Horaţiu Hanganu, fondator Conservation Carpathia, colaborator în retrocedările organizate pentru Al României Paul-Philippe

Publicat la: 22.12.2020| Comentarii|Fisiere atasate
 
Horaţiu Hanganu, fondator Conservation Carpathia, colaborator în retrocedările organizate pentru Al României Paul-Philippe

Horaţiu Hanganu este, alături de 11 cetăţeni străini, membru fondator al Fundaţiei Conservation Carpathia.

 

Scopul principal şi fundamental” al organizaţiei, conform şedinţei de constituire din 7 ianuarie 2009, la care au participat personal toţi membrii fondatori, era “să creeze un Parc Naţional în Carpaţii de Sud ai României (…) într-o zonă suficient de extinsă pentru a găzdui un număr semnificativ de carnivore mari“. La 3 august 2012, “scopul principal şi de bază” se stabileşte a fi atins în “Carpaţii Meridionali (…) prin achiziţionarea de păduri şi pajişti naturale“.

 

 

cei 12 “vizionari” care au înfiinţat Fundaţia Conservation Carpathia

 

În materialele de prezentare ale Conservation Carpathia, personajele reunite în acest proiect de acaparare a Munţilor Făgăraş sunt prezentaţi drept “vizionari“, miliardari şi filantropi care construiesc, prin acţiunile lor din prezent, un viitor spectaculos, în primul rând pentru natură.

 

 

Horaţiu Hanganu, fondator Conservation Carpathia

 

Horaţiu Hanganu nu era, la data înfiinţării, nici miliardar, nici filantrop, dar cu certitudine, era un “vizionar”. Dar care era “viziunea” şi rolul acestui fondator al Conservation Carpathia în realizarea scopului declarat de achiziţionare de terenuri forestiere şi agricole?

 

Îl anticipăm, de această dată, expunând implicarea lui Horaţiu Hanganu în organizarea retocedărilor pentru Al României Paul-Philippe, aşa cum se numeşte în cartea de identitate eliberată de Statul Român.

 

Colaborare asigurată de Iacob Sorin Ion, partener al societăţilor miliardarilor din Conservation Carpathia, implicat în tranzacţii imobiliare şi în activitatea unor grupuri de interese ce au ca scop revendicarea şi cumpărarea unor suprafeţe de teren forestier. Printre alte activităţi, Iacob Sorin Ion a intermediat vânzarea a  mii de hectare către societăţile înfiinţate de membrii fondatori ai Conservation Carpathia. Iacob Sorin Ion este şi inculpat în dosarul retrocedării ilegale a 43.000 hectare aflat în rejudecare la Curtea de Apel Braşov.

 

Iacob Sorin Ion, colaborator Conservation Carpathia

 

La 16 iulie 2014, SC GEOPROCESSING SRL, prin administrator şi asociat unic Horaţiu Hanganu, a încheiat un contract de execuţie lucrări cu Paul-Philippe Al României, reprezentat de mandatar Iacob Sorin Ion, pentru:

  • întocmirea documentaţiilor tehnice necesare validării amplasamentelor

 

  • efectuarea de măsurători şi întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie

 

  • documentaţii pentru emiterea titlurilor de proprietate şi pentru înscrierea în cartea funciară.

 

Lucrările urmau să vizeze o suprafaţă totală de 11.291 hectare, identificată de părţi astfel:

Locaţia terenului Suprafaţa
comuna Zorleni, judeţul Vaslui 50 ha teren agricol
comuna Banloc, judeţul Timiş 700 ha pădure şi 80 ha teren agricol
oraş Sinaia 2 construcţii
oraş Satu Mare 1 construcţie
comuna Măneşti, judeţul Prahova 111 ha teren agricol
comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi 50 ha teren agricol şi 600 ha pădure
comuna Spanţov, judeţul Călăraşi 900 ha teren agricol, baltă şi stufăriş
comuna Dorobonaţu, judeţul Călăraşi 800 ha teren agricol
comuna Boşneagu, judeţul Călăraşi 1000 ha teren agricol
comuna Borcea, judeţul Călăraşi 7000 ha teren agricol
municipiul Bucureşti 0,80 ha teren curţi construcţii

 

 

Preţul stabilit pentru serviciile prestate a fost de 118.410 Euro, plătibil fie după înscrierea în carte funciară, fie după înstrăinarea imobilelor.

 

Iacob Sorin Ion acţiona în calitate de mandatar al cetăţeanului Al României Paul-Philippe în baza unor contracte încheiate pentru vânzarea sau retrocedarea unor suprafeţe ce depăşesc 50.000 hectare de teren agricol sau forestier:

 

 

 

 

 

 

 

În general, suprafeţele urmau să fie vândute – de exemplu, pentru Pădurea Broşteni, preţul fiind stabilit pentru 1.800 Euro pe hectar pentru Al României Paul-Philippe, orice sumă obţinută peste acest preţ urmând să revină mandatarului Iacob Ion Sorin.

 

Membrul fondator al Conservaţion Carpathia şi-a folosit abilităţile “vizionare” şi a reuşit să finalizeze o parte din documentaţiile solicitate, terenurile fiind ulterior înstrăinate.

 

S-au întocmit proiecte şi promisiuni de vânzare-cumpărare: 1.062 hectare teren agricol au fost promise BLEASDEALE CORP,  cu sediul în Insulele Seychelles, pentru 2.142.000 Euro.

 

700 hectare pădure au fost vândute lui Ion Ţiriac, aşa cum se lăuda Iacob Sorin Ion unor colegi de profesie (intermediari şi gestionari de “retrocedări”).

 

Prin promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, Iacob Sorin Ion s-a obligat să vândă SC FOREST AND BIOMASS ROMÂNIA S.A. suprafaţa de 704 hectare teren forestier, situat în satul Ersig, comuna Vermeş, judeţul Caras-Severin, pentru preţul de 1.900.804 Euro.

 

Iacob Sorin Ion încheiase anterior, la 16 iulie 2013, promisiunea de vânzare – cumpărare cu Al României Paul-Philippe, preţul stabilit pentru cele 704 hectare din judeţul Caraş – Severin fiind de 1.100.000 Euro.

 

Un profit de 800.000 Euro pentru colaboratorul Conservation Carpathia, Iacob Sorin Ion, plătit şi pentru asumarea “riscului” unei confruntări cu SC RECIPLIA SRL, firma lui Remus Truică, ce deschisese un proces pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare.

 

Înainte de a începe să lucreze cu Iacob Sorin Ion şi Horaţiu Hanganu, Al României Paul – Philippe încheiase mai multe contracte cu SC RECIPLIA SRL şi SC LOT INVEST SRL pentru suprafeţe totale de 64.597 hectare, cu o valoare estimată de părţi la peste 243.000.000 EURO.

 

După ce Horaţiu Hanganu a apărut în dosarul retrocedărilor ilegale Paltin Sturza – Viorel Hrebenciuc – Ioan Adam ş.a., la 13 martie 2015 Fundaţia Conservation Carpathia a luat act de demisia lui Horaţiu Hanganudin funcţia de membru al consiliului director şi de vicepreşedinte“, act ce a produs efecte la 15 iunie 2016, dată la care Judecătoria Zărneşti a încuviinţat demisia.

 

Horaţiu Hanganu a renunţat “momentan” la funcţiile de conducere pe care le deţinea în consiliul director al Fundaţiei Conservation Carpathia, dar şi-a păstrat calitatea de membru fondator, dobândită în momentul constituirii fundaţiei.

 

Aceasta este o mică parte din “viziunea” membrului fondator al Fundaţiei Conservation Carpathia, pusă în aplicare împreună Iacob Sorin Ion, unul din colaboratorii principali ai societăţilor comerciale înfiinţate de miliardarii la fel de “vizonari”, colegi ai filantropului Horaţiu Hanganu.

 

“Viziunea”?

 

Nici mai mult, nici mai puţin: achiziţionarea Munţilor Făgăraş!

 

La această “viziune”, la această ofertă a iadului lansată de tot felul de organizaţii, “prinţi” şi miliardari, Statul Român trebuie să răspundă cu clarviziune, să priceapă fenomenul de acaparare a teritoriului României în toate detaliile lui, să îl stopeze şi să recupereze toate proprietăţile de care a fost jefuit poporul român, în ansamblul său.

 

Vincit omnia veritas!

HORAȚIU HANGANU, FOUNDER OF CARPATHIA CONSERVATION, COLABORATER IN THE RETROCESSIONS ORGANIZED FOR PAUL-PHILIPPE OF ROMANIA

Published at: 22.12.2020| Comments|Attached files
 
Horaţiu Hanganu, fondator Conservation Carpathia, colaborator în retrocedările organizate pentru Al României Paul-Philippe

Horațiu Hanganu is a charter member of Carpathia Conservation Foundation, together with 11 foreign citizens.

 

“The main and fundamental purpose” of the organization, according to the constitution meeting from January 7th, 2009 where all charter members personally attended, was “to create a National Park in the Southern Carpathians of Romania (…) in an area sufficiently large to accommodate a significant number of big carnivores”. In August 3rd, 2012 “the main and basic purpose” is considered to be fulfilled in the “Meridional Carpathians (…) through the acquisition of natural forests and greenswards”.

The 12 “visionaries” who founded the Carpathia Conservation Foundation

 

In the Carpathia Conservation’s presentation materials, the personages reunited in this project of seizure of the Făgăraș Mountains are presented as “visionaries”, billionaires and philanthropists who build, through their present actions, a spectacular future for the nature firstly.

Horațiu Hanganu, founder of Carpathia Conservation

 

At the time of foundation, Horațiu Hanganu was not a billionaire nor a philanthropist, but he certainly was a visionary. But which was “the vision” and the role of this Carpathia Conservation founder in achieving his declared purpose of acquisition of forestry and agricultural lands?

 

For now, we can anticipate it by exposing Horațiu Hanganu’s involvement in the retrocessions’ organization for Paul-Philippe of Romania, his name according to the identity card issued by the Romanian State.

 

This collaboration was ensured by Iacob Sorin Ion, partner of Carpathia Conservation billionaires’ societies, involved in real estate transactions and in the activity of interest groups whose purpose is that of claiming and buying forestry lands. Among other activities, Iacob Sorin Ion had intermediated the sale of thousands of ha towards the societies founded by the charted members of Carpathia Conservation. Iacob Sorin Ion is also defendant in the file concerning the illegal retrocessions of 43.000 ha, which is under retrial at the Court of Appeal in Brașov.

 

Iacob Sorin Ion, Conservation Carpathia collaborator 

 

In July 16, 2014 SC GEOPROCESSING LTD, having Horațiu Hanganu as administrator and unic associate, concluded a works execution contract with Paul-Philippe of Romania, who was represented by the mandatary Iacob Sorin Ion, for:

 

  • Preparation of technical documentation necessary for the locations’ validation

 

  • Performing measurements and preparation of vesting of possession deeds

 

  • Documentations for issuing property titles and to register in the Land Register

 

The works were to aim a total surface of 11.291 ha, identified by the parties as follows:

Land Location Surface
Zorleni Commune, Vaslui County 50 ha agricultural land
Banloc Commune, Timiş County 700 ha forest şi 80 ha agricultural land
Sinaia City 2 constructions
Satu Mare City 1 construction
Măneşti Commune, Prahova County 111 ha agricultural land
Mănăstirea Commune, Călăraşi County 50 ha agricultural land şi 600 ha forest
Spanţov Commune,  Călăraşi County 900 ha agricultural land, puddle and şi underwood
Dorobonaţu Commune, Călăraşi County 800 ha agricultural land
Boşneagu Commune, Călăraşi County 1000 ha agricultural land
Borcea Commune, Călăraşi County 7000 ha agricultural land
Bucureşti Municipality 0,80 ha yards construction land

 

The set price for the provided services was 118.410 Euro, payable either after the registration in the Land Register, either after the alienation of real estates.

 

Iacob Sorin Ion acted as mandatary for Paul-Philippe the citizen of Romania, on the basis of some contracts concluded for the sale and retrocession of some surfaces over 50.000 ha of agricultural and forestry land:

 

 

 

 

 

Generally, the surfaces were to be sold – for example, for the Broșteni Forest the price was set for 1.800 Euro per ha for Paul-Philppe of Romania and any amount that would have exceeded this price would have pertain to the Mandatary Iacob Ion Sorin.

 

The charter member of Carpathia Conservation used his “visionary” skills and succeeded to partially conclude the required documentation, the lands being subsequently alienated.

 

Projects and promises of sales were draw up: 1.062 ha of agricultural land were promised to BLEASDEALE CORP, with the headquarter in Seychelles Islands, for 2.142.000 Euro.

 

700 ha of forest were sold to Ion Țiriac, as Iacob Sorin Ion bragged to some colleagues (intermediaries and “retrocessions” managers).

 

Iacob Sorin Ion had to sell SC FOREST and BIOMASS ROMÂNIA LTD., through the bilateral promise of sale, the surface of 704 ha of forestry land from Ersig village, Vermeș Commune, Caraș-Severin County, for the price of 1.900.804 Euro.

 

Iacob Sorin Ion concluded earlier, in July 16, 2013 the promise of sale with Paul-Philippe of Romania for those 704 ha from Caraș-Severin County for the set price of 1.100.000 Euro.

 

800.000 Euro profit for the Carpathia Conservation collaborator, Iacob Sorin Ion, also paid for taking the “risk” to confront SC RECIPLIA LTD, the company of Remus Truică, who started a process for the pronunciation of a decision that had to take the place of the sale contract.

 

Paul-Philippe of Romania, before starting to collaborate with Iacob Sorin Ion and Horațiu Hanganu, concluded various contracts with SC RECIPLIA LTD and SC LOT INVEST LTD for total surfaces of 64.597 ha, with an estimated value of over 243.000.000 Euro.

 

After Horațiu Hanganu appeared in the illegal retrocession file Paltin Sturza – Viorel Hrebenciuc – Ioan Adam, etc., in March 13, 2015 the Carpathia Conservation Foundation took note of Horațiu Hanganu’s renunciation from “the position of member of the board of directors and vice-president”, note that produced effects in June 15, 2016 when the Zărnești Tribunal approved his renunciation.

 

Horațiu Hanganu had renunciate “for the moment” at the managing positions he had in the board of directors of Carpathia Conservation Foundation, but he kept his quality of charter member, earned in the moment of foundation constitution.

 

This is a small part of the “vision” of the charter member of the Carpathia Conservation Foundation, applied together with Iacob Sorin Ion, one of the main collaborators of the commercial society founded by the billionaires who were as “visionaries” as their colleague Horațiu Hanganu.

 

“Vision”?

 

Not more, nor less than the acquisition of Făgăraș Mountains!

 

At this “vision”, at this hell offer given by all sort of organizations, “the princes” and the billionaires, the Romanian State must answer with clairvoyance, must understand the seizure phenomenon of the Romanian territory and its details, and must stop it and recover all the properties that were robbed from the Romanian people, as a whole.

 

Vincit omnia veritas!

 
Top