BALAURUL SCHWEIGHOFER: PRIMELE CAPETE MERG LA ÎNCHISOARE

Publicat la: 04.06.2016| Comentarii
 
BALAURUL SCHWEIGHOFER: PRIMELE CAPETE MERG LA ÎNCHISOARE

CONDAMNAŢII TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ 4.000.000 EURO

Curtea de Apel Piteşti, prin decizia penală 662 din 3 iunie 2016, a soluţionat definitiv o parte a dosarului munţilor Puru, Galbenu, Petrimanu, pronunţând o hotărâre de condamnare a membrilor reţelei infracţionale al cărei beneficiar final au fost CASCADE EMPIRE şi HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER.

Astfel:

 • inculpatul BASARABĂ MIRCEA a fost condamnat la:
  1. 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 255 alin. 1 Cod penal anterior raportat la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000;
  2. 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 248 penal anterior cu aplicarea art. 248 ind. 1 Cod penal anterior raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000

Curtea de apel Piteşti a dispus ca BASARABĂ MIRCEA  să execute pedeapsa principală cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă un spor de 1 an, în total pedeapsa de 7 ani închisoare.

 • inculpatul DEACONEASA GHEORGHE  a fost condamnat la:
  1. 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 248 penal anterior cu aplicarea art. 248 ind. 1 Cod penal anterior raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000;
  2. 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 254 alin. 2 Cod penal anterior raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;

Curtea de apel Piteşti a dispus ca DEACONEASA GHEORGHE  să execute pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani şi 6 luni închisoare, la care se a adăugat un spor de 2 ani, în total pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare cu executare.

 • inculpatul PETRULIAN MIHAI-DAN a fost condamnat la:
  1. 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 248 penal anterior cu aplicarea art. 248 ind. 1 Cod penal anterior raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000;
 • inculpatul PĂDURARU CONSTANTIN a fost condamnat la:
  1. 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 249 alin.1 şi 2 Cod penal anterior.

Prin decizia penală pronunţată Curtea de Apel Piteşti a majorat cuantumul despăgubirilor civile la plata cărora au fost obligaţi în solidar cei patru inculpaţi, de la suma de 8.460.256 lei plus accesorii începând cu data săvârşirii faptelor şi până la data achitării integrale a prejudiciului, la SUMA DE 17.668.111,58 LEI LA CARE SE ADAUGĂ DOBÂNDA LEGALĂ calculată de la data pronunţării prezentei decizii şi până la data achitării integrale a prejudiciului cauzat.

Beneficiarul final al acestor infracţiuni a fost SC CASCADE EMPIRE SRL, societate care a cumpărat munţii retrocedaţi cu acte false. În dosarele întocmite de DNA – Serviciul Teritorial Piteşti, există probe care demonstrează că reprezentanţii societăţii lui GERALD SCHWEIGHOFER au avut un contact permanent cu inculpaţii, stabilind preţul de vânzare a terenurilor forestiere cu 6 luni înainte de retrocedare.

Reamintim, pe scurt, faptele pentru care au fost condamnaţi inculpaţii:

În perioada 23 septembrie 2005 –31 ianuarie 2008, inculpaţii Basarabă Mircea, Petrulian Mihai Dan şi Deaconeasa Gheorghe, în scopul de a dobândi în mod fraudulos terenuri cu vegetaţie forestieră situate în munţii Puru, Galbenu şi Petrimanu, din judeţul Vâlcea, au indus şi menţinut în eroare pe membrii Comisiilor locale de aplicare a Legii nr.18/1991 Voineasa şi Malaia, respectiv pe membrii Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vâlcea, în cadrul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Inculpaţii au acţionat ca reprezentanţi ai unor persoane fizice, moştenitori ai unor persoane despre care au susţinut, în mod nereal, că au drepturi de retrocedare a terenurilor respective şi, în susţinerea acestor afirmaţii mincinoase, au prezentat mai multe înscrisuri falsificate.

Inculpaţii Basarabă Mircea, Deaconeasa Gheorghe, fost şef al Ocolului Silvic Voineasa şi Petrulian Mihai Dan au falsificat şi folosit copiile certificate ale mai multor înscrisuri aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale Gorj şi Arhivelor Naţionale Vâlcea (proces verbal din 1947 şi act constitutiv din 1920), au falsificat în întregime şi au introdus în fondul arhivistic al Direcţiei Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale înscrisul intitulat „Copie contract de vânzare” datat 24 februarie 1907.

Inculpatul Basarabă Mircea a făcut demersuri pentru a autentifica un alt înscris, falsificat în întregime, fără ca notarii publici să cunoască adevărata natură a acestui înscris.
Pentru ca inculpatul Deaconeasa Gheorghe şi îşi încalce atribuţiile de serviciu şi să nu apere interesele statului român în procedura de revendicare, în perioada 2005 – 2008, acesta a încheiat o înţelegere şi un contract de prestări servicii cu SC CONSULT TURIST COMPANY SRL, firmă reprezentată de Basarabă Mircea, în baza căreia urma să primească suma de 100 de euro pentru fiecare hectar de pădure reconstituit.

În acest sens, la data de 11 noiembrie 2005, inculpatul Deaconeasa Gheorghe, în calitate de şef al Ocolului Silvic Voineasa, a emis, în numele instituţiei pe care o conducea, o adresă în care a consemnat în fals că nu deţine documente cu privire la dreptul de proprietate al statului român asupra terenurilor vizate şi că îşi retrage dreptul de revendicare a acestora deşi nu era abilitat în niciun fel să se pronunţe cu privire la acest aspect.
La data de 18 aprilie 2007, inculpatul Păduraru Constantin, în calitate de director al Direcţiei Judeţene Neamţ a Arhivelor Naţionale, a dispus în mod nelegal şi fără a efectua verificări introducerea în fondul arhivistic al instituţiei pe care o conducea a acestui ultim document şi, imediat după data primirii, a eliberat copii certificate care au fost utilizate în procesul de retrocedare. În plus, la data de 4 ianuarie 2008, inculpatul Păduraru Constantin i-a trimis inculpatului Basarabă Mircea două înscrisuri cu caracter clasificat referitoare la faptul că, în urma unor controale interne, s-au constatat abateri disciplinare grave în sarcina inculpatului Păduraru Constantin în legătură cu includerea în fondul arhivistic a acelui înscris.
Ca urmare a inducerii în eroare şi a folosirii actelor falsificate, în cursul anului 2006, Basarabă Mircea şi Petrulian Mihai Dan au intrat în posesia unei suprafeţe totale de 544 de hectare de teren forestier.
Prejudiciul cauzat statului român se ridică la suma de 17.668.111,58 lei (echivalentul a aproximativ 5.012.941 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,52 lei/euro) reprezentând valoarea terenurilor şi a masei lemnoase.

Rechizitoriul complet al DNA poate fi accesat aici.

Hotărârea primei instanţe poate să fie accesată aici (sentinţa penală nr. 57 din 18 mai 2015 a Tribunalului Vâlcea).

BASARABĂ MIRCEA a fost mandatarul companiei lui Gerald Schweighofer, înţelegerea cu privire la preţ era stabilită cu şase luni înainte de retrocedare, iar patronul Cascade Empire şi-a implicat societatea într-un proiect turistic cu fonduri europene unde urma să aibă “cel mai mare hotel din zonă”.

DEACONEASA GHEORGHE a fost un partener contractual important al HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER, semnând contracte sub presiunea cărora au avut loc tăieri ilegale, astfel cum vor consemna mai târziu procurorii în rechizitoriu şi instanţa în încheierea de punere în mişcare a acţiunii penale.

THE SCHWEIGHOFER DRAGON: FIRST HEADS GO TO JAIL FOR 26 YEARS

Published at: 04.06.2016| Comments
 
BALAURUL SCHWEIGHOFER: PRIMELE CAPETE MERG LA ÎNCHISOARE

THE CONVICTED TO PAY 4,000,000 EUROS

The Pitești Court of Justice, through the penal sentence no. 662 from 3 June 2016, gave a final decision to a part of the Puru, Galbenu and Petrimanu mountains file, issuing a decision of conviction of the members of the criminal network whose final beneficiary was CASCADE EMPIRE and HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER.

Therefore:

 1. the defendant BASARABĂ MIRCEA was sentenced to:
  1. 3 years in prison for the crime stipulated by art. 255 align 1, previous Penal Code, reported at art. 7 align 2 from Law no. 78/2000;
  2. 6 years in prison for the crime stipulated by art. 248 previous penal with the application of art. 248, ind. 1 previous Penal Code reported to art. 13 ind. 2 from Law no. 78/2000

The Pitești Court of Justice disposed that  BASARABĂ MIRCEA execute the more severe punishment, 6 years in prison, extended by 1 year, in total 7 years in prison.

 1. the defendant DEACONEASA GHEORGHE was sentenced to:
 2. 5 years and 6 months in prison for the crime stipulated by art. 248 previous Penal Code with the application of art. 248, ind. 1 previous Penal Code reported to art. 13 ind. 2 from Law no. 78/2000;
 3. 5 years in prison for the crime stipulated by art. 254 align. 2 previous Penal Code, reported to art. 7, align. 1 from Law no. 78/2000;

The Pitești Court of Justice disposed that  DEACONEASA GHEORGHE execute the more severe punishment, 5 years and 6 months in prison, extended by 2 years, in total 7 years and 6 months in prison.

 1. the defendant PETRULIAN MIHAI-DAN was sentenced to:
  1. 6 years in prison for the crime stipulated by art. 248 from previous Penal code with the application of art. 248 ind. 1 previous Penal Code, reported to art. 13, ind. 2 from Law no. 78/2000;
 1. the defendant PĂDURARU CONSTANTIN was sentenced to:
  1. 3 years in prison for the crome stipulated by art. 248 align. 1 and 2, previous Penal Code.

 

Through the penal decision issued by the Pitești Court of Justice the quantum of civil indemnity the four defendants were sentenced to was increased to 8.460.256 lei plus accessories, starting with the date of the crimes until the total compensation of the prejudices, to the AMOUNT OF 17.668.111,58 lei, PLUS LEGAL INTEREST calculated from the issue date of the present decision until the total compensation of the caused prejudice.

 

The final beneficiary of these crimes was SC CASCADE EMPIRE SRL, company that bought the illegally retrocessed mountains. In the NAD - Pitești (National Anticorruption Directorate) file there is proof that the representatives of GERALD SCHWEIGHOFER's company had permanent contact with the defendants, establishing the selling price of the forestland 6 months before the retrocession.

 

We hereby shortly remind the deeds for which the defendants were convicted:

 

During 23 September 2005 and 31 January 2008, the defendants Basarabă Mircea, Petrulian Mihai Dan and Deaconeasa Gheorghe, with the aim of illegally obtaining forestland from the Puru, Galbenu and Petrimanu mountains, Vâlcea county, have intentionally deluded the members of the Local Commissions for the application of Law no. 18/1991 Voineasa and Malaia, namely the members of the county Commission for private property right for the lands in Vâlcea, in the procedures of reconstitution of the property right based on the Law for Agricultural Real Estate no. 18.1991.

The defendants acted as representatives of several natural persons, inheritors, falsely sustaining they have the rights to retrocession of those lands, and in support of their lies, they presented more false documents.

The defendants Basarabă Mircea, Deaconeasa Gheorghe – former director of the Voineasa Forest District and Petrulian Mihai Dan have falsified and used the false certified copies of more documents kept by the National Archives of Gorj and National Archives of Vâlcea (written record of 1947 and memorandum of 1920), have entirely falsified and inserted in the archive fund of the National Archives – Neamț county a document entitles “Copy of purchase agreement” dated 24 February 1907.

The defendant Basarabă Mircea acted for the authentication of another document, entirely falsified, so that notaries would not know the true nature of this document.

In order for Deaconeasa Gheorghe to infringe his work duties and not represent the interests of the Romanian State in the process of retrocession, during 2005 and 2008 he signed an agreement and a service contract with SC CONSULT TURIST COMPANY SRL, company represented by Basarabă Mircea, based on which he would receive the amount of 100 euros for each hectare of retrocessed forestland.

In this respect, on 11 November 2005, the defendant Deaconeasa Gheorghe, in the position of director of the Voineasa Forest District, issued, in the name of the institution he represented, a false declaration that he is not in hold of any documents regarding the property right of the Romanian State for those specific lands and that he withdraws any right any pretention upon them, although he was in no position to pronounce any decision regarding this aspect.

 

On 18 April 2007, the defendant Păduraru Constantin, in the position of director of the National Archives – Neamț county, illegally disposed this last document, without any verification in the archive fund of the institution he represented, and right after the date of receipt he issued certified copies which were used in the retrocession process. Moreover, on 4 January 2008, the defendant Păduraru Constantin sent to the defendant Basarabă Mircea two classified documents stating that internal verifications proved that serious malfeasances have been noticed in the activity of the defendant Păduraru Constantin about including that specific document in the archive fund. By the use of misguidance, deceit and false documents, in 2006 Basarabă Mircea and Petrulian Mihai Dan got the possession of a total surface of 544 hectare of forestland.

The prejudice caused to the Romanian state reaches 17.668.111,58 lei (the equivalent of approximately 5.012.941 euros, calculated at a yearly average of 3,52 lei/euro) representing the value of the land and timber.

 

Read the full indictment here.

The decision of the first court can be accessed here (penal sentence no. 57 of 18 May 2015 of the Vâlcea Court of Justice).

BASARABĂ MIRCEA was the mandatary of Gerald Schweighofer's company, the selling price was established 6 months before the retrocession, while the owner of Cascade Empire involved his company in a touristic project with European funds where he would have “the greatest hotel in the area”.

 

DEACONEASA GHEORGHE was an important contractual partner of HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER, signing contracts for pressuring illegal logging, as district attorneys would later state in their indictment and as the court would decide by initiating criminal proceedings.

 
Top