Nostra Silva cȃştigă procesul cu Fundația Conservation Carpathia şi Christoph Promberger

Publicat la: 07.12.2019| Comentarii|Fisiere atasate
 
Nostra Silva cȃştigă procesul cu Fundația Conservation Carpathia şi Christoph Promberger

Conservation Carpathia şi Christoph Promberger au dorit instituirea unei cenzuri perpetue cu privire la activitățile lor

 

 

Curtea de Apel Braşov, prin decizia civilă 923 din 4 iulie 2019 pronunțată în dosarul 4579/62/2017, a respins cererea de chemare în judecată formulată de Fundația Conservation Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger împotriva Nostra Silva – Federația Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din Romȃnia şi a preşedintelui federației, Bogdan Ioan Tudor Todoran.

 

Prin acțiunea civilă înaintată Tribunalului Braşov, Conservation Carpathia şi Christoph Promberger solicitaseră daune morale de 2.250.000 lei, precum şi eliminarea de pe situl www.nostrasilva.ro a unor articole pretins defăimătoare cu privire la activitățile miliardarilor reuniți în proiectul Conservation Carpathia de cumpărare a Munților Făgăraş.

 

Articolele şi informațiile pretins defăimătoare, despre care Curtea de Apel Braşov a stabilit că “nu sunt lipsite de orice fundament“, aşa cum afirmau reclamanții, pot să fie citite aici (1), aici (2), aici (3) şi aici (4).

 

Înainte de a deschide procesul, Conservation Carpathia şi Christoph Promberger au obținut “scrisori de sprijin” de la (1) Sir Charles and Lady Burrell (Knepp Castle Estate), (2) Rainforest Concern – Peter J. Bennett, (3) WWF Romȃnia, (4) Greenpeace Romȃnia, (5) Grupul Milvus, (6) Societatea Ornitologică Romȃnă – SOR, (7) Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, (8) Asociația de Ecoturism din Romȃnia – AER – nişte ruşinoase şi slugarnice cecuri în alb, declarații de “sprijin” sau “susținere” pentru un litigiu care nu exista la momentul semnării lor.

 

În ceea ce priveşte primul articol pretins defăimător (Paşca Palmer: dovada traficului de influență pentru Conservation Carpathia) Curtea de Apel Braşov a reținut că articolul “prezintă informații factuale necontestate, respectiv că secretarii de stat Erika Stanciu şi Viorel Lascu au fost membrii în consiliul director al Fundației Conservation Carpathia, că Guvernul Romȃniei a preluat o inițiativă ce a aparținut şi a fost susținută inițial de această fundație privată“. Titlul articolului, care se referă la existența unui trafic de influență, reprezintă o judecată de valoare care se fundamentează pe informații factuale, “nefiind aşadar lipsită de orice fundament“.

 

Cu privire la al doilea articol pretins defăimător (Corupție cȃt Yellowstone în Guvernul Cioloş) Curtea de Apel Braşov a reținut că Fundația Conservation Carpathia “a reuşit să promoveze “3 tehnocrați” în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, anume doi secretari de stat şi un ministru, respectiv pe Erika Stanciu, Viorel Lascu şi Cristina Paşca Palmer, care toți au activat în cadrul fundației reclamante sau în cadrul fundațiilor care au derulat proiecte împreună au aceasta” şi că “pentru punerea în aplicare a proiectului Parcul Național Munții Făgăraş, ministrul Paşca – Palmer a efectuat deplasări cu elicopterul în zonă, refuzȃnd să precizeze sursa finanțării acestor deplasări şi că dată fiind amploarea campaniei de imagine pe care aceasta a declanşat-o, se ajunge la concluzia că implementarea acestui proiect este obiectivul nr. 1 al ministrului“. Instanța a stabilit: conținutul articolului a oferit informații factuale necontestate, iar titlul articolului nu prezintă o problemă în lunima jurisprudenței CEDO întrucȃt sunt prezentate informații veridice.

 

Al treilea articol pretins defăimător (Conservation Carpathia: Să dăm lovitura! Să-i păcălim pe localnici!) a fost apreciat de instanță că prezintă “informații care se înscriu în contextul de interes general referitor la activitatea desfăşurată” de Conservation Carpathia, menționȃndu-se şi “chestiunea referitoare la achiziționarea terenurilor deținute de obşti, fiind precizat că membrii acestora nu au voie să-şi vȃndă drepturile nimănui din afara obştii“. Curtea de Apel Braşov a reținut că ulterior “s-a procedat în acest mod pentru a achiziționa terenuri ce aparțineau obştilor, cum rezultă din cuprinsul sentințelor civile nr. 216/2018 şi 3124/2018 ale Judecătoriei Cȃmpulung, prin intermediul cărora s-a constatat nulitatea absolută a unor hotărȃri ale adunărilor generale prin care au fost primite în calitate de membri anumite persoane juridice ce nu aveau calitatea de moşnean, ceea ce presupune că afirmațiile pȃrȃților referitoare la modul de dobȃndire a unor terenuri forestiere de către societățile comerciale controlate de reclamantul Christoph Promberger nu sunt chiar lipsite de orice fundament“.

 

În fine, cu privire la al patrulea articol pretins defăimător (“Romȃnii ăştia sunteți nişte țigani. Sunteți mai rău ca-n Africa.” – C. Promberger, coordonator Conservation Carpathia) Curtea de Apel Braşov a stabilit că “nu se înțelege foarte clar care este fapta ilicită imputată pȃrȃților, de vreme ce se precizează în mod expres că este vorba de o expunere a domnului Dumitru Flucuş, primarul comunei Şinca Nouă, nefiind vorba de afirmații care să fi fost făcute personal de pȃrȃți, iar domnul Dumitru Flucuş a fost audiat în calitate de martor în fața instanței de fond, reiterȃnd cele afirmate cu ocazia interviului publicat pe site-ul Nostra Silva“.

 

Curtea de Apel Braşov a mai constatat că “nu a fost dovedit faptul că pȃrȃtul Bogdan Ioan Tudor Todoran ar fi accesat fără drept sistemul informatic aparținȃnd reclamantei în vederea difuzării emailurilor private“, aceste emailuri fiind puse la dispoziție de alte persoane, a căror identitate nu a fost dezvăluită, instanța făcȃnd trimitere la principiile CEDO ce protejează sursele jurnalistice.

 

În finalul deciziei, Curtea de Apel Braşov a criticat şi solicitarea reclamanților de a se institui o cenzură perpetuă pe viitor cu privire la activitatea Fundației Conservation Carpathia şi a lui Christoph Franz Johannes Promberger, o astfel de cerință fiind disproporționată şi incompatibilă cu libertatea de exprimare.

 

Decizia civilă nr. 923 din 4 iulie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Braşov în dosarul 4579/62/2017 poate să fie lecturată aici. Un recurs declarat de Conservation Carpathia şi Christoph Promberger împotriva acestei decizii se află pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiție.

 

Demersul lui Christoph Promberger şi al Fundației Conservation Carpathia este o evidentă încercare de intimidare a proprietarilor de păduri din Romȃnia, pentru a nu mai face opoziție proiectului faraonic de acaparare a Munților Făgăraş de către miliardarii străini reuniți în această fundație (martorul Bucur Daniel Mircea, anajat al Conservation Carpathia din anul 2013, a declarat în fața instanței că “demersul judiciar şi-ar atinge scopul dacă Federația pȃrȃtă ar susține obiectivul creării Parcului Național” !!!).

 

Este limpede pentru toate comunitățile locale din arealul Munților Făgăraş că pentru contracararea acţiunilor negative ale Fundației Conservation Carpathia va trebui să ne silim să deprindem iscusinţa de a ne putea lupta cu un adversar atât de perfid şi de bine finanţat, finanţat chiar şi din banii publici, contrar declaraţiilor oficiale.

 

 

Mare pericol o să-i pască pe copiii noştri, dacă toţi cei dintre noi care mai suntem buni la ceva, ne lăsăm biruiţi de frică, ne resemnăm  şi abandonăm lupta, adoptând  tăcerea, întrucât atunci celor răi le dăm în continuare apă la moară, iar ei, prin uneltiri strigătoare la cer, se susţin şi se ridică unii pe alţii, în văzul lumii, atrăgând prăpădul şi mânia lui Dumnezeu asupra noastră.

 

Dumitru Misailescu Panu (19 mai 1957 – 3 iulie 2011)

Nostra Silva wins the trial with Foundation Conservation Carpathia and Christoph Promberger

Published at: 07.12.2019| Comments|Attached files
 
Nostra Silva cȃştigă procesul cu Fundația Conservation Carpathia şi Christoph Promberger

Conservation Carpathia and Christoph Promberger wanted to impose perpetual censorship regarding their activities

 

The Court of Appeal Brașov, through the civil decision pronounced on 4 July 2019 in file no. 4579/62/2017, rejected the writ of summons filed by Foundation Conservation Carpathia and Christoph Franz Johannes Promberger against Nostra Silva – The Federation of Forest and Pasture Owners of Romania and the federation president, Bogdan Ioan Tudor Todoran.

Through the civil lawsuit filed at the Tribunal of Brașov, Conservation Carpathia and Christoph Promberger had requested non-material damage in amount of 2.250.000 lei, as well as to delete from the website www.nostrasilva.ro several pretended denigrative articles, about the activities of the billionaires reunited in the Conservation Carpathia project of buying the Făgăraș Mountains.

The pretended denigrative articles and information, about which the Court of Appeal Brașov established that “they are not unfounded”, as the complainants had affirmed, can be read here (1), here (2)here (3) and here (4).

Before opening the trial, Conservation Carpathia and Christoph Promberger obtained “support letters” from (1) Sir Charles and Lady Burrell (Knepp Castle Estate), (2) Rainforest Concern – Peter J. Bennett, (3) WWF Romȃnia, (4) Greenpeace Romȃnia, (5) Grupul Milvus, (6) Societatea Ornitologică Romȃnă – SOR, (7) Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, (8) Asociația de Ecoturism din Romȃnia – AER – some shameful and slavish blank checks, “supportive” and “sustaining” declarations for a dispute that did not exist at the moment when these were signed.

Concerning the first pretended denigrative article, (Paşca Palmer: the proof of influence peddling for Conservation Carpathia) the Court of Appeal Brașov acknowledged that the article “presents uncontested factual information, namely that state secretaries Erika Stanciu and Viorel Lascu were members in the board of directors of Foundation Conservation Carpathia, that the Romanian Government took an initiative that was first launched and sustained by this private foundation”.  The title of the article, which refers to the existence of influence peddling, represents a value judegement founded on factual information, “not being therefore completely unfounded”.

Concerning the second pretended denigrative article (Corruption as big as Yellowstone in the Cioloș Government) the Court of Appeal Brașov acknowledged that the Foundation Conservation Carpathia “succeeded in promoting ‘3 technocrats’ in the Ministry of Environment, Waters and Forests, namely two state secretaries and a minister, respectively Erika Stanciu, Viorel Lascu and Cristina Paşca Palmer, who have all activated within the complainant foundation or within the foundations that developed projects together with it” and that “for the materialization of the project Parcul Național Munții Făgăraş, minister Paşca – Palmer travelled by helicopter in the area, refusing to name the source by which these travels were funded and that given the greatness of the image campaign she launched, a conclusion is reached in that implementing this project is the no. 1 priority of the minister”. The court decided: the content of the article offered uncontested factual information, and the title of the article is not considered a problem in the light of the ECHR jurisprudence as veridical information is presented.

The third pretended denigrative article (Conservation Carpathia: Let’s strike a deal! Let’s outsmart the locals!) was appreciated by the court as presenting “information that can be included in the context of general interest about the activity done” by Conservation Carpathia, also mentioning “the question about purchasing land belonging to traditional communities of owners, stating that the members of these communities are not allowed to sell their rights to no one outside the community”. The Court of Appeal Brașov then acknowledged that “it was proceeded in this way in the aim of purchasing land belonging to traditional communities of owners, as results from the content of civil sentences no. 216/2018 şi 3124/2018 of the Cȃmpulung Courthouse, through which the absolute nullity of several decisions made by general assemblies was ascertained, decisions which granted member quality to some legal persons who did not have the quality of moşnean (member of the owners’ community), which means that the statements of the defendants about the ways of purchasing forest lands by commercial societies controlled by the complainant Christoph Promberger are not completely unfounded.

Finally, regarding the fourth pretended denigrative article (“You Romanians are just gypsies. You are worse than the ones in Africa”– C. Promberger, coordinator Conservation Carpathia), the Court of Appeal Brașov decided that “the unlawful deeds imputed to the defendants is not clearly understood, as it is explicitly stated that the exposition belongs to Mr. Dumitru Flucuş, mayor of the commune of Şinca Nouă, not being declarations made personally by the defendants, and Mr. Dumitru Flucuş was examined as a witness in front of the first instance court, confirming the statements made in the interview published on the Nostra Silva website”.

The Court of Appeal Brașov also decided that it was not proved that the defendant Bogdan Ioan Tudor Todoran would have accesses unrightfully the informatics system of the complainant in the aim of distributing private emails”, these emails being provided by other people, whose identity has not been revealed, the court implying the ECHU principles for the protection of journalistic sources.

In the end of the decision, the Court of Appeal Brașov also critiqued the complainants request of imposing a perpetual censorship regarding the activity of the Foundation Conservation Carpathia and Christoph Franz Johannes Promberger, such a request being disproportionate to and incompatible with freedom of speech.

Civil decision no. 923 of 4 July pronounced by the Court of Appeal Brașov in file no. 4579/62/2017 can be read here. An appeal declared by Conservation Carpathia and Christoph Promberger against this decision is ongoing at the High Court of Cassation and Justice.

The actions of Christoph Promberger and the Foundation Conservation Carpathia is an obvious attempt to intimidate the forest owners of Romania, into no longer opposing the pharaonic project of seizing the Făgăraș Mountains by the foreign billionaires reunited in this foundation (the witness Bucur Daniel Mircea, employee of Conservation Carpathia from 2013, stated in front of the court that “the judicial demarche would reach its goal if the defendant Foundation supported the objective of the creation of the National Park”!!!).

It is obvious for all the local communities in the area of the Făgăraș Mountains that for counteracting the negative actions of Foundation Conservation Carpathia  we would have to do our best to acquiring the know-how to fight such a perfidious and well financed opponent, financed even from public money, contrary to public declarations.

A great danger will threaten our children, if all of us who are still good at something, let ourselves be brought down by fear, resign and abandon the fight, adopting silence, because then we would just empower the bad ones, and they, through devious manoevres, sustain and lift each other, out in the open, bringing disaster and the anger of God upon us”.

Dumitru Misailescu Panu (19.05.1957 – 3.07.2011)

 
Top