ALTEŢA SA REGALĂ, PRINŢUL CHARLES DE WALES, A LUAT CUNOŞTINŢĂ DE STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI

Publicat la: 08.06.2015| Comentarii
 

foto 1 Nostra Silva

În 2 iunie 2015, la Micloşoara (Miklosvar), judeţul Covasna, Alteţa Sa Regală, Prinţul Charles de Wales, s-a întîlnit, într-un cadru privat, cu o delegaţie a societăţii civile care i-a comunicat informaţii privind situaţia pădurilor din România.

La această întâlnire au mai participat domnii:

 1. Paul Brummel, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii;
 2. Dr. Juniper Tony – consilier la The Prince of Wales’s International Sustainability Unit;
 3. Mundy Justin – director al The Prince of Wales’s International Sustainability Unit;
 4. Staniforth Jeremy – consilier la The Prince of Wales’s International Sustainability Unit;
 5. Sauven John – CEO Greenpace;
 6. Rey Adrian-Radu – consilier la Compartimentul Înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă (Guvernul României);
 7. Ciprian Pahonțu – consilier la Romsilva.

Din partea societăţii civile au fost prezenţi:

 1. Liana Buzea, director EcoAssist;
 2. Stanciu Erika, director Fundaţia Propark;
 3. Ionuţ Apostol, director de campanii Greenpace;
 4. Dan Trifu, vicepreşedine Eco Civica;
 5. Alin Uhlman Useriu, preşedinte Tăşuleasa Social;
 6. Radu Vlad, WWF România;
 7. Stanciu Gabriel – preşedinte AAP;
 8. Nicolae Ţucunel – preşedinte ASFOR;
 9. Cătălin-Constanin Tobescu – vicepreşedinte NOSTRA SILVA;
 10. Bogdan Ioan Tudor Todoran – preşedinte NOSTRA SILVA.
foto 2.1 Nostra Silva
foto 2.2 Nostra Silva

O sinteză cu privire la pădurile României a fost prezentată de domnul Ionuţ Apostol, director de campanii Greenpace, pornind de la revendicările asumate de societatea civilă.

Cătălin – Constantin Tobescu, vicepreşedinte NOSTRA SILVA, a punctat elemente legate de cantitatea de masă lemnoasă exploatată legal şi ilegal în România, precum şi faptul că măsura de interzicere a exportului nu are nicio legătură cu stoparea tăierilor ilegale. S-a prezentat, succint, activitatea principalelor trei companii de prelucrare a lemnului din România, precum şi consecinţele accesului tot mai greu la resursa de lemn pentru companiile din industria mobilei.

Bogdan Ioan Tudor Todoran, preşedinte NOSTRA SILVA, a insistat asupra incapacităţii autorităţilor de a avea o reacţie determinantă pentru salvarea pădurilor României, asupra politicilor comerciale ale marilor companii de prelucrare a lemnului, politici prin care s-au determinat tăieri ilegale. A mai atras atenţia asupra practicilor de acaparare a teritoriului şi asupra deturnării retrocedărilor de către crima organizată politico-financiară. S-a prezentat şi cazul activistului de mediu, Gabriel Păun, preşedinte Agent Green, la a cărui viaţă s-a atentat în 24 mai 2015, la Râul Alb, comuna Sălaşul de Sus, judeţul Hunedoara: organizaţiile non-guvernamentale au ajuns să facă investigaţii în locul autorităţilor publice, iar reacţia grupurilor de interese expuse este extrem de violentă.

Radu Vlad, director forestier la WWF România, întrebat fiind de efectele modificărilor Codului Silvic, a concluzionat că, în ansamblu, modificările reprezintă o oportunitate de evoluţie a sistemului legislativ forestier.

Organizaţiile prezente i-au solicitat Alteţei Sale Regale, Prinţul Charles de Wales, să exercite un rol de mediere pe această problematică urgentă a pădurilor României. S-a mai solicitat şi organizarea unui summit asupra pădurilor în luna septembrie, la Braşov, manifestare la care, dacă se poate, Prinţul Charles să transmită un mesaj. S-a mai consemnat şi ideea atribuirii unui premiu al Prinţului de Wales pentru bunele practici în încercarea de a salva şi proteja pădurile României.

La toate aceste solicitări, Alteţa Sa Regală, Prinţul Charles de Wales, a arătat că va reflecta, se va consulta cu echipa sa şi va comunica o decizie.

La finalul celor aproximativ 40 de minute ale întâlnirii, Bogdan Ioan Tudor Todoran, în numele comunităţilor istorice de proprietari reunite în NOSTRA SILVA, i-a înmânat Alteţei Sale Regale, Prinţul Charles de Wales un cadou: o ediţie reeditată a Bibliei tipărite la Bucureşti, în 1688, de domnitorul Şerban Vodă Cantacuzino. S-a arătat că un mesaj ortodox este incriptat în ştampilele aplicate pe prima pagină de Nostra Silva, Comuniunea Stăpânilor de Munţi şi Codri şi Fundaţia Ortodoxă Ieromonah Arsenie Boca.

foto 3.1 - Biblia Bucuresti 1688
foto 3.2 - Biblia Bucuresti 1688

Ulterior, toţi participanţii au fost invitaţi la evenimentul de lansare a proiectului “Remarkable trees of Romania”, mai multe discuţii informale cu Alteţa Sa Regală, Prinţul Charles de Wales, precum şi cu suita sa de delegaţi, având loc la umbra unor stejari dintr-o păşune împădurită de lângă Micloşoara.

foto 4.1. Nostra Silva

foto 4.2. Nostra Silva

FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE CHARLES OF WALES TOOK A NOTE OF THE SITUATION OF ROMANIA'S FORESTS

Published at: 08.06.2015| Comments
 

foto 1 Nostra Silva

On the 2nd of June, in Micloșoara (Miklosvar), Covasna county, His Royal Highness The Prince Charles of Wales had a private meeting with a delegation of civil society, who transmitted information regarding the situation of Romania's forests.

Participants at the meeting:

 1. Paul Brummell, British Ambassador to Romania;
 2. Juniper Tony – Special Adviser to The Prince of Wales’s International Sustainability Unit;
 3. Mundy Justin – Director, The Prince of Wales’s International Sustainability Unit;
 4. Staniforth Jeremy - Adviser to The Prince of Wales’s International Sustainability Unit;
 5. Sauven John – CEO Greenpeace;
 6. Rey Adrian-Radu – Counselor, Compartment of High Representative for Sustainable Development (Government of Romania);
 7. Ciprian Pahonțu – Counselor, Romsilva.

Civil society was represented by:

 1. Liana Buzea, Director EcoAssist;
 2. Stanciu Erika, Director Propark Foundation;
 3. Ionuţ Apostol, Campaign coordinator, Greenpeace;
 4. Dan Trifu, vicepresident Eco Civica;
 5. Alin Uhlman Useriu, president Tăşuleasa Social;
 6. Radu Vlad, WWF România;
 7. Stanciu Gabriel – president AAP;
 8. Nicolae Ţucunel – president ASFOR;
 9. Cătălin-Constanin Tobescu – vicepresident NOSTRA SILVA;
 10. Bogdan Ioan Tudor Todoran – president NOSTRA SILVA.
foto 2.1 Nostra Silva
foto 2.2 Nostra Silva

A summary of the situation of Romania's forests was presented by Ionuţ Apostol, Campaign coordinator, Greenpeace, based on the Demands formulated by civil society.

Cătălin-Constanin Tobescu – vicepresident NOSTRA SILVA, pointed out detalis about the legally and illegally exploited wood volume in Romania, as well as the uselessness of the measure of prohibiting exports, which has nothing to do with stopping illegal logging. There was a short briefing on the activity of the three main wood processing companies in Romania, as well as the consequences of the more and more difficult access to wood resource for companies from the furniture industry.

Bogdan Ioan Tudor Todoran, president of NOSTRA SILVA, insisted upon the incapacity of the authorities to have a determined reaction for saving Romania's forests and upon the commercial policies of big wood processing companies, policies that led to illegal logging. He highlighted practices of land monopolisation and diversion of retrocession by political-financial organised crime.

There was also a briefing on the case of the environmental activist Gabriel Păun, president of Agent Green, whose life was attempted upon on the 24th of May 2015, in Râul Alb, Sălaşul de Sus, Hunedoara county: NGOs have come to conduct investigations for local public authorities and the exposed groups of interest react in extremely violent way.

Radu Vlad, forestry manager at WWF Romania, being asked about the effects of the modification of Forest Law, concluded that, on the whole, these modifications represent an opportunity for evolution of the legal forestry system.

Present organisations requested that His Royal Highness The Prince Charles of Wales be a mediator in this urgent matter of Romania's forests.

Also, a request was made about organising a summit regarding forests, in September, in Brasov, where, if possible, The Prince Charles send a message.

The idea of presenting an award was also noted, The Prince Charles Award for good practice in saving and protecting Romania's forests.

His Royal Highness The Prince Charles of Wales showed that he would reflect upon all these requests, consult his team and communicate a decision.

At the end of the approximately 40 minutes long meeting, Bogdan Ioan Tudor Todoran, on behalf of all historical communities united in NOSTRA SILVA, handed a gift to His Royal Highness The Prince Charles of Whales: a republished edition of the Bible printed in Bucharest in 1688 by Prince Șerban Vodă Cantacuzino. It was shown that an orthodox message is imprinted on the stamps put on first pages by Nostra Silva, Mountain and Forest Owner Community and Ieromonah Arsenie Boca Orthodox Foundation.

foto 3.1 - Biblia Bucuresti 1688
foto 3.2 - Biblia Bucuresti 1688

Then, all participants were invited to the presentation of „Remarkable trees of Romania” project, informal talks with His Royal Highness The Prince Charles of Wales and his delegation, in the shade of giant oak trees, on an afforested pasture near Micloşoara.

foto 4.1. Nostra Silva

foto 4.2. Nostra Silva

THE FEDERATION OF FOREST AND PASTURE OWNERS OF ROMANIA – NOSTRA SILVA

 
Top