măsuri excepţionale de interzicere a exportului de lemn neprelucrat, vă rugăm să dispuneţi

ORGANIZAREA UNEI DEZBATERI ÎNTRE STAT ŞI SOCIETATE

pentru găsirea celei mai bune soluţii de eliminare integrală:

 • a tăierilor ilegale;
 • a poziţiei de monopsol în piaţa lemnului;
 • a concurenţei neloiale;
 • a jocurilor politicianiste cu soarta pădurilor României;
 • a banilor negri din lemn din campaniile electorale ale tuturor partidelor.

În funcţie de concluziile acestei dezbateri, vă rugăm să analizaţi ulterior dacă se impune

INSTITUIREA UNEI COMISII PREZIDENŢIALE PENTRU ANALIZA PĂDURILOR ROMÂNIEI

În acest sens vă supunem atenţiei o ANALIZĂ privind fondul forestier din România, date privind tăierile ilegale şi justeţea unei măsuri de interzicere a exportului.

Efectele directe ale tăierilor ilegale de păduri asupra mediului şi schimbărilor climatice sunt binecunoscute. Combaterea tăierilor ilegale este un deziderat al întregii societăţi, susţinere care s-a remarcat în puternica mobilizare civică pentru protestul din 9 mai 2015.

Proprietarii de păduri au fost parte activă a acestui protest masiv şi au contribuit la alcătuirea listei de revendicări în 10 puncte a protestului, dintre care primul punct este „combaterea tăierilor ilegale”.

Reacţia Guvernului României a fost iniţierea a două acte normative – ordonanţe de urgenţă – prin care să interzică pentru trei luni exportul de materiale lemnoase, sub formă de buşteni, cherestele şi lemn de foc.

În acest context al obiectivului comun al combaterii tăierilor ilegale, vom analiza măsurile propuse prin cele doua ordonanţe de urgenţă privind interzicerea exportului de lemn brut şi a unui sistem de licenţiere a exportului intracomunitar din astfel de produse.

În nota de fundamentare a acestor proiecte de ordonaţă se consemnează:

În România, conform datelor deţinute de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – Serviciul Inventarul Forestier Naţional, suprafaţa defrişată în perioada 2003-2005 a fost de 32.600 ha, iar volumul de lemn recoltat din păduri în intervalul 2008-2014 este estimat la o medie anuală de 26,7 milioane m³, în timp ce din datele Institutului Naţional de Statistică reiese faptul că volumul de masă lemnoasă autorizat şi recoltat în acelaşi interval de timp este de aprox. 18 milioane m³ pe an.

În baza cifrelor de mai sus rezultă faptul că volumul de masă lemnoasă nefiscalizată este de aproximativ 8,7 milioane m³ implicând pierderi majore la bugetul de stat, simultan cu fragilizarea ecosistemelor naturale şi aducând atingere dreptului la un mediu natural sănătos”.

Din informaţiile publice şi oficiale de care dispunem, nu există date ale Inventarului Forestier Naţional care să confirme acest cifre.

Prima etapă a acestei cercetări statistice s-a facut între anii 2008-2013, cercetări asumate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi recepţionate de minister, care au concluzionat că stocul de masă lemnoasă în pădurile României este de 2,2 miliarde metri cubi masă lemnoasă faţă de 1,35 miliarde la ultimul inventar forestier din 1985.

Altfel spus, deşi avem un fenomen grav de tăieri ilegale, la nivel naţional şi pentru întreg fondul forestier naţional avem o acumulare masivă de masă lemnoasă de peste 800 milioane metri cubi. Aceasta diferenţă apare datorită procentului între creşterea medie anuală a pădurilor României – estimata între 5 şi 8 mc/an/ha – şi volumul anual exploatat de 3 mc/an/ha din exploatari legale, respectiv 4 mc/an/ha, incluzând şi tăierile ilegale, dacă luăm în considerare cifra avansată în nota de fundamentare.

A doua etapă a Inventarului Forestier Naţional a început în 2014 şi probabil va fi finalizată în 2-3 ani. Abia după finalizarea acestei etape vom avea date comparative care sa ne spună cu un grad de acoperire statistică acceptabilă volumul exploatat din pădurile României de la precedenta evaluare. Asumarea de catre Guvernul Romaniei a unor date neoficiale, parţiale, nerecepţionate de minister este inacceptabilă şi, mai ales, nu rezistă ca fundamentare a unui act normativ cu un caracter de urgenţă.

Câteva precizări suplimentare

 • termenul “defrişare” folosit pentru aceste tăieri ilegale nu este corect. Defrişările sunt tăieri rase urmate de schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • deşi în România există cele 360.000 ha păduri tăiate ilegal, aceste terenuri au rămas terenuri cu categorie de folosinţă forestieră, care, în cea mai mare parte, s-au regenerat natural sau prin împăduriri;
 • suprafaţa pădurilor României a crescut după 1989 cu aproximativ 0,2 milioane ha prin includerea în fondul forestier a unor suprafeţe semnificative de păşuni împădurite;

Tăierile ilegale de păduri sunt un fenomen de lungă durată, legat mai ales de prima etapă a retrocedării pădurilor în România prin retrocedarea fărâmiţată, în suprafeţe de până la 1 ha, suprafeţe rămase până azi în afara regimului silvic şi a administraţiei silvice. Avem şi azi aproximativ 500.000 ha păduri neadministrate,  suprafeţe din care au rezultat şi cele 360.000 tăiate ras.

Dincolo de fenomenul istoric al tăierilor ilegale, a celor 360.000 ha tăiate ras, a celor câteva milioane de m3 masă lemnoasă tăiată ilegal în fiecare an, trebuie să evaluăm starea administraţiei silvice, definirea regimului silvic şi capacitatea de monitorizare şi control a aplicării regimului silvic ASTĂZI în România. Nu se pot impune măsuri astăzi, fără a se cunoaşte starea reală a acestui sistem, pentru ceea ce s-a intamplat în ultimii 25 de ani în pădurile României.

I. Administraţia silvică, regimul silvic şi monitorizarea aplicării regimului silvic în România

În silvicultură există unul dintre cele mai complexe sisteme de legislaţie şi de monitorizare a aplicării legislaţiei din societatea românească.

Acest sistem de reglementare este bazat pe

 1. amenajamente silvice.  Amenajamentul este un sistem de reglementare a administrării pădurilor, bazat pe descrierea parcelară, în trupuri de pădure omogenă, a caracterisiticilor pădurii şi a lucrărilor de executat.  Atenţie: unităţile amenajistice au în medie 2-3 ha;  toate pădurile României sunt împărţite  în peste 10.000 amenajamente  silvice, fiecare  de 2-300 pagini, cu 500-600 de subparcele fiecare; peste 5 milioane parcele de pădure; este o munca imensă elaborarea acestor studii, care se aprobă şi devin ORDIN de MINISTRU fiecare în parte!

În amenajamente este stabilită funcţia prioritară a pădurii, printr-un lung proces consultativ.
Silvicultura realizează zonarea funcţională a pădurilor (52 de categorii funcţionale), cu norme tehnice extrem de precise.
Nivelul ştiinţific şi profesional, de detaliu, în  elaborarea amenajamentelor este suportul cel mai înalt pentru păstrarea pădurii, cu respectarea principiului continuităţii şi dezvoltării durabile.

 1. masa lemnoasă care se extrage din pădure este evaluată arbore cu arbore (diametru şi înălţime), rezultând un ACT DE PUNERE în VALOARE (APV), cu o precizie de +/-   5 %. APV-ul parcurge şi el un lung proces de verificare.
 2. exploatarea se realizează în baza unei autorizaţii de exploatare, cu stabilirea tehnologiei de exploatare, cu norme tehnice extrem de precise.
 3. transportul masei lemnoase se realizează numai cu documente cu regim special, personalizate pentru fiecare agent economic, cu raportare a fiecărui transport şi aviz în timp real (Wood Tracking).
 4. recepţia, gestiunea depozitelor de buştean şi cherestea sunt de asemenea reglementate.
 5. proprietarul este obligat prin lege să predea pădurea (efectiv proprietarul nu are posesia propriei păduri)  unui ocol silvic, cu instrucţiuni detaliate de pază, controale de fond, inventariere a pagubelor.

Tot acest  complex sistem de reglementare/administrare a pădurilor este monitorizat  printr-un SISTEM DE URMĂRIRE A MASEI LEMNOASE-SUMAL-WOOD TRACKING  care se bazează pe:

 1. existenţa unui server central pe care se raporteaza tot circuitul lemnului;
 2. o componentă SUMAL ocol, prin care fiecare ocol  raportează fiecare ACT de PUNERE în VALOARE  (cu volumul detaliat pe specii, sortimente, etc), fiecare AUTORIZAŢIE de exploatare;
 3. o componenta de SUMAL AGENT, prin care fiecare agent economic raportează în timp real (prin SMS) fiecare transport de masă lemnoasă, avizul de însoţire, volumul şi sortimentele pe specii, APV-ul din care provine;
 4. modulul de ALERTE-CONTROL, care sumarizează volumul transportat din fiecare parchet şi încadrarea în actul de punere în valoare, încadrarea în perioada exploatată, control încrucişat între volumul expediat şi volumul recepţionat pentru fiecare aviz, balanţa intrări/ieşiri pentru fiecare depozit de masă lemnoasă, justificarea fiecarui aviz ridicat  şi utilizat de un agent economic (să nu existe avize false, nedeclarate, etc).

Întregul sistem de administraţie silvică/definire a regimului silvic/ monitorizare este extrem de complex şi a rezultat în urma unei îndelungate evoluţii şi perfecţionări.

Aceste sisteme au facut, în etape evolutive 2008, 2013-2014, mai ales după adăugarea ultimei componente Radarul pădurilor, să fie redus semnificativ volumul tăierilor ilegale în ultimele 6 luni.

Comparativ cu sistemul fiscal din România, este ca şi cum toate facturile/bonurile fiscale din economia României ar fi emise prin inseriere cu număr unic şi înregistrare pe un server central, cu verificarea codului TVA al fiecărei firme, în timp real on-line, şi ar functiona un sistem naţional de control încrucişat şi alerte pentru fiecare factură emisă.

Legat de responsabilitatea pentru tăierile ilegale, trebuie spus că cea mai mare parte revine Statului Român:

 1. nu a acordat subvenţia pentru paza pădurilor sub 30 ha şi nu a făcut amenajamentele silvice pentru micile proprietăţi, ambele măsuri prevăzute de Legea 46/2008 – Codul Silvic în vigoare; neaplicarea acestor măsuri prevazute în Codul Silvic au determinat existenţa celor 500.000 ha păduri neadministrate şi implicit a celor 360.000 ha păduri tăiate ras;
 2. nu a operaţionalizat sistemul SUMAL (de urmărire a provenienţei şi trasabilităţii masei lemnoase, sistem care există din anul 2008 prin HG nr. 996/2008) decât în anul 2014!
 3. sistemul SUMAL face parte dintr-un sistem mai amplu de monitorizare a regimului silvic, de urmarire a aplicării amenajamentelor silvice / trasabilităţii lemnului, proiect finanţat de Banca Mondială, recepţionat de Statul Român din 2008. Scest sistem complex nu este operaţionalizat nici astazi!
 4. nu a aplicat Codul Silvic – Legea 46/2008, în sensul emiterii unui nou regulament de atestare a agenţilor economici pentru activitatea de exploatare şi de înregistrare a instalaţiilor de debitat lemn rotund.

Concluzii

 1. regimul silvic de administrare al pădurilor este foarte restrictiv, orientat către funcţiile de protecţie ale pădurilor, iar sistemul de administraţie a pădurilor/monitorizare a regimului silvic este, în prezent, funcţional;
 2. măsurile care se impun trebuie să fie legate de aplicarea CODULUI SILVIC, dezvoltarea sistemului informaţional integrat, din care este funcţională doar componenta SUMAL-Radarul Pădurilor, eliminarea corupţiei din sistem, eliminarea politizării structurilor silvice şi armonizarea dezideratelor ecologice cu cele de producţie ale păduri, de echilibru a unui sistem vital pentru multe comunităţi locale, în special pentru cele din zona montană.

Interzicerea exportului de lemn neprelucrat este o măsură FĂRĂ NICIUN IMPACT ASUPRA TĂIERILOR ILEGALE.

Tăierile de masă lemnoasă, legală şi ilegală, sunt legate de:

 1. administraţia silvică, privată sau de stat (RNP – Romsilva);
 2. regimul silvic instituit prin Codul Silvic şi legislaţia subsecventă;
 3. sistemul de control şi monitorizare a regimului silvic, deja menţionat.
 4. activitatea de exploatare a pădurilor.

Industria de prelucrare primară a lemnului doar valorifică resursa pusă la dispoziţie de administraţia silvică şi adusă în circuitul economic de sectorul de exploatare a masei lemnoase (cu excepţia cazurilor notorii când anumite practici comerciale imorale determină tăieri ilegale).

Câştigătorii acestei măsuri ar fi tot marile companii de prelucrare a lemnului (Schweighofer, Kronospan, Egger) care vor avea acces la o resursă de lemn mult mai ieftină.

Evident, măsura de interzicere a exportului de masă lemnoasă nu are legatură cu administraţia silvică sau cu sectorul de exploatare a lemnului, deci nu va avea nici un impact asupra tăierilor ilegale.

II. Efectele interzicerii exportului de lemn neprelucrat asupra industriei de prelucrare primară a lemnului

Agenţii economici din industria de prelucrare a lemnului vor fi afectaţi prin:

 1. compromiterea relaţiilor contractuale şi pierderea pieţelor de export;
 2. incapacitatea de a-şi onora obligaţiile contractuale, lipsa pieţei de desfacere, incapacitate de returnare a creditelor şi a creditivelor pentru producţie;
 3. blocajul circuitului lemnului se va transmite către sectorul de exploatare a lemnului şi administraţia silvică, conducând la perturbări grave ale întregului sector;
 4. compromiterea investiţiilor în sector, inclusiv a proiectelor din fonduri europene aflate în derulare, pentru care agenţii economici nu vor mai avea capacitatea să asigure cofinanţarea;
 5. o foarte mare parte a industriei de prelucrare primară va intra în blocaj financiar, insolvenţă sau faliment si nu va mai putea reveni la o funcţionare normală după expirarea interdicţiei de export.
 6. se creează pentru partenerii economici ai României imaginea unei ţări instabile, impredictibilă, cu risc incontrolabil de provenienţă a masei lemnoase din tăieri ilegale;
 7. pierderile directe pentru sectorul forestier vor fi de minim 200 milioane euro, iar pe termen lung, cumulat, de peste 1 miliard euro.

III. Introducerea sistemului de licenţiere a exportului

Această măsură este de asemenea inutilă, atât din punct de vedere al combaterii tăierilor ilegale, cât şi din punct de vedere statistic.

Avizul de însoţire a materialelor lemnoase, înregistrat on-line, cu cod unic de înregistrare, este documentul care asigură trasabilitatea materialului lemnos prezentat la biroul vamal pentru întocmirea declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă (pentru ţări UE).

Raportarea on–line a fiecărui aviz de expediţie, conform HG 470/2014, permite monitorizarea şi statistica în timp real a exportului tuturor categoriilor de produse prevăzute de către proiectul de ordonanţă de urgenţă: buştean, cherestele, lemn de foc.

În concluzie, sistemul de licenţiere nu aduce niciun beneficiu pentru urmărirea trasabilităţii masei lemnoase, asigurată deja de avizul de expediţie care conţine aceleaşi elemente. De asemenea, raportarea on-line a avizelor de expediţie asigură baza statistică pentru calcul în timp real!

În prezent nu avem statistici numai din cauza neoperaţionalizării componentei de statistică a sistemului SUMAL – Radarul Pădurilor, componentă prevazută expres de Hotararea de Guvern 996 /2008!

Din anul 2008 avem toate datele pe un server, dar Guvernul României nu adună o coloană de cifre pentru a avea statistica exportului de masa lemnoasă, dar şi o statistică în timp real a masei lemnoase exploatate, transportate şi prelucrate în România…

Evident, introducerea unui sistem de licenţiere în scop statistic este complet inutilă, în condiţiile în care avem deja toate aceste date pe un server!

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE KLAUS IOHANNIS,

Din această analiză se pot desprinde următoarele concluzii şi solicitări:

Măsurile propuse de interzicere/licenţiere a exportului de lemn brut nu au legătura cu măsurile reale necesare pentru combaterea tăierilor ilegale.

Restricţionarea exportului de buştean este o măsura pozitivă, dar fără impact deosebit (sub 0,4 milioane m3 de buştean exportat din România, faţă de volumul de 10 milioane m3 lemn industrial rezultat anual din lemnul exploatat legal în România).

Aprobarea noului Cod Silvic şi implementarea acestuia ar reprezenta o evoluţie reală în sectorul forestier din România.

De asemenea, o preluare a listei de revendicări a protestului din 9 mai 2015 este absolut necesară pentru a reveni la problematica amplă a pădurilor şi pentru a răspunde nevoilor reale ale acestui ecosistem.

Ataşăm acestui document lista revendicărilor protestului din 9 mai 2015, sustinută de frontul larg al mişcării civice organizatoare a protestului.

În contextul intensificării dezbaterilor cu privire la problematica sectorului forestier, propunerea unor măsuri excepţionale de către domnul Prim Ministru Victor Ponta de oprire a exporturilor, lansarea unor scenarii apocaliptice de către reprezentanţi ai unor partide politice, votului final asupra Codului Silvic, menţinerea presiunii societăţii civile pentru stoparea tăierilor ilegale, VĂ PROPUNEM SĂ VĂ EXERCITAŢI ROLUL DE MEDIERE PRIN INIŢIEREA UNEI DEZBATERI LA NIVEL DE SPECIALIŞTI desemnaţi de principalii stakeholderi implicaţi în discuţiile pe problematica pădurilor, forum de discuţie în care sa fie prezentate informaţii reale legate de starea pădurilor din România şi o dezbatere asupra listei de revendicări ale societăţii civile, precum şi justeţea unor măsuri excepţionale.

Stakeholderii pe care vă pronunem să îi luaţi în considerare sunt:

 • Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din Romania- Nostra Silva;
 • Coaliţia ONG-urilor de Mediu;
 • mişcarea Uniţi Salvăm;
 • reprezentanţi ai partidelor politice;
 • Consiliul Concurenţei;
 • Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
 • Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

În viziunea noastră, acest forum ar trebuie sa fie la nivel de experţi, deschis participării publice, şi să ofere informaţii / propuneri de referinţă.

Cu deosebită consideraţie,
FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

Presidential commission for the analysis of the forests of Romania!

Published at: 18.05.2015| Comments
 
Comisie Prezidenţială pentru analiza pădurilor României!

Mr. Klaus Iohannis,
President of Romania

The Federation of Forest and Pasture Owners in Romania – NOSTRA SILVA, located in Călimăneşti, Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 816, tax identification code 29759689, registered under no. 1/2012 in Federation Registry of the Court of Vâlcea, represented by vicepresident Cătălin-Constantin Tobescu, executive president Istvan Tőke and president Bogdan-Ioan Tudor Todoran, email: contact@nostrasilva.ro,

According to art. 80 (2) from the Constitution of Romania, in the context of recent debates on the Forest Law, illegal logging and the necessity of imposing exceptional measures for prohibiting exports of raw log, we request

ORGANIZING A STATE-SOCIETY DEBATE

for finding the best solutions for completely eliminating:

 • illegal logging;
 • monopoly in wood market;
 • unfair competition;
 • petty political games around the forests of Romania;
 • black money come from wood business for financing election campaigns for all parties;

Depending on the conclusions of this debate, we request that you analyse the necessity to:

ESTABLISHING A PRESIDENTIAL COMMISSION FOR THE ANALYSIS OF THE FORESTS OF ROMANIA

On this matter, we draw your attention on an ANALYSIS of the forest stock of Romania, information about illegal logging and the necessity of prohibiting exports.

The direct effects of illegal logging upon environment and climate change are well known. The fight against illegal logging is a desire of the Romanian society, proved during the manifestation of the 9th of May 2015.

Forest owners were an active part of this massive protest and had a contribution in writing the protesters' list of 10 requests, among which “stop illegal logging”.

As a reaction, the Government of Romania initiated two Government Emergency Ordinances (GEO) - the prohibition, for three months, of exports of log, timber, fire wood.

As the fight against illegal logging is a shared aim, we will analyse the propositions of the two GEOs regarding prohibition of raw wood exports and export license system for these products.

Basic principles of GEO bills mention:

“In Romania, according to information from Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – Serviciul Inventarul Forestier Naţional – ICAS - (Research and Forest Planning Institute – National Forest Inventory Department), between 2003 and 2005, 32.600 ha of forest were cut and between 2008 and 2014, a yearly average of 26,7 million cube meters (cm) of wood mass was harvested from forests, while the information of the National Institute of Statistics state a yearly average of 18 million cm.

Therefore, there are around 8,7 millions cm untaxed wood, implying major loss for state budget, more and more fragile ecosystems, violating the right to a healthy environment”.

From the public information we have, there is no data from the National Forest Inventory to confirm these numbers.

A first phase of this statistic research has been done between 2008 and 2013 and was taken on by the ICAS and accepted by the ministry. Its conclusion was that the wood stock of Romania's forests is around 2.2 billion cube meters wood mass, as opposed to 1.35 bilion in 1985.

Therefore, despite massive illegal logging, at a national level there is an accumulation of over 800 milion cm of wood mass. This difference comes from the annual growth rate of forests in Romania – estimated to 5 to 8 cm/year/ha – and the annual exploitation rate – legally 3 cm/year/ha, respectively 4 cm/year/ha including illegal logging.

The second phase began in 2014 and will probably be completed in 2-3 years. Only after it is finalized will we have comparative data about the exploitation rate of the forests of Romania, in comparison to the last evaluation. It is unacceptable that the government takes on unofficial, partial, data, unaccepted by the ministry, and this doesn't stand as basis for a legal emergency document.

Some extra information

 • the term “deforestation” used for illegal logging is not correct. “Deforestation” is cutting down and changing the use of land;
 • although in Romania there are the 360.000 hectares of illegally cut forests, these lands are still forest-use lands, most of which regenerated naturally or by afforestation;
 • the forest surface of Romania had grown with around 0,2 milion hectares after 1989, by including some afforested pasture;

Illegal logging is a long-term phenomenon, especially connected to the first phase of forest retrocession in Romania because of the retrocession of small surfaces, under 1 ha, surfaces that are still out of the forestry system and administration. There still are today around 500.000 ha non-administered forest, of which the 360.000 hectares cut forest.

Beyond the historical phenomenon of illegal logging, of the 360.000 ha cut forest, of the several milion cube meters wood mass cut illegally every year, we need to evaluate the state of the forest administration, to define forest regime, monitoring and control of the forest regime TODAY in Romania. Measures cannot be imposed today for what happened in the last 25 years with Romania's forests, without knowing the real actual state of this system.

I. Forest administration, forest regime and monitoring forest regime in Romania

Forestry has one of the most complex legal systems of the Romanian society.

This legal system is based on

 1. Forest planning and management. Forest planning is a regulation system for forest administration, based on plot description, forest characteristics and works to be done. Planning units are around 2-3 hectares wide; forests of Romania are made of over 10.000 forest plans, each 2-300 pages long, separated into 500-600 sub-parcels; over 5 milion forest parcels. Doing this research is an enormous project.

Forest planning establishes priority function of each forest, issued out of a long consultative process. Forestry contains 52 functional categories, with extremely precise technical norms. Scientific and professional detail level is the highest support forest plans can get, respecting continuity and durable development principles.

 1. wood mass collected from forests is evaluated tree by tree (diameter and hight), resulting in an official document of valorization, that passes a long verification process.
 2. Exploitation is made according to an authorization establishing exploitation technology, and extremely precise technical norms;
 3. transportation is allowed only on the basis of special documents for each economic agent, reporting for each transport and notification in real time (Wood Tracking);
 4. reception and administration of log and timber warehouses are also regulated;
 5. owners have to give up forests to district offices (owners do not actually possess their own forests);

This whole regulation and administration system is monitored by a special System called Wood Tracking, based on:

 1. the existence of a central server reporting the whole circuit of wood;
 2. a SUMAL component through which every district office reports on every valorization document and every exploitation authorization;
 3. a SUMAL AGENT component – through which every economic agent reports by sms on every wood transport, notification, volume and species variety, valorization documents;
 4. ALERT-CONTROL mode, a sort of cross-control between sent and received volume on each notification paper, income-outcome balance for each wood warehouse, justification for each notification-paper used by an economic agent (to eliminate false, undeclared notifications).

The whole forestry administration, definition of forest regime, monitoring system is extremely complex, resulted after a long evolution.

These systems helped, in evolutive phases – 2008, 2013-2014, especially after adding the last component of Forest Radar – illegal logging seriously decrease during the last 6 months.

Comparing it to the tax system, it would mean that all receits and invoices would be issued in small series number and registered on a central server, verifying the VAT code for every company in real time, online, so that a cross-control system could work for each invoice.

Concerning illegal logging, the greatest responsibility belongs to the Romanian State:

 1. It did not offer subvention for guarding forests under 30 ha and didn't make forest plans for small properties, according to the Law 46/2008 – the actual Forest Law; not applying this law lead to having 500.000 ha nonadministered forests and, implicitly, the 360.000 ha cut down forests.
 2. It only applied SUMAL system (for wood tracking) in 2014, although it existed since 2008, approved by the Government
 3. SUMAL system is part of a greater monitoring system of the forest regime and control of forest planning, financed by the World Bank, received by the Romanian State in 2008. This complex system is still not working today.
 4. Didn't apply Forest Law, as in issuing a new regulation system on attesting economic agents for exploitation activity

Conclusions

 1. forest regime for forest administration is highly restrictive, oriented towards forest protection functions, and forest administration/forest regime monitoring systems are presently working;
 2. imposed measures should insist on applying Forest Law, developping integrated informational system of which only the SUMAL – Forest Radar component is working today, eliminating corruption, harmonizing ecological objectives with production ones, balancing a vital system for local communities, especially mountain areas.

Prohibiting exports of raw wood has NO IMPACT ON ILLEGAL LOGGING.

Woodcutting, legal or illegal, has to do with:

 1. forest administration, private or state (Romsilva);
 2. forest regime established by Forest Law
 3. control and monitoring system of forest regime;
 4. forest exploitation.

Primary wood processing industry only valorizes forest administration resources brought into the economic circuit by the woodmass exploitation system (except for notorious cases when specific commercial policies determine illegal logging).

This measure would benefit big wood processing companies (Schweighofer, Kronospan, Egger) which would have access to much cheaper wood.

Obviously, prohibiting wood exports has nothing to do with forest administration or wood exploitation sector, therefore will have no effect upon illegal logging.

II. Effects of prohibition of raw wood exports on primary wood processing industry

Economic agents of wood processing industry will be affected by:

 1. end of contractual relationships and loss of export markets;
 2. impossibility of honouring contractual dues, lack of sale market, impossibility of repaying credits and production credits;
 3. wood circuit blockage would be transmitted to wood exploitation sector and forest administration, leading to serious disturbance of the whole sector;
 4. compromising sector investments, including on-going European fund projects, for which economic agents will no longer be able to ensure cofinancing;
 5. a great part of primary processing industry will get into financial blockage, insolvency or bankruptcy and will no longer be able to come to normal functionning after export prohibition expires;
 6. for Romania's economic partners, the country will have the unstable, unpredictable, image of an uncontrollable risk of wood coming from illegal logging;
 7. direct losses for forestry sector will exceed 200 million euros and, on a long term, over 1 billion euros.

III.Export license system

This is another useless measure for fighting illegal logging, as well as from a statistic point of view.

The notification-paper coming with woodmass transport, registered online with a unique registry code, is the document ensuring wood tracking.

Online reporting of every expedition paper, according to GD 470/2014 allows monitoring and real time statistics of all product categories exports mentioned by the GEO: logs, timber, fire wood.

In conclusion, license system brings no benefit for wood tracking, as this is already ensured by the expedition paper, containing the same elements. Also, online reporting on expedition papers ensures a real time statistic calculation basis.

Presently, we have no statistics, because the SUMAL – Forest radar component is still not working, despite it being especially mentiones in the 996/2008 GD!

Since 2008, all information is saved on a server, yet the Government of Romania will not centralize all this data for having a real statistics of woodmass exports, exploitation, transports an processing in Romania.

Obviously, implementing a license system with statistic aims is completely useless, as we already have all this on a server.

Mr. President Klaus Iohannis,

This analysis leads to the following conclusions and requests:

Measures imposed for prohibiting/licensing raw wood exports have nothing to do with really necessary measures of fighting illegal logging.

Restriction on log export is a positive measure, yet with no real impact (unde 0,4 milion cm log exported from Romania, as opposed to 10 million cm industrial wood yearly resulted from illegal logging in Romania).

Approving and implementing the new Forest Law would be real evolution for the forest sector of Romania.

Also, taking into account the protesters' list of requests of the 9th of May is absolutely necessary for covering the real needs of this ecosystem.

We attach the list protesters' of requests on the 9th of May 2015, supported by the majority of civil society and civic movement organizing the action.

As debated on forest problems become more and more tense, the proposition of exceptional measures of prohibiting exports, made by prime minister Victor Ponta, parties lauching apocalyptic theories, final vote upon Forest Law, social pressure on stopping illegal logging, we suggest that you fulfill your mediator role by initiating a debate gathering specialists sent by the main stockholders interested in forest problematics, a discussion forum in which real information about the state of the forests in Romania are shared and a debate upon the protesters' list of requests, as well as accuracy of exceptional measures.

We suggest the following stockholders:

 • The Federation of Forest and Pasture Owners in Romania – Nostra Silva
 • Environmental NGO Coalition
 • Uniti Salvam Movement
 • Political patries representatives
 • Competition Council
 • Academy of Agricultural and Forestry Sciences
 • ICAS - Research and Forest Planning Institute

In our opinion, this forum should gather experts, should be open to public and offer relevant information/references.

Sincerely,

The Federation of Forest and Pasture Owners in Romania – Nostra Silva

 
Top